חלק א: כללי סעיף 1הגדרות פרק 2: הוראות כלליות סעיף 2בקשה לתעודה סעיף 3הגשת בקשה סעיף 4סמכויות הרשות לגבי תעודות סעיף 5המצאת תעודות לשם רישום שינויים סעיף 6ביטול תעודות סעיף 7פטור לסוגיו סעיף 8חובה למילוי תנאי תעודות סעיף 9חובת החזקת תעודות סעיף 9אתוית ברכב לנוהג חדש סעיף 10המועד לפעולה סעיף 11איסור שינויים בתעודות סעיף 12כפל תעודות סעיף 13חובה להודיע על שינוי סעיף 14הטלת חובה סעיף 14אתחולת תקנות על רכב משא סעיף 15שימוש בהתאם לרשיון סעיף 15אאגרות סעיף 15בתנאים למתן תעודה או לחידושה סעיף 15גביטול תעודה או התלייתה חלק ב: הדרך והתנועה בה פרק 1: סמכויות סימן א: המפקח על התעבורה סעיף 16סמכויות המפקח הארצי על התעבורה סעיף 16אמתן פטור לעורך ניסוי סימן ב: רשות תימרור מרכזית סעיף 17סמכות רשות תמרור מרכזית סימן ג: רשות תימרור מקומית סעיף 18סמכות רשות תמרור מקומית סעיף 19אפטור מחובת סימון אבני שפה סימן ד: קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי סעיף 20סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי פרק 2: התנהגות בדרך סימן א: כללי סעיף 21חובתו של עובר דרך סעיף 22ציות לתמרורים סעיף 23ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ סעיף 24איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה סעיף 25בקיאות ברכב סעיף 26הנוהג ברכב סעיף 27מצב כללי של הרכב סעיף 28חובה להחזיק בהגה או בכידון סעיף 28אתצוגה הנראית לנהג סעיף 29חובה להחזיק במושכות סעיף 30מכשירים אופטיים סעיף 31דרך שיוחדה למשחקי ילדים סעיף 32רכב משטרה סימן ב: הכביש ונתיביו סעיף 33החובה להשתמש בכביש בלבד סעיף 34ייעודו של כביש, שביל או נתיב סעיף 35התנועה בצד ימין סעיף 36דרך מחולקת סעיף 37כיוון התנועה בכביש חד סטרי סעיף 38מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך סעיף 39נהיגה סביב מקום חסום סעיף 39אתנועת מכונה ניידת סעיף 39גתנועת טרקטורון ובטיחותו סעיף 39דתנועת טרקטור משא ובטיחותו סעיף 39התנועת רכב שטח ובטיחותו סעיף 39והגבלת נהיגה בטרקטור סעיף 39זתנועת מכונה ניידת רגלית סימן ב1: קלנועית סעיף 39חפטור מחובת רישיון רכב סעיף 39טפטור מחובת רישיון נהיגה סעיף 39ינהיגת קלנועית סעיף 39יאתנועת הקלנועית סימן ב2: רכינוע סעיף 39יבפטור מחובת רישיון רכב סעיף 39יגפטור מחובת רישיון נהיגה סעיף 39ידנהיגת הרכינוע סעיף 39טותנועת הרכינוע ובטיחותה סעיף 39טו1מבנה הרכינוע סימן ב3: אופניים עם מנוע עזר סעיף 39טזנהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר סעיף 39טז1שינויים באופניים עם מנוע עזר סעיף 39יזפטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה סימן ב3א: גלגינוע סעיף 39יח1רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו סעיף 39יח2סימון סימן ב4: קלנועית ביטחון סעיף 39יטפטור מחובת רישיון רכב סעיף 39כפטור מחובת רישיון נהיגה סימן ב5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים סעיף 39כאפטור מחובת רישיון רכב סעיף 39כבפטור מחובת רישיון נהיגה סעיף 39כגנהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה סימן ב6: רכב זעיר סעיף 39כדנהיגה ברכב זעיר סימן ג: סטיה, פניה ונסיעה אחורנית סעיף 40סטיה מנתיב נסיעה סעיף 41אין פניה אלא בבטחה סעיף 42פניה ימינה סעיף 43פניה שמאלה סעיף 44פניית פרסה סעיף 45נסיעה אחורנית סימן ד: פגישה ועקיפה סעיף 46פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה סעיף 47עקיפה סעיף 48רכב שנעקף סימן ה: ריווח סעיף 49ריווח בין רכב לרכב סעיף 50נסיעה בשיירה סימן ו: מהירות סעיף 51מהירות סבירה סעיף 52האטה סעיף 53בלימת פתע סעיף 54מהירות מרבית מותרת סימן ז: מפגש מסילת ברזל סעיף 55האטה לפני מפגש סעיף 56עצירה לפני מפגש סעיף 57מעבר אוטובוס במפגש סלול סימן ח: איתות סעיף 58חובה לאותת ודרך האיתות סעיף 59מתן אות סעיף 60האותות סעיף 61הנוהג בעקבות רכב אחר סעיף 62שימוש באות אזהרה סעיף 63השימוש בצופר סימן ט: זכות קדימה סעיף 64רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך סעיף 65כניסה לצומת סעיף 66הסעת רכב סעיף 67הולכי רגל במעבר חציה סעיף 68כביש חסום סימן י: חניה, עמידה ועצירה סעיף 69חניה, עמידה ועצירה סעיף 69אהעמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות סעיף 70סימון רכב עומד על פני הדרך סעיף 71הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור סעיף 72מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה סעיף 72אאיסור התנעת אוטובוס חונה סעיף 73רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע סעיף 74רכב שנשאר בלי השגחה סעיף 75חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש סעיף 76חניה מותרת לפי תמרור סעיף 77גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו סעיף 78איסור נעילת רכב ושחרורו סימן יא: הסעת נוסעים והובלת מטען סעיף 79בטיחות בנסיעה סעיף 80פתיחת דלת וסגירתה סעיף 81עליה לרכב וירידה ממנו סעיף 82הסעה לצד הנהג סעיף 83הסעת תלמידים סעיף 83אחובת חגירת ילדים ברכב סעיף 83בחובת חגירה של חגורת בטיחות סעיף 83גפטור מחגורת בטיחות סעיף 84הסעת נוסעים סעיף 84אהסעת נוסעים בשכר סעיף 84בהסעות שיתופיות סעיף 85הובלת מטען סעיף 85אהובלת מכולות סעיף 85בהובלת ארגז מתחלף סעיף 85גהובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד סעיף 86הובלת חומר נשפך סעיף 87הובלת חומר מסוכן סעיף 88סימון קצה של מטען חורג סעיף 89סמכויות שוטרים סימן יב: גרירה סעיף 90גרירת רכב מנועי סעיף 91סייגים לגרירה סעיף 92גרירת גרור ונתמך סימן יג: רכב בטחון סעיף 93חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון סעיף 94הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון סעיף 95הפצת אור והשמעת קול סימן יג1: רכב תפעולי סעיף 95אהגדרות סעיף 95בפטור מחובת רישום ורישוי סעיף 95גהיתר לרכב תפעולי סעיף 95דנהיגת רכב תפעולי סעיף 95הסמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו סעיף 95וחובת ציות להוראות סעיף 95זפטור סימן יד: אורות סעיף 96חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין סעיף 97הארת רכב מנועי סעיף 98הארה בדרך עירונית סעיף 99עמעום סעיף 100הארת רכב עומד סעיף 101פנס אזהרה סעיף 102אורות גרור ונתמך סעיף 103אורות רכב צדי סעיף 104רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים סעיף 105אורות מכונות נגררות סעיף 106אורות רכב מסוג אחר סעיף 107זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית פרק 3: הולכי רגל, אופנוע, גלגינוע, אופניים ובעלי-חיים סימן א: הולכי רגל סעיף 108סייג בהליכה סעיף 109הליכה בכביש סעיף 110חציית כביש סעיף 111ירידה ממדרכה סעיף 112שהיה בכביש סעיף 113מעקה בטיחות סעיף 114הפרעה במדרכה סעיף 115תחולה סעיף 116עיוורים סעיף 117חציה במפגש מסילת ברזל סעיף 117אאיסור הליכה במנהרה סימן ב: אופנוע או תלת-אופנוע סעיף 119נסיעה באופנוע סעיף 120הרכבת אנשים על אופנוע סעיף 121הובלת חפצים סעיף 122נסיעה בצד רכב אחר סימן ב1: גלגינוע סעיף 122אנהיגה בגלגילנוע סעיף 122בכללי נהיגה על גלגינוע סעיף 122גמבנה הגלגינוע סימן ג: אופניים ותלת-אופן סעיף 123רכיבה על אופניים סעיף 124הרכבת אנשים על אופניים סעיף 125הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר סעיף 126איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה סעיף 127ריווח בין אופניים לרכב אחר סעיף 128נסיעה בצד ימין סעיף 129רכיבה על אופניים במקומות מסויימים סעיף 129ארכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי סעיף 130ציוד אופניים סעיף 131תקינות הציוד סעיף 132אורות אופניים סעיף 133הולך רגל המסיע אופניים סעיף 134סמכות שוטר סעיף 135תלת אופן סעיף 136אורות תלת אופן סימן ד: בעלי-חיים סעיף 137איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח סעיף 138הולכת בעלי חיים בכביש סעיף 139הולכת גמלים סעיף 140איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין סעיף 141רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב סעיף 142סימון בזמן התאורה סימן ד1: עגלה סעיף 142אתנועת עגלה סימן ה: עגלת-יד סעיף 143התחולה על עגלת יד פרק 4: תאונות סעיף 144תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף סעיף 145תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר סעיף 146חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב סעיף 146אהודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה פרק 5: הוראות שונות סעיף 147איסור השימוש בתמרורים והצבתם סעיף 148איסור פגיעה בתמרור סעיף 149איסור שימוש בתמרור לתעמולה סעיף 150רכב שעשועים סעיף 151שימוש בדרך שלא כדין סעיף 152הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו סעיף 153נזק לדרך והפרעת התנועה סעיף 154תיקון רכב בדרך סעיף 155הפרשת חמרים סעיף 156חפץ נשרך סעיף 157רעש לא רגיל סעיף 158איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך סעיף 159נסיעה בירידה סעיף 160מילוי דלק סעיף 161הפצת מודעות והשלכת חפצים סעיף 162אחריות בעל הרכב סעיף 163חובת הורים ואפוטרופסים סעיף 164הסעה בכוח הגוף סעיף 165שמירת לוחיות זיהוי סעיף 166דרך הצילום במצלמה סעיף 167תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך סעיף 168שעות נהיגה סעיף 169איסור שימוש באזניות בדרך פרק 6: בדיקת שכרות סעיף 169אהגדרות סעיף 169באיסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה סעיף 169גבדיקת שכרות סעיף 169דבדיקת נשיפה סעיף 169הבדיקת דם סעיף 169וסירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה סעיף 169זאופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה סעיף 169חאופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה סעיף 169טתעודות חלק ג: נהגים פרק 1: פרשנות סעיף 170הגדרות פרק 2: רישוי נהגים סימן א: בקשה לרשיון נהיגה סעיף 171מתן רשיון נהיגה סעיף 172בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות סעיף 172אאי חידוש רשיון במועד סעיף 172בהוכחת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה סעיף 173תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו סעיף 174הגבלות לחידוש הרשיון סעיף 174ארשיון נהיגה ממוחשב סעיף 174ברשיון נהיגה זמני סעיף 175רישיון לתושב אזור סעיף 175אפסילת רישיון לתושב חוץ סימן א1: תכנית הליווי סעיף 175בתכנית הליווי והוכחתה סעיף 175גמידע לנהג חדש צעיר סעיף 175דפטור מתכנית הליווי סעיף 175הזכאות למימון ליווי בתשלום סימן ב: רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם סעיף 176רישיון נהיגה דרגה A2 סעיף 177רישיון נהיגה דרגה A1 סעיף 178רישיון נהיכה דרגה A סעיף 179רישיון נהיגה דרגה 1 סעיף 180רישיון נהיגה דרגה B סעיף 181רישיון נהיגה דרגה C1 סעיף 182רישיון נהיגה דרגה C סעיף 183רישיון נהיגה דרגה C+E סעיף 183ארישיון נהיגה דרגה D2 סעיף 183ברישיון נהיגה דרגה D3 סעיף 184רישיון נהיגה דרגה D1 סעיף 185רישיון נהיגה דרגה D סעיף 188רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים סעיף 189סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים סעיף 190היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ סעיף 190אהיתר לנהיגה לצורך בדיקה סעיף 190א1היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב סימן ג: בדיקות רפואיות סעיף 191בדיקות סעיף 191אהצהרה בדבר מצב רפואי סעיף 191במידע כוזב או מטעה סעיף 192עריכת הבדיקות סעיף 193אישור רפואי לנהיגה סעיף 193אקבלת מידע מהמרשם הפלילי סעיף 194אישור הרופא המוסמך סעיף 195ועדת ערר סעיף 195אהחלטות ועדת הערר סעיף 195באגרות סעיף 195גמסירת מידע רפואי סעיף 196בדיקות רפואיות חוזרות סעיף 197כושר שמיעה סעיף 198חדות הראיה סעיף 199שדה ראייה סעיף 200מכשירים אופטיים סעיף 201חוסר עדשה סעיף 201אעדשה מושתלת סעיף 201בעוורון לילה סעיף 201גראייה כפולה סימן ד: בחינות סעיף 202בדיקות לפני בחינה סעיף 203בחינות סעיף 204רכב לביצוע בחינה מעשית סעיף 205הבחינה העיונית סעיף 206הבחינה המעשית סעיף 206אאישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה סעיף 206באופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה סעיף 206גתוצאת הבחינה המעשית בנהיגה סעיף 206דשמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם סעיף 206הערר על הבחינה המעשית בנהיגה סעיף 207בחינות נוספות סעיף 207במבחנים ובדיקות לנהג חדש סעיף 208מסירת פרטים ותשובות סעיף 209כשלון בבחינה סעיף 210אגרת בחינה נוספת סימן ה: הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה סעיף 211הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור סעיף 212הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה סעיף 212אהפקדת רשיון נהיגה של מוזמן סעיף 212בפסילת רישיון לנהגים מסוכנים סעיף 213השתלמות בנהיגה סעיף 213אהשתלמות מעשית בנהיגה סעיף 213בבקשה לאישור המגרש סעיף 213גמדריך בהשתלמות מעשית סעיף 213דמנהל מקצועי של מגרש סעיף 213הועדת חריגים סעיף 213ותנאים לביצוע השתלמות מעשית סעיף 213זסמכות רשות הרישוי סעיף 213חתוקף הסמכות סעיף 214משלוח ההזמנה סעיף 215חובה להתייצב סימן ו: המרת רישיון נהיגה סעיף 216רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי סעיף 218פטור מתחולת כללי התקנות סימן ז: אגרות רשיון נהיגה סעיף 219אגרת רשיון נהיגה סעיף 220פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה סעיף 220אהחזרת האגרה פרק 3: הוראה והדרכה בנהיגה סימן א: תלמיד נהיגה סעיף 221גיל הלומד נהיגה סעיף 221אלימוד נהיגה לתושב חוץ סעיף 222כשירות רפואית של הלומד נהיגה סעיף 223אחריות המלמד נהיגה סימן ב: בתי ספר לנהיגה סעיף 224בקשה לרשיון סעיף 225מתן רשיון סעיף 225אבית ספר לנהיגת טרקטורים סעיף 225באגרת רשיון לבית ספר סעיף 226סמכויות הרשות סעיף 227רשיון לתאגיד סעיף 228העברת רשיון בית ספר סעיף 229הצגת רשיון סעיף 230סימני היכר סעיף 231בקורת הרכב והציוד סעיף 232סמכות להיכנס לשם ביקורת סעיף 233הזמנת בעל בית ספר סעיף 234העסקת מורה מוסמך בלבד סעיף 235תכנית לימודים סעיף 235אאופן הוראת נהיגה באופנוע סעיף 236הוראה ברכב שאושר סעיף 237הפסקת תקפו של אישור סעיף 238פירוק מיתקנים שברכב סעיף 239אי שימוש ברכב סעיף 240החזרת אישור סעיף 241ספר רישום סעיף 242המצאת ספר רישום סעיף 243המצאת מסמכים אחרים סעיף 244מתן תעודה סימן ג: מורים מוסמכים סעיף 245בקשה לרשיון סעיף 246סמכויות לבחון סעיף 247תנאים למבקש רשיון סעיף 248תנאים למתן רשיון סעיף 250פטור סעיף 250אתנאי להוראת נהיגה סימן ד: מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה סעיף 251מתן היתר לניהול מקצועי סעיף 252ועדת בוחנים סעיף 252אתפקידי המנהל המקצועי סימן ה: הוראות כלליות סעיף 253בחינות נוספות והשתלמות סעיף 254תקופת תוקף רשיון וביטולו סימן ו: סעיף 255היתר להדרכה סעיף 256סייגים ותנאים להדרכה סעיף 257מיתקנים מיוחדים ברכב סעיף 258ביטוח הרכב סעיף 259גיל מינימלי של מדריך סעיף 260תמורה בעד הדרכה סעיף 261סימני היכר ברכב סעיף 262למידה אצל מדריך סימן ז: ערר חלק ד: כלי רכב פרק 1: הוראות כלליות סימן א: פרשנות סעיף 266הגדרות סימן ב: כללי סעיף 267רכב סעיף 268שמירת הוראות סעיף 269פטור כללי סעיף 270אהחלת חובה או איסור סעיף 270בציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב סעיף 270גציון קוד דגם ברישיון הרכב סעיף 270דציון רמת האבזור ברישיון הרכב פרק 2: רישום ורישוי רכב מנועי סימן א: רשיון רכב סעיף 271בקשה לרישום ולרשיון רכב סעיף 271ארישום סוג הרכב סעיף 272תשלום אגרות סעיף 272אאגרת רישיון רכב של נכה סעיף 272בפטור מטעמים מיוחדים סעיף 273הבאת רכב לבדיקה סעיף 273אבדיקת פליטת עשן מרכב סעיף 273בבדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי סעיף 273גבדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר סעיף 273דבדיקת חורף סעיף 274מתן רשיון רכב סעיף 275תעודת ביטוח סעיף 276תקופת תוקף הרשיון סעיף 276אסייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית סעיף 276בפטור סעיף 276גסייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי סעיף 276דתנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים סעיף 276הדרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית סעיף 277תנאים מיוחדים ברשיון רכב סעיף 278מתן רשיון רכב מיוחד סעיף 279פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורשיון סעיף 280פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון סעיף 281רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור סעיף 281ארכב אספנות סעיף 282בדיקה ואישור של מיפרטי רכב סימן א1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב סעיף 282אתנאים לרישום רכב סעיף 282ברפידות בלם ומצמד סעיף 282גמניעת הפרעות קשר סעיף 282דרישום רכב עם מנוע דיזל סימן ב: שינויים ברישום רכב סעיף 283אישור לרישום שינוי בעלות סעיף 283אהגבלה על העברת בעלות סעיף 284רישום שינוי בעלות ברכב סעיף 284ארישום שינוי בעלות במשרד סעיף 285רכישת רכב בירושה סעיף 286עדכון רשומות רשות הרישוי סעיף 286אמינוי אפוטרופוס סעיף 287העברת רכב ציבורי סעיף 287ארישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה סעיף 287בדרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית סעיף 289רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל סעיף 290הפסקת השימוש ברכב סעיף 290אפטור מאגרה החזרתה סימן ג: רשיון סחר סעיף 291מתן רשיון סחר סעיף 292בקשה לרשיון סחר סעיף 292אמתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי סעיף 293המטרות למתן רשיון סחר סעיף 295השימוש ברשיון סחר סעיף 296אגרה ותעודת ביטוח סעיף 298איסור הסעה סעיף 299איסור הובלה סימן ד: סימני זיהוי לרכב סעיף 300נשיאת לוחיות זיהוי ברכב סעיף 301מקום התקנת לוחיות הזיהוי סעיף 302לוחית זיהוי שניזוקה סעיף 303שמירת לוחית זיהוי סעיף 304סימני היכר מיוחדים סעיף 305איסור נשיאת סימני היכר אחרים סעיף 305אפרסומת פרק 3: מבנה הרכב סימן א: מצב הרכב והפיקוח על תקינותו סעיף 306תקינות רכב סעיף 306אתקלת בטיחות סדרתית סעיף 307הזמנה לבדיקה סעיף 308הודעת אי שימוש סעיף 309שימוש ברכב שניזוק סעיף 310מתן תעודת תקינות סעיף 311הזמנה לבדיקה נוספת סעיף 312אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר סימן ב: מידות רכב ומשקלו סעיף 313מידות רכב סעיף 314משקל כולל מותר סעיף 314אתנאים מיוחדים בשלישיית סרנים סעיף 314א1פטור לרכב צבאי סעיף 314א2רכב להובלת חומרים מסוכנים סעיף 314בתנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן סעיף 315היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע סימן ג: מנוע, מערכות הדלק והפליטה סעיף 316מנוע סעיף 316אכוח סוס מינימלי סעיף 317מערכת הדלק סעיף 318מערכת פליטה סעיף 318אמניעת זיהום אויר מבית הארכובה סימן ד: מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים סעיף 319תיבת הילוכים סעיף 320מערכת היגוי סעיף 321אופנים סעיף 322צמיגים סעיף 323קפיצים סימן ה: בלמים סעיף 324הגדרות סעיף 325בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי סעיף 326בלמי אויר סעיף 327בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת סעיף 328בלמי אופנוע ותלת אופנוע סעיף 329בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה סעיף 330בלמים נוספים באוטובוס סעיף 330אמיתקן למניעת נעילת גלגלים סעיף 330במערכת בקרת יציבות סעיף 331בלמים נוספים בגרור ובנתמך סעיף 332מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת סעיף 333אבזרי בלמים סעיף 333אאחריות סעיף 333בתחולה סימן ו: מערכת האורות סעיף 334פנסי חזית סעיף 335התקנת פנסי חזית סעיף 336פנסי חזית באופנוע ורכב איטי סעיף 337עממור סעיף 338נורת אזהרה סעיף 339פנס חניית לילה סעיף 340פנס רוחב סעיף 341פנס אחורי סעיף 342פנס בלימה סעיף 343הארת לוחית הזיהוי סעיף 344מחוון כיוון סעיף 345מחזירור סעיף 347פנס ערפל סעיף 347אפנס ערפל אחורי סעיף 348פנס לנסיעה אחורנית סעיף 349זרקור סעיף 350פנסים ואורות נוספים סעיף 351מצב הפנסים סעיף 351אתקני פנסים סימן ז: המרכב סעיף 352חלקי המרכב סעיף 353מנעולי הדלתות סעיף 354תא הנהג סעיף 355מושבים סעיף 356שמשות פרק 4: חובות הנהג ועובדי השירות סעיף 357מגב שמשות ומזרים אויר סעיף 357אמפשיר אדים סעיף 358סך שמש סעיף 359כלי אזהרה סעיף 359אזמזם ברכב סעיף 360מד מהירות סעיף 361מראת תשקיף, מצלמות ומסכים סעיף 362מאפרות סעיף 363מוטות רוחב סעיף 363אפגוש אחורי סעיף 363בתנאים לרישום רכב שטח סעיף 363גתנאים לרישום טרקטור משא סעיף 363דתנאים לרישום טרקטורון סעיף 364מגיני בוץ סעיף 364אנקודות עיגון וחגורות בטיחות סעיף 364בחובת נעילת רכב סעיף 364גהתקנת מזגן אוויר ברכב סעיף 364דטכוגרף סעיף 364המיתקן מגביל מהירות סעיף 364ומערכות בטיחות ברכב כבד סעיף 364זמערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים סעיף 364חמערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי סימן ט: ציוד מיוחד סעיף 365מגבה וגלגל חילוף סעיף 365ארכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף סעיף 365בפטור ממגבה וגלגל חילוף סעיף 366פנס אזהרה סעיף 367משולש אזהרה סעיף 368נעלי בטחון סעיף 369שרשרות ודגלים בגרורים סעיף 369אערכת חילוץ ועזרה ראשונה סעיף 370מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני סעיף 370אלוח מחוונים סעיף 370בהתקנת סלי אשפה ברכב מסויים סעיף 370גהתקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית סימן י: מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב סעיף 371מיתקני גרירה סעיף 372תנאים לגרירה סעיף 373יצול חיבור קפיצי סעיף 374המרחק בין הגורר והגרור סעיף 375שרשרות סעיף 376חיבורי בלמים בגורר סעיף 377הגלגל החמישי סעיף 378המרחק בין התומך והנתמך סעיף 379חיבורי בלמים בתומך ובנתמך סימן יא: שינויים במבנה רכב סעיף 380שינוי מבנה סעיף 381החלפת מנוע סעיף 382רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב סעיף 383הרכבת רכב מאביזרים סימן יב: סימון רכב למטרות בטיחות סעיף 383אלוחות סימון אחוריים לרכב סעיף 383גסימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור סעיף 383הסימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור סעיף 383וסימון טרקטור בצבע מחזיר אור סעיף 383זסימון גרור ונתמך ועגלות סעיף 383חאישור הסימון סעיף 383טהחזקת הסימון סעיף 383יאיסור נהיגת רכב בלתי מסומן חלק ה: אוטובוסים פרק 1: פרשנות סעיף 384הגדרות פרק 2: רישוי שירותי אוטובוסים סעיף 385הפעלת שירות לפי רשיון סעיף 385אסירוב להסיע סעיף 386סוגי רשיונות סעיף 386אהגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה סעיף 387בקשה לרשיון סעיף 388העברת רשיון סעיף 389תנאים ברשיון סעיף 390פרסום תנאים סעיף 391הפעלת שירות בקו חדש סעיף 392היתר להפעלת שירות בקו סעיף 393תקופת תוקף רשיון קו סעיף 394ביטול רשיון סעיף 395תנאים סותרים ברשיון סעיף 396החזקת רשיון והצגתו סעיף 397איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי סעיף 398פטור רכב של צה"ל פרק 3: חובות בעל רשיון סעיף 399הפעלת שירות סדיר סעיף 400איסור הפסקת השירות סעיף 401איסור להתנות תנאים סעיף 402ביטוח סעיף 403תעריפי ההסעה סעיף 404הוראות בענין כרטיסים סעיף 405נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון סעיף 406חיטוי האוטובוסים סעיף 407תקינות האוטובוסים וחלקיהם סעיף 408ציוד לעזרה ראשונה סעיף 409כרטיסן סעיף 410חפצים אבודים סעיף 411תלבושת ותו זיהוי סעיף 412העסקת נהגים סעיף 413התקנת לוח מהלך הקו סעיף 414התקנת הודעות ושלטים סעיף 415שמירת דינים פרק 4: חובות הנהג ועובדי השירות סעיף 416התנהגות סעיף 417לבוש וחיצוניות סעיף 418שיחה בזמן הנהיגה סעיף 419תשובה נאותה סעיף 420מכירת כרטיסים סעיף 422הפעלת מקלט רדיו וטלויזיה סעיף 423זיהוי נהג וכרטיסן סעיף 424שעות העבודה של נהג סעיף 425חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה סעיף 425אסדרי בטחון ובדיקות סעיף 426הכרת הסביבה סעיף 427הכרזת שמות התחנות סעיף 428עצירת אוטובוס בתחנות סעיף 429עצירה בתחנה ויציאה ממנה סעיף 430תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים סעיף 431מספר הנוסעים סעיף 432פינוי מקומות לנכים סעיף 432אמקומות לאנשי בטחון סעיף 433שכר נסיעה סעיף 434חובה כללית להסיע סעיף 435מתן אות הנסיעה סעיף 436הבטחת בטחון הנוסעים סעיף 437איסור כניסה ויציאה בנסיעה סעיף 438הנעת האוטובוס סעיף 439פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות סעיף 440הארת האוטובוס סעיף 441נקיון האוטובוס על ידי נהג סעיף 442עבירות נוסעים באוטובוס סעיף 443יציאת הנהג מן האוטובוס סעיף 444חפצים שנשכחו באוטובוס סעיף 445תחולה סעיף 446הטלת אחריות פרק 5: התנהגות הנוסע וחובותיו סעיף 447ציות לעובדי השירות סעיף 448כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו סעיף 449כרטיס נסיעה סעיף 450קנסות על אי הצגת כרטיס סעיף 451מקומות ישיבה סעיף 452שיחה עם הנהג והפרעה לו סעיף 453הוצאת ראש ויד סעיף 454פגיעה באוטובוס סעיף 455התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים סעיף 456יריקה והשלכת פסולת סעיף 458השלכת חפצים מהאוטובוס סעיף 459הגבלות בכניסה לאוטובוס סעיף 460זיהוי נוסע שעבר עבירה פרק 6: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס סעיף 461אנשים שאין להסיעם סעיף 462בעלי חיים סעיף 463הובלת מטען וכדומה באוטובוס סעיף 464מקום של מזוודות סעיף 465כסאות נוספים סעיף 466נשק טעון וחמרי נפץ פרק 7: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם סעיף 467גובה פנים סעיף 468מירווח תחתי סעיף 469פתחים סעיף 470מצב הפתחים הדלתות והמדרגות סעיף 471נורות אזהרה לדלתות סעיף 472דלת לשעת סכנה סעיף 473מוטות לאחיזה ליד הפתחים סעיף 474דופן מיכל הדלק סעיף 475מגיני חלונות סעיף 476המושבים והמעבר ביניהם סעיף 477מושב הנהג סעיף 478מקלט טלויזיה ברכב סעיף 479סורג חבילות סעיף 480מוטות לאחיזה בפנים סעיף 481אות עצירה סעיף 482מראה קמורה סעיף 483פנסים ונורות נוספים סעיף 483אהתקנת סלי אשפה באוטובוס סעיף 484שמירת הוראות חלק ו: מוניות פרק 1: כללי סימן א: הגדרות סעיף 485הגדרות סימן ב: הוראות כלליות סעיף 486קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות סעיף 487קביעת מועד ומקום להגשת בקשות סעיף 488החזרת רשיון שפקע תקפו סעיף 489סייג לרישום פרק 2: רישוי שירותי מוניות סימן א: רשיון הסעה סעיף 490סוגי רשיונות הסעה ותקפם סעיף 490אאגרת רשיון הסעה סעיף 491בקשה לרשיון הסעה סעיף 492רשיון לנסיעה מיוחדת סעיף 493רשיון לנסיעת שירות סימן ב: רשיון לקו שירות סעיף 495בקשה לרישיון קו שירות סעיף 495אהגשת בקשות במקוון סעיף 495ברישיונות בלא הליך תחרותי סעיף 495גהחלת הליך תחרותי סעיף 495דההליך התחרותי סעיף 495המניעת ריכוזיות יתר סעיף 495ומתן רישיונות לאחר הליך תחרותי סעיף 495זערבות לרישיון לנסיעת שירות סעיף 496תנאים ברשיון שירות סימן ג: היתר להעברת רשיון סעיף 497היתר להעברת רשיון פרק 3: חובות בעל רשיון ונהג מונית סעיף 498חובת רשיון הסעה סעיף 498אהפעלת זוטובוס סעיף 499חובות בעל רשיון שירות סעיף 500התקנת לוחית זיהוי סעיף 501חובה להסיע סעיף 502מספר הנוסעים בנסיעת שירות סעיף 503הסעה בדרך הקצרה סעיף 504התנהגות נהג המונית סעיף 505אחריות בעל המונית סעיף 505אהזמנת בעל מונית סעיף 505בחובה להתייצב סעיף 506התקנת סלי אשפה סעיף 507סימני היכר למונית סעיף 507אהארת הקופסה פרק 4: התנהגות הנוסע וחובותיו סעיף 508התנהגות הנוסע וחובותיו פרק 5: מונים סעיף 509הסעה לפי מונה סעיף 509אפרטים שיותקנו במפתח סעיף 509בהפעלת מונה במפתח סעיף 509גאיסור העברת מפתח סעיף 510הפעלת מונה סעיף 511הצגת מונה במונית פנויה סעיף 512שכר הסעה לפי מונה סעיף 513כיוונון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב סעיף 514הצגת הוראות במונית סעיף 515הסרת מונה פרק 6: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון סעיף 516הסעה מנמל התעופה בן גוריון סעיף 517איסור שידול נוסעים לנסוע במונית פרק 7: מתן רשיון להפעלת מונית סעיף 518הגדרות סעיף 519מועד להגשת בקשות סעיף 520מספר הבקשות סעיף 521סדרי הגשת בקשות סעיף 522העברת בקשות סעיף 523דיון בבקשות סעיף 524מתן רשיון סעיף 525דיון חוזר בועדת המוניות סעיף 526אגרות פרק 8: מתן רשיון להפעלת מונית סעיף 528הגשת בקשה סעיף 529בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי סעיף 530בקשה בטופס סעיף 531מסמכים סעיף 532דיון בבקשה סעיף 533מתן רשיון חלק ז: שיטת הניקוד בעבירות תעבורה סעיף 544חיוב בנקודות סעיף 545ניהול מרשם עבירות סעיף 546רישום נקודות לענין כתב אישום אחד סעיף 547סיכום נקודות וצבירתן סעיף 548אמצעי תיקון סעיף 549הטלת אמצעי תיקון סעיף 550הודעות לנהג סעיף 551ביצוע אמצעי תיקון חלק ח: המצאת רשיונות לאחר פסילה סעיף 553רישום תנאים ברשיון סעיף 554פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי סעיף 555פסילה על פי צו קצין משטרה סעיף 556פסילה על ידי בית המשפט סעיף 557רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד סעיף 558משלוח הודעות לרשות הרישוי חלק ט: תנועה בין-לאומית סעיף 562הגדרות סעיף 563סמכויות האגודה סעיף 564מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין לאומי סעיף 565תוקף רשיון בין לאומי ותעודה סעיף 567רישיון נהיגה זר סעיף 567ארישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל סעיף 567ברישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה סעיף 568נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ סעיף 569הצגת מסמכים סעיף 570סימני אבחנה ומספרי רישום סעיף 571סימן אבחנה בהתאם לאמנה סעיף 572פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב סעיף 573פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב סעיף 575אגרות לרכב פרטי סעיף 576רישום רכב פרטי סעיף 577אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס חלק ט1: תנועה מהאזור סעיף 578הגדרות סעיף 578ארישיון נהיגה לתושב אזור סעיף 578בנהיגת רכב שאינו רשום באזור סעיף 578גפטור מחובת רישיון רכב סעיף 578דהצגת מסמכים חלק י: סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים סעיף 579הגדרות סעיף 580העסקת קצין בטיחות סעיף 581חובת הודעה סעיף 582מתן כתב הסמכה סעיף 583מתן אישור סעיף 583אתקופת תוקף כתב הסמכה סעיף 584מינוי ועדת הסמכה סעיף 584אאישור למתן שירותי בטיחות ולקבלתם סעיף 584באישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי סעיף 585תפקידי קצין בטיחות סעיף 585אבדיקת רישיונות ומידע תעבורתי סעיף 585בתקשורת מקוונת עם רשות הרישוי סעיף 586סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב סעיף 587דוח על שינוי והודעה על הפרה סעיף 587אתיקונים על פי הודעות סעיף 587א1הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב סעיף 587בחובות בעל המפעל סעיף 587ב1מדבקה סעיף 587ב2דוח תקופתי ומידע על נהג סעיף 587גהוראות הרשות סעיף 587דפטור חלק יא: רשות פיקוח חלק יב: הוראות שונות סעיף 588ביטול סעיף 589תחילה סעיף 590השם תוספת 1: חלק א: כלי רכב ששנת יצורם עד 1979 חלק ב: כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך חלק ג: חלק ד: חלק ה: תוספת 2: חלק א: הגדרות חלק ב: סימונים חלק ג: תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה תוספת 3: תוספת 4: חלק א: סימני היכר למונית חלק ב: הוראות בדבר הפעלת מונה חלק ג: תוספת 5: תוספת 6: תוספת 7: תוספת 8: תוספת 9: תוספת 10: תוספת 11: תוספת 12: תוספת 13: תוספת 14: תוספת 14-א: תוספת 15: