פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: חובת רישוי סעיף 2חובת רישוי סעיף 3עיסוקים שאינם טעונים רשיון סעיף 3אהצעה למתן שירותים סעיף 4פעילות אסורה על בעל רשיון סעיף 4אאיסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי סעיף 5בקשה לרשיון סעיף 6החלטת הרשות בבקשה סעיף 7תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק סעיף 7אפטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק סעיף 8תנאים למתן רשיון מנהל תיקים סעיף 8אמתן רישיון במקרים מיוחדים סעיף 9עיסוק בתאגיד בנקאי סעיף 10ביטול רשיון או התלייתו פרק ב1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות בידי עוסק זר סימן א: הגדרות סעיף 10אהגדרות סימן ב: מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת תאגיד מורשה סעיף 10במתן שירותים בידי עוסק זר, במסגרת תאגיד מורשה סעיף 10גתחולת הוראות של עוסק זר רשום סעיף 10דהסכם בין התאגיד המורשה ללקוחו סעיף 10האחריות אזרחית של התאגיד המורשה למעשיו של העוסק הזר סעיף 10וחובת פיקוח של התאגיד המורשה על מעשיו של העוסק הזר סעיף 10זהודעה לרשות וללקוחות על הפסקת פעילות סימן ג: מרשם העוסקים הזרים סעיף 10חרישום במרשם העוסקים הזרים סעיף 10טמחיקה ממרשם העוסקים הזרים פרק ג: חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות, של משווק השקעות ושל מנהל תיקים סעיף 11חובות אמון סעיף 12התאמת השירות לצורכי הלקוח סעיף 13הסכם בכתב סעיף 14גילוי נאות סעיף 15ניגוד ענינים סעיף 16איסור העדפה סעיף 16אגילוי נאות, ניגוד ענינים והעדפה, בשיווק והשקעות סעיף 17איסור תמריצים סעיף 17אאיסור ייעוץ השקעות וביצוע עסקה לגבי נכסים פיננסיים מסוימים סעיף 17בהגבלות לענין התקשרות יועץ השקעות בהסכם חריג סעיף 18סיכונים מיוחדים סעיף 19חובת סודיות סעיף 20חובת זהירות סעיף 20אאיסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ השקעות סעיף 20בהגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות סעיף 20גחובת בעל רישיון לקיים את התנאים לעניין ביטוח, הון עצמי, ערבות בנקאית, פיקדון וניירות ערך סעיף 20דאיסור על עיסוקים נוספים סעיף 21אחריות בעל רשיון יחיד פרק ד: כללים מיוחדים לדרכי פעולתו של מנהל תיקים סעיף 22החזקה וניהול נפרד של נכסי הלקוח סעיף 23איסור שימוש בנכסי לקוח סעיף 24שכר והוצאות פרק ד1: ממשל תאגידי סעיף 24אהגדרות סעיף 24בדירקטוריון סעיף 24ב1מניעת ניגוד עניינים סעיף 24גיושב ראש הדירקטוריון סעיף 24דסמכות שר האוצר סעיף 24הניהול ישיבות הדירקטוריון סעיף 24ותפקידי הדירקטוריון סעיף 24זאיסור אצילה סעיף 24חועדת ביקורת סעיף 24טמבקר פנימי סעיף 24יסייג לתחולה סעיף 24יאשינוי תוספת ראשונה א' פרק ה: רישום ודיווח סעיף 25רישום פעולות סעיף 26דיווח ללקוח סעיף 27דיווח לרשות סעיף 27אדרכי הדיווח לרשות סעיף 27בהעתק מאושר סעיף 27גדיווחים נוספים פרק ו: תפקידי הרשות וסמכויותיה סעיף 28פיקוח הרשות על בעל רשיון סעיף 29החלת סמכויות הרשות פרק ז: עבירות משמעת ושיפוט משמעתי פרק ז1: הטלת עיצום כספי בידי הרשות סעיף 38אעיצום כספי סעיף 38בסכום העיצום הכספי סעיף 38גסכומים מופחתים סעיף 38דהפרת הוראה זהה לגבי כמה לקוחות סעיף 38השינוי התוספת השנייה והתוספת השלישית פרק ז2: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית סעיף 38והגדרות סעיף 38זהחלת הוראות לעניין בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי סעיף 38חהחלת הוראות לעניין עיצום כספי סעיף 38טאחריות מנהל כללי ושותף למעט שותף מוגבל סעיף 38יאיסור שיפוי וביטוח סעיף 38יארשימת מעשים או מחדלים שיש בהם כדי להעיד על פגם בזהירות סעיף 38יבשינוי התוספת הרביעית פרק ח: עונשין סעיף 39עונשין סעיף 40אחריות מנהל תאגיד פרק ח1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים סעיף 40בהגדרות סעיף 40גסמכות יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים פרק ט: הוראות שונות סעיף 40דהמצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח סעיף 41אגרות סעיף 41אשינוי התוספת הראשונה סעיף 42ביצוע ותקנות סעיף 43תיקון חוק הבנקאות סעיף 44תיקון חוק הבנקאות סעיף 45תיקון פקודת הבנקאות מס' 19 סעיף 46תיקון חוק השקעות משותפות סעיף 47תחילה והוראות מעבר לסעיפים מסויימים סעיף 48הוראות מעבר סעיף 49פרסום ברשומות תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: