פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: כינון עיריה סעיף 2עיריות קיימות סעיף 3הקמת עיריות סעיף 4הסדרת הבחירות וענינים אחרים של עיריה מוקמת סעיף 5הקמת עיריה במקום מועצה מקומית סעיף 6הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות סעיף 7עיריה היא תאגיד סעיף 8שינוי תחום עיריה סעיף 8אהרחבת תחום השיפוט במקרים מסויימים סעיף 9הרחבת תחום עיריה על ידי צירוף סעיף 9אחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות סעיף 9באזור חלוקת הכנסות סעיף 10שינוי תיאורו של תחום עיריה סעיף 11ביטול עיריה פרק 3: רובע עירוני סעיף 12הסמכות להכריז על רובע עירוני סעיף 13ועד רובע עירוני סעיף 14תקנות רובע עירוני סעיף 15אישור הוצאות לצרכי רובע עירוני סעיף 16כיסוי הוצאות רובע עירוני פרק 4: כינון מועצת עיריה סעיף 17מועצה סעיף 19מספר חברי המועצה סעיף 24התחלת כהונה סעיף 24אהצהרת אמונים של חברי המועצה סעיף 25רציפות הכהונה סעיף 26סמכות המועצה פרק 5: סעיף 35בעלי זכות לבחור פרק 6: פרק 7: ארגון מועצה ודרך פעולתה סימן א: חברי המועצה סעיף 120פסולים לכהונה סעיף 120אקביעת קלון על ידי בית המשפט סעיף 121כיהון בפסלות סעיף 122חבר מועצה המעונין בחוזה סעיף 122אאיסור התקשרות בחוזים סעיף 123העדר מישיבות המועצה סעיף 123אהודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה סעיף 123בהוראות לענין השעיה סעיף 124התפטרות חבר מועצה סעיף 125חבר מועצה שחדל מכהונה סעיף 125אסייג למועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו סעיף 125בקביעת פרישתו של חבר המועצה סעיף 125גהעמדת אמצעים לרשות סיעות המועצה סימן ב: ראש העיריה וסגניו סעיף 126ראש העיריה סעיף 130יושב ראש המועצה סעיף 131דרכי סיום כהונה סעיף 132ישיבה מיוחדת סימן ג: הנוהל סעיף 136ישיבות המועצה והנוהל בהן סעיף 137חישוב המנין החוקי ופחיתתו סעיף 138תוצאות פינוי מקום במועצה סעיף 139חזקת כשרות סעיף 140האחריות לביצוע החלטות המועצה סעיף 140אזכות עיון לחברי מועצה וועדות סעיף 140בדו"ח תלת חדשי סימן ד: סמכויות השר והממונה במקרים מיוחדים סעיף 140דתכנית הבראה סעיף 141מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת סעיף 142כשאין אפשרות לכנס את המועצה סעיף 142אמינוי גובה ממונה סעיף 142במינוי חשב מלווה סעיף 142גסמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו סעיף 142ג1המצאת העתק כתבי בית דין לחשב מלווה סעיף 142ג2חשב מלווה בתאגיד עירוני בבעלות מלאה סעיף 142דתוכנה של תכנית הבראה סעיף 143סמכות השר לגבי מועצה מתמעטת או נחשלת סעיף 143אמינוי ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה סעיף 144מינוי ועדת חקירה סעיף 145יושב ראש ועדה ממונה, סגנו וסמכויותיהם סעיף 146סמכויותיהן ותקופת כהונתן של מועצה או ועדה ממונות סעיף 146אהסדר נושים פרק 8: ועדות המועצה סימן א: ועדות כלליות סעיף 147ועדת ההנהלה סעיף 148ועדת מכרזים סעיף 149ועדת כספים סעיף 149אועדות מל"ח סעיף 149בועדת בטחון סעיף 149גועדה לעניני ביקורת סעיף 149דועדת הנחות סעיף 149הועדה לקליטת עליה סעיף 149וועדת בטיחות בדרכים סעיף 149זועדה לקידום מעמד הילד סעיף 149חועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור סעיף 149טועדת חינוך סעיף 149יועדה לאיכות הסביבה סעיף 149יאועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים סעיף 149יבועדה למיגור אלימות סעיף 150ועדות שונות סעיף 150אההרכב הסיעתי של ועדות חובה סימן ב: ועדה חקלאית סעיף 151הגדרות סעיף 152איפה תוקם ועדה חקלאית סעיף 153מספר חברי הועדה והרכבה סעיף 154הנציגים החקלאיים שבועדה סעיף 155פסילת חברות בועדה סעיף 156יושב ראש הועדה וסגנו סעיף 157רציפות כהונה סעיף 158תפקידים וסמכויות סעיף 159סמכויות הועדה כלפי המועצה סעיף 160זכות ערר על החלטת המועצה סעיף 161כספים סימן ג: הוראות שונות בענין הועדות סעיף 162הרכב ועדות רשות סעיף 163תקופת הכהונה של הועדות סעיף 164חדילת חברות בועדות סעיף 165יושבי ראש הועדות סעיף 166הנוהל בעבודת הועדות פרק 9: עובדי העיריה סימן א: מינוי עובדים ופיטוריהם סעיף 167מינוי פקידים סעיף 167אמועצה שלא מינתה מבקר סעיף 167במועצה שלא מינתה גזבר סעיף 168משכורת סעיף 169אהחלת תפקידי המזכיר על המנהל הכללי סעיף 169בועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים סעיף 170דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת סעיף 170אתפקידי המבקר סעיף 170בהמצאת מסמכים ומסירת מידע סעיף 170גדו"ח המבקר סעיף 170ג1חומר שאינו ראיה סעיף 170ג1אצוות לתיקון ליקויים סעיף 170ג2תפקידי הגזבר סעיף 170ג3הזמנת חובה סעיף 171פיטורי עובדים בכירים סעיף 171אפיטורי עובדים אחרים סעיף 172ערובה של פקיד למילוי תפקידו סעיף 173פועלים ועובדים ארעיים סעיף 173אתקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונה סעיף 173בייצוג הולם בקרב עובדי עירייה סימן ב: סייגים לשירות בעיריה סעיף 174עובדי העיריה לא יהיו נוגעים בדבר סעיף 174אסייגים להעסקת קרוב משפחה סעיף 175נגיעה בדבר שאינה פוסלת סעיף 176הגדרות סעיף 177איסור עבודת חוץ סעיף 178עיסוק בעבודה מדעית וכו' באישור ראש העיריה סעיף 179עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס סעיף 180היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים סעיף 181עונשין סעיף 182שמירת הוראות אחרות סימן ג: תנאי השירות וגימלאות סעיף 183הגדרות סעיף 184תקנות בדבר תנאי שירות וגימלאות סעיף 185כספי גימלאות אינם ניתנים להעברה לעיקול וכו' סעיף 186דרך פרסומן של תקנות פרק 10: נכסי העיריה ועסקיה סימן א: נכסי העיריה סעיף 187רישום מקרקעין סעיף 188עשיה במקרקעין סעיף 189קופת העיריה סעיף 190תשלומים מקופת העיריה סעיף 191חתימה על מסמכי תשלום סעיף 192האחראי לקופת העיריה סעיף 193בטחונה של קופת העיריה סעיף 194השקעות מקופת העיריה סימן ב: חוזים ומכרזים סעיף 195חתימת חוזים בשם העיריה סעיף 196חוזים הטעונים אישור סעיף 197חובת מכרזים סעיף 198תקנות למכרזים סעיף 198אפטור ממכרז לעבודות פיתוח סעיף 198בביטוח תאונות אישיות לתלמידים סעיף 199סמכות לחתום על שטרות סעיף 200אחריות אישית שמורה סעיף 201סמכות ללוות סעיף 202סמכות לקחת הלוואות זמניות סעיף 202אסמכות לערוב סעיף 203חתימה על מסמכים מסויימים סעיף 203אפנקס חוזים פרק 11: תקציב העיריה וחשבונותיה סימן א: תקציב העיריה סעיף 204תקציב שנתי סעיף 205שנת כספים סעיף 206הכנת התקציב ואישורו סעיף 207סמכויות השר לתקן התקציב סעיף 208צורת התקציב סעיף 208ארזרבה בתקציב עירייה איתנה סעיף 209פרסום התקציב סעיף 210תקציב מילואים סעיף 211העברה מסעיף לסעיף באישור הממונה סעיף 212העברה מסעיף לסעיף ללא אישור השר סימן ב: חשבונות ובקורת סעיף 213ניהול חשבון כספי העיריה סעיף 213אתקציב בלתי רגיל סעיף 214מינוי רואה חשבון סעיף 215הודעה על סכום ההכנסה וההוצאה סעיף 216עריכת דוחות כספיים סעיף 217דוחות כספיים סעיף 218תנאי העסקה ואי תלות סעיף 219סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה החשבון סעיף 219אכללים למינוי רואה חשבון סעיף 219בסמכויות השר סעיף 220פעולות לפי דרישת הממונה על החשבונות סעיף 221אישור תשלום וחיוב על תשלום אי חוקי סעיף 222סמכות השר לבטל פסילה או חיוב סעיף 223חזקה לענין אחריות להוצאה סעיף 224העיריה תתבע את סכום החיוב סעיף 225פסק הדין בתביעת העיריה סעיף 226סעד במקרה שהעיריה לא תבעה סעיף 227הפסקת העסקה על ידי השר סעיף 228תקנות ביצוע סימן ג: דו"ח שנתי וסטטיסטיקה סעיף 229דו"ח שנתי סעיף 230הגשת הדו"ח סעיף 231פרסום הדו"ח סעיף 232הממונה רשאי לדרוש פרטים בכל עת סימן ד: עירייה איתנה סעיף 232אהכרזה על עירייה איתנה סעיף 232בביטול הכרזה סעיף 232גדיווח בעניין עיריות איתנות פרק 12: חובותיה וסמכויותיה של מועצה סימן א: סייגים לחובות ולסמכויות סעיף 233באין מניעה מאת השר ובכפוף להוראות כל דין סעיף 233אסיוע לרשות מקומית אחרת במצב חירום סעיף 234סמכות הממונה סימן ב: חובותיה של עיריה סעיף 235רחובות סעיף 235אקריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים סעיף 236בנינים סעיף 237ביוב סעיף 238מפעלי מים סעיף 239שווקים, מכירות פומביות ומצרכי מזון סעיף 240בתי מטבחיים סעיף 241מלאכות מסוכנות סעיף 242תברואה, בריאות הציבור ונוחותו סעיף 243תיאטרונים סעיף 244מלונות סעיף 246מודעות סעיף 247כלבים ובעלי חיים אחרים סעיף 248דליקות סעיף 248אהכנת המשק לשעת חירום והפעלתו סעיף 248באתר אינטרנט של העיריה סעיף 248גהתקשרות עם העירייה באמצעות דואר אלקטרוני סימן ג: סמכויותיה של עיריה סעיף 249הסמכויות סעיף 249אתאגידים עירוניים סעיף 249בחברות עירוניות מיוחדות פרק 13: חוקי עזר סעיף 250הסמכות להתקין חוקי עזר סעיף 251אגרות, היטלים ופיצויים סעיף 251אתקנות בדבר הוצאות לשיפוץ סעיף 251בהוראות בדבר ניקוי מדרכות סעיף 251גהוראות בדבר סלילת מדרכות סעיף 251דייעוד וניהול של כספי היטל שמירה ואגרת שמירה סעיף 251ההוראות בדבר רשם שכירויות סעיף 252סמכות לחייב למפרע בתוך שנת הכספים סעיף 254עונשין סעיף 255ביצוע עבודות על ידי העיריה על חשבון החייב בה לפי חוקי עזר סעיף 256חובת הודעה מוקדמת לחייב בביצוע סעיף 257הוצאה שנגרמה לעיריה על ידי הפרת חוק עזר סעיף 258אישור חוקי עזר ופרסומם סעיף 258אהסכמת שר הפנים לחוק עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה סעיף 259הוראות הניתנות להיכלל בחוקי עזר סעיף 260תוקף למפרע סעיף 261חוקי עזר לשטחים שמחוץ לתחום העיריה סעיף 262חוקי עזר לדוגמה סעיף 263חוקי עזר למכירה במשרדי העיריה סעיף 264מתן סמכות תביעה לפקיד העיריה סעיף 264אצו איסור פתיחת עסק בימי מנוחה סעיף 265עבירת קנס סעיף 268הגשת רשומות כהוכחה לחוק עזר סעיף 268אמועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון פרק 14: ארנונה סימן א: פרשנות סעיף 269הגדרות סימן ב: הטלת הארנונה סעיף 274בארנונה כללית סעיף 274ב1הטלת ארנונה על מפעל לייצור נשק סעיף 274גמועדים לתשלום סעיף 274דחובת ארנונה אחת לשנה סעיף 276מועד החלטה על ארנונה סעיף 277פרסום סימן ג: סעיף 287השגת ידיעות סעיף 288עונשיו על מניעת ידיעות וסילופן סימן ד: סימן ה: סימן ו: תשלום ארנונה וקנסות בשל אי תשלום סעיף 300תשלום במועדו פרק 15: גביית ארנונות סימן א: תפיסה ועיקול סעיף 305הגדרות סעיף 306המצאת הודעה על חיוב בארנונה סעיף 307המצאת הודעה לנעלם או למסרב סעיף 308המצאת הודעה לבעלים משותפים סעיף 309ארנונה בפיגור סעיף 310הפיכת טובין של החייב בארנונה סעיף 311מכירת התפוס במכירה פומבית סעיף 312צו הרשאה לפריצה סעיף 313נכסים שאינם ניתנים לעיקול סעיף 314תובענה להחזרת טובין או לפיצויים סעיף 315תחולת הוראות לפי פקודת המסים סעיף 316גביית ארנונה בבנין או בקרקע שבבעלות משותפת סעיף 317ברירה לגבות ארנונה בגביית חוב סעיף 318פנקסים ראיה לכאורה סעיף 319עיקול דמי שכירות וחובות סעיף 320עיקול שכר עבודה סעיף 321צורתו של צו עיקול סעיף 322תובענה להחזרת כספים שעוקלו או לשחרורם סעיף 323הגשת תובענה להחזרה או לשחרור סעיף 323אגביית חובות בעד אספקת מים סימן ב: חילופי בעלים ומחזיקים ואבדן הנכס סעיף 324העברת מקרקעין טעונה תעודה על תשלום חובות לעיריה סעיף 325הארנונה בחדילת בעלות או החזקה סעיף 326הארנונה ברכישת בעלות או החזקה סעיף 327הארנונה בשכירות משנה סעיף 328דין חלקו של דייר משנה כדין דמי השכירות סעיף 329תשלום למחזיק כתשלום לעיריה סעיף 330בנין שנהרס או שניזוק פרק 16: שונות סימן א: עבירות ועונשין סעיף 331הודעות כוזבות בטפסים סעיף 332הפרעה לעובדי העיריה בביצוע תפקידיהם סעיף 333סירוב לתת קבלה לדייר משנה סעיף 334מתן קבלה כוזבת סעיף 334אפרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת סעיף 335עבירות שלא נקבע להן עונש סעיף 336חיוב באגרות ותשלומים אחרים סעיף 337כספי הענשים ישולמו לקופת העיריה סימן ב: הוראות כלליות סעיף 338מחיקת סכומים באישור הממונה סעיף 339מחיקת סכומים באישור השר סעיף 340ייצוג העיריה במשפט סעיף 341חברי מועצה ועובדי העיריה, עובדי הציבור סעיף 341אאבטחת אישיות מאוימת סעיף 342דין עובדי העיריה כדין עובדי המדינה סעיף 343חובת הפרסום סעיף 344מסירת הודעות סעיף 345מעינת הודעות סעיף 346אופן פרסומם של מסמכים סעיף 347תקנות תוספת 1: תוספת 2: פרק 1: כללי סעיף 1הגדרות סעיף 2מועדים סעיף 3ישיבות המועצה סעיף 4זימון פרק 2: מועדי ישיבות מן המניין סעיף 5מספר הישיבות סעיף 6מועד ישיבות סעיף 7שינוי מועד ישיבה פרק 3: מועדי ישיבות שלא מן המניין סעיף 8סמכות ראש עיריה סעיף 9כינוס ישיבה סעיף 10ישיבה שלא מן המניין על פי הוראת הממונה סעיף 11ימים ושעות של ישיבה שלא מן המניין פרק 4: זימון ישיבות סעיף 12משלוח הזמנות סעיף 13תוכן ההזמנה סעיף 14מסירת ההזמנות סעיף 15מען למסירת ההזמנה סעיף 16פגם במסירת ההזמנה סעיף 17זימון בעלי תפקידים פרק 5: פומביות הדיונים סעיף 18פומביות הדיון וסייגיו סעיף 19איסור גילוי סעיף 20מקום הישיבות פרק 6: מניין המשתתפים סעיף 21מניין חוקי סעיף 22העדר מניין חוקי סעיף 23התמעטות משתתפים פרק 7: סדר היום סעיף 24קביעת סדר היום סעיף 25עדיפות סעיף 26נאומים מהמקום סעיף 27הצעות נוספות של חברי המועצה סעיף 28סדר העדיפות בדיון סעיף 29הסרת הצעה מסדר היום סעיף 30דחיית הדיון בסעיפים פרק 8: ניהול הישיבה סעיף 31ניהול הישיבה סעיף 32תפקיד היושב ראש סעיף 33רשות דיבור סעיף 34זמן לדיבור סעיף 35סמכויות היושב ראש פרק 9: שאילתות והודעות אישיות סעיף 36הגשת שאילתה ותשובה סעיף 37שאילתה נוספת סעיף 38הגשת שאילתה ישירה סעיף 39הודעה אישית סעיף 40הודעה על פי דין סעיף 41הגשת חומר בידי חבר מועצה סעיף 42הצבעה סעיף 43שיטת ההצבעה סעיף 44החלטות על פי רוב קולות סעיף 45מניית הקולות סעיף 46דיון חוזר בהחלטה סעיף 47החלטה שלא בישיבת מועצה סעיף 48משך זמן ישיבה ונעילתה סעיף 49המשך ישיבה ונעילתה פרק 11: פרוטוקול סעיף 50פרוטוקול וניהולו סעיף 51אישור פרוטוקול סעיף 52בקשה לתיקון פרוטוקול סעיף 53דיון בהצעה לתיקון פרוטוקול סעיף 54תיקון פרוטוקול של ישיבה סגורה סעיף 55שמירת פרוטוקול סעיף 56עיון בפרוטוקול פרק 12: דיונים מיוחדים סעיף 57דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות סעיף 58ישיבות בעניינים מיוחדים פרק 13: מועצה שבחרה לעצמה יושב ראש סעיף 59סמכויות יושב ראש המועצה סעיף 60מילוי מקום יושב ראש המועצה סעיף 61זימון וסדר יום סעיף 62המועצה כוועדה מקומית לתכנון ולבניה תוספת 3: סעיף 1צוות הבחירות סעיף 2רשימת חקלאים סעיף 3דין תאגיד סעיף 4דין שותפות סעיף 5ערר סעיף 6החלטה בערר סעיף 7דרישת יחסיות של הבחירות סעיף 8החלטה בדבר יחסיות של הבחירות סעיף 9קביעת מספר חברי הועדה סעיף 10מועד הבחירות סעיף 11אסיפה כללית סעיף 12הודעה על מועד ומקום האסיפה הכללית סעיף 13יושב ראש האסיפה סעיף 14מנין חוקי סעיף 15הבחירות ותוצאותיהן סעיף 16בחירת סגנים סעיף 17תוצאות הבחירות סעיף 18מילוי המקום של נציג חקלאי סעיף 19תקנות תוספת 4: תוספת 5: