פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: תנאים להעסקה סעיף 1אתנאים להעסקת עובד זר סעיף 1באישור רפואי סעיף 1גחוזה עבודה סעיף 1דביטוח רפואי סעיף 1המגורים הולמים סעיף 1והחזקת מסמכים סעיף 1זהתקנת תקנות סעיף 1ז1חובות המעסיק בפועל כלפי העובד הזר סעיף 1ז2חובת לשכה פרטית בענף החקלאות פרק ג: חיוביו של מעסיק כלפי הרשויות סעיף 1חערובה סעיף 1טחובת דיווח סעיף 1יאגרה סעיף 1י1דמי היתר פרק ד: הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל סעיף 1י2הגדרות פרק ד' סעיף 1יאהפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל במועד, והשימוש בהם סעיף 1יא1פיקדון לגבי עובד זר שהוא מסתנן סעיף 1יא2חובת דיווח לממונה סעיף 1יא3מסירת מידע לעובד זר שהוא מסתנן סעיף 1יא4הזכאות לכספי הפיקדון סעיף 1יא5תשלום כספי הפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן סעיף 1יא6זכאות לכספי הפיקדון ותשלומם לאחר פטירת עובד זר שהוא מסתנן סעיף 1יא7פרטי חשבון הבנק של עובד זר שהוא מסתנן סעיף 1יא8שימוש בכספים שלא הוצאו על ידי עובד זר שהוא מסתנן סעיף 1יא9סייג פרק ד1: היתר להעסקת עובד זר סעיף 1יבהגדרות ופרשנות סעיף 1יגהיתר להעסקת עובד זר סעיף 1ידתנאים למתן היתר ותנאים בהיתר סעיף 1יד1התניית מתן היתר בתשלום קנס חלוט סעיף 1טוביטול היתר ואישור זמני פרק ד2: עובדים מהאזור ומשטחי עזה ויריחו סעיף 1טזהגדרות סעיף 1יזתשלום גמול עבודה באמצעות הממונה סעיף 1יחתשלום שכר העבודה לעובד והעברת ניכויים סעיף 1יטדינים וחשבונות וקביעת תנאים סעיף 1כסייגים סעיף 1כאהרחבה פרק ד3: ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה סעיף 1כבהממונה על זכויות עובדים זרים סעיף 1כגתפקידי הממונה על זכויות עובדים זרים סעיף 1כדקבלת מידע מגוף מבוקר סעיף 1כההוראה למסירת נתונים סעיף 1כוהגשת תלונות והטיפול בהן סעיף 1כזיידוע המתלונן סעיף 1כחהגשת תביעה בידי הממונה סעיף 1כטצו כללי סעיף 1לסמכות שיפוט סעיף 1לאסייגים להפעלת סמכויות הממונה על זכויות עובדים זרים ותפקידיו סעיף 1לבהפעלת סמכויות הממונה על זכויות עובדים זרים אי השפעה על הרחקת עובד זר פרק ה: עבירות, עונשין ופיקוח סעיף 2העסקה שלא כדין סעיף 2אהלנה שלא כדין סעיף 2בעבירות לפי פרק ד'2 סעיף 2גאי קיום הוראות הממונה על זכויות עובדים זרים סעיף 3תיווך שלא כדין צו תשנ"ג 1993 סעיף 3אערכות מגן סעיף 4עונשין מעסיק בפועל סעיף 4אחזקה לגבי העסקת עובד זר בידי מחזיק במקרקעין סעיף 5אחריות נושא משרה סעיף 5אהגנה על מתלונן סעיף 5א1צו מינהלי להגבלת שימוש במקום סעיף 5בהסמכת מפקחים סעיף 6סמכויות פיקוח פרק ו: הוראות שונות סעיף 6אניידות עובדים זרים סעיף 6בחובת התייעצות סעיף 6גסייג סעיף 6דדין המדינה סעיף 6הדוחות שנתיים סעיף 7תיקון חוק בית הדין לעבודה סעיף 8ביצוע סעיף 8אשינוי התוספת השנייה סעיף 9תחילה תוספת 1: תוספת 2: