סעיף 1פרשנות סעיף 2חזקת פגיעת איבה סעיף 3ריפוי, החלמה ושיקום ת"ט תשל"ב 1971 סעיף 4תגמול לנכה סעיף 4אניכוי דמי חבר לארגון יציג סעיף 5קביעת דרגת נכות סעיף 6אביטוח חיים סעיף 7תגמול והטבות לבני משפחה סעיף 7במענק להוצאות קבורה סעיף 7דתשלום חודשי בעד אבדן הכנסה לאפוטרופוס של יתום משני הוריו סעיף 7ההיעדרות קרוב משפחה מעבודה סעיף 8דין נפגע או בן משפחה לענין כל חיקוק אחר סעיף 9סמכות שר העבודה והרווחה סעיף 10מינוי רשות מאשרת סעיף 11ערר סעיף 12אישור פגיעת איבה סעיף 12אאישור פגיעת איבה שהתרחשה מחוץ לישראל או לאזור סעיף 13סמכות בית דין לעבודה סעיף 13אקביעת מועדים סעיף 14ייצוג בפני בית דין סעיף 15תחולת חוק הביטוח סעיף 16תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח עקב מאורע אחד סעיף 16אתגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח ליתום סעיף 17תגמולים לפי חוק זה ותגמולים או פיצויים לפי חוקים אחרים סעיף 17אתגמול לבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה סעיף 17בתגמול לנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה סעיף 17גתגמולים לנכה ובן משפחה לפי מספר חוקים סעיף 17דטובות הנאה סעיף 17התגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות סעיף 17והוראות לענין נפגע מפעולת איבה שמטרתה המשנית היא פגיעה בישראל סעיף 18תגמולים מאוצר המדינה סעיף 18אנפגע מפעולת איבה נגד העם היהודי החלת החוק סעיף 19תחולה סעיף 19אנפגעי תש"ח תש"ט סעיף 19בבני משפחה סעיף 19גסייג סעיף 19דתביעה לתגמול סעיף 19החובת עדכון פרטים סעיף 19ועונשין סעיף 20תשלום שלא על ידי המוסד סעיף 20אסמל ותעודה לנכים סעיף 21ביצוע סעיף 22תיאומים תוספת 1: תוספת 2: