פרק א: רישוי עסקים סעיף 1צווים בדבר עסקים טעוני רישוי סעיף 2מכירת משקאות משכרים סעיף 2אעסקי רוכלות סעיף 2במקומות לעריכת משחקים סעיף 2גקייטנות סעיף 2דמכוני כושר סעיף 2העסק של אבזרי מין סעיף 2ואולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים סעיף 2זעסק של כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף לצורך ענידת תכשיטים סעיף 2חמיתקני ספורט סעיף 3עינוג ציבורי סעיף 3אהוראות לענין מפעלי ים המלח סעיף 4רשיון עסק, היתר זמני והיתר מזורז סעיף 5רשות הרישוי סעיף 5אתחום עיסוק ברוכלות סעיף 6אישור מוקדם ואישור על יסוד תצהיר סעיף 6ארישוי ללא אישור סעיף 6א1היתר מזורז סעיף 6א2סייגים למתן היתר מזורז סעיף 6במסמכי הבקשה סעיף 6גמסמכי בקשה נוספים לפי קביעת שרים סעיף 6דמסמכים נוספים לפי דרישת רשות הרישוי או נותן הרישוי סעיף 6החוות דעת מקדמית סעיף 6ובדיקות עזר סעיף 7תנאי רשות הרישוי ונותני האישור סעיף 7אתוקפו של רשיון סעיף 7בתוקפו של היתר זמני סעיף 7ב1תוקפו של היתר מזורז, קבלת רישיון לאחריו ובטלות היתר מזורז סעיף 7גביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז סעיף 7ג1המפרט האחיד סעיף 7ג2פרסום המפרט האחיד ומסמכים ותנאים נוספים סעיף 7ג3דרישות רשות הרישוי סעיף 7ג4תוקפם של שינויים במפרט האחיד ובדרישות רשות הרישוי סעיף 7ג5השגה סעיף 8עסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר סעיף 8אעסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי סעיף 8בנגישות לאנשים עם מוגבלות סעיף 8גהיתר זמני בלא נגישות סעיף 9תקנות למניעת דליקות סעיף 10תקנות בריאות הציבור סעיף 10אתקנות איכות הסביבה סעיף 11תקנות לשמירת שלום הציבור סעיף 11אתקנות בדבר בטיחות סעיף 11בתקנות בדבר מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום מים סעיף 11גחוקי עזר לעסקי רוכלות סעיף 12שמירת סמכות סעיף 13תקנות לענין רשיונות, היתרים זמניים, היתרים מזורזים וחוות דעת מקדמיות סעיף 14ענשים על עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז ואי קיום תקנות ותנאים סעיף 14אעבירה מתוך רכב או באמצעות רכב סעיף 14א1עבירות קנס סעיף 15אחריות של תאגיד סעיף 16אמצעים נוספים סעיף 17סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישום סעיף 18אי קיום צו בית המשפט סעיף 19בזיון בית המשפט סעיף 20צו הפסקה מינהלי סעיף 21תקופת תוקף של צו הפסקה סעיף 22בקורת צו הפסקה על ידי בית המשפט סעיף 22אצו מניעת פעולות סעיף 22בצו הפסקה שיפוטי סעיף 23סגירת עסק של מכירת משקאות משכרים סעיף 24ביצוע צו סעיף 25אי קיום צו סעיף 25אהודעה לשירות המזון הארצי במשרד הבריאות על מתן צו הפסקה לעוסק במזון סעיף 26חפץ העלול להתקלקל סעיף 27דמי המכר של חפץ העלול להתקלקל סעיף 27אאמצעים להפסקת עבירות של רוכל סעיף 27במועד לאישום רוכל שחפציו נתפסו סעיף 27דדין חפצי רוכל שנתפסו סעיף 28זכות כניסה סעיף 29הפרעה פרק ב: רישוי מפעלים בטחוניים סעיף 29אהכרזה על מפעל בטחוני סעיף 29בהיחידה לרישוי מפעלים בטחוניים סעיף 29גרשות הרישוי למפעלים בטחוניים סעיף 29דסמכויות נציגי השרים ביחידה סעיף 29השמיעת ראש הרשות המקומית סעיף 29ותוקף רשיון סעיף 29זהתראה סעיף 29חצו הפסקה מינהלי סעיף 29טזכות כניסה סעיף 29יסדרי עבודת היחידה סעיף 29יאתקנות לגבי מפעלים בטחוניים פרק ג: הוראות שונות סעיף 30חובת הראיה סעיף 31תשלום אגרות וקנסות סעיף 32עיסוק של חבר בני אדם סעיף 33התעסקות בחלק מהעסק העיקרי סעיף 34מסמכים בכתב סעיף 36עיסוק של רשות מקומית סעיף 37שמירת סמכויות וחיובים סעיף 38שמירת סמכויות בתי המשפט העירוניים סעיף 38אתקנות סדרי דין סעיף 38בתקנות סעיף 39ביצוע סעיף 40ביטולים סעיף 41התאמת חיקוקים סעיף 42הוראות מעבר סעיף 43שמירת תקפם של תנאים סעיף 44תחילה