סעיף 1עבודות אסורות ועבודות מוגבלות סעיף 2תנאים לעבודת לילה סעיף 3סמכות בית הדין לעבודה סעיף 4סירוב לעבוד בלילה סעיף 6תקופת לידה והורות סעיף 7זכות להיעדר מהעבודה סעיף 7אהפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות ובשמירת הריון סעיף 7בהתנאים למימוש הזכות לשעת הורות על ידי בן זוג סעיף 8איסור העסקה בתקופת לידה והורות סעיף 9הגבלת פיטורים סעיף 9אאיסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה סעיף 9בהיתר לגבי עובדת בהריון תחילת תוקף סעיף 9גתחולת הוראות על הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה סעיף 9דשינויים והתאמות בתחולת ההוראות על הורה מאמץ סעיף 9השינויים והתאמות בתחולת ההוראות על הורה מיועד סעיף 9ושינויים והתאמות בתחולת ההוראות על הורה במשפחת אומנה סעיף 9זהודעה על הפסקת הליך אימוץ או אומנה או על הפסקת היריון של אם נושאת סעיף 10עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה סעיף 11פנקס העובדות סעיף 12פרסום הוראות החוק סעיף 13סמכויות פיקוח סעיף 13אסמכות שיפוט ותרופות סעיף 13בזכות תביעה סעיף 13גזכות התערבות בתובענות סעיף 13דערעור סעיף 14עונשין סעיף 15אחריות נושא משרה סעיף 16ראיות סעיף 18דין אגודה שיתופית סעיף 19המדינה כמעסיק סעיף 20ביצוע ותקנות סעיף 21חובת התייעצות סעיף 22העברת סמכויות סעיף 22אפרסום מידע על זכויות לפי חוק זה סעיף 23שמירת זכויות סעיף 24הוראות מעבר סעיף 25ביטול תוספת 1: תוספת 2: