סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 3הרשם סעיף 4מטרותיהן של אגודות סעיף 5הגבלות על מידת ההשתתפות של חבר סעיף 6סגולות הכשרה לחברים סעיף 6אחברות של בן זוג בישוב שיתופי סעיף 6בהקצאת מקרקעין והעברת זכות במקרקעין ביישוב קהילתי סעיף 6גשיקולי ועדת הקבלה סעיף 6דשמירת סמכות סעיף 7קביעת מקום המגורים של אדם סעיף 8בקשה לרישום סעיף 9רישום אגודה סעיף 10אגרות רישום סעיף 11תעודת רישום תשמש הוכחה מכרעת סעיף 12תיקון תקנותיה של האגודה סעיף 13התמזגות אגודות סעיף 14אסיפות כלליות סעיף 15זכויותיהם וחובותיהם של חברים סעיף 16הצבעה סעיף 17פדיון מניות סעיף 18המען הרשום של אגודות סעיף 19זכות העיון בתקנות האגודה וכו' סעיף 20בקורת חשבונות סעיף 21התאגדותה של אגודה סעיף 22חובות שחברים חייבים לאגודה סעיף 23הסמכות לקנוס חברים סעיף 24לאגודה יהא שעבוד על מניותיהם של חברים בשל חובות המגיעים לאגודה סעיף 25מניות פטורות מעיקול סעיף 26שעבודים לזכות אגודות קיומם ורישומם של שעבודים, וכו' סעיף 27העברת שעבודים סעיף 27ארישום העברות של שעבודים לפני יום 26.2.35 סעיף 28שעבודים שהטילו האגודות על נכסיהן הן סעיף 28אהטלת חלק ה' של פקודת החברות על שעבודים ידועים וכו' סעיף 29עונשו של חבר הסוחר בנכסים המשועבדים סעיף 30חוזים למכירת תוצרת לאגודה או באמצעותה סעיף 31חברים שמתו סעיף 32עזבונו של חבר שמת חייב בחובות אגודה רשומה סעיף 33אחריותם של מי שהיו חברים סעיף 34פנקס החברים סעיף 35קיום העתקות של פרטים רשומים סעיף 36אימתי מותרים עסקים עם שאינם חברים סעיף 37פקדונות והלוואות משאינם חברים סעיף 38עסקים עם שאינם חברים יהיו כפופים לתקנות האגודה סעיף 39מה ייעשה ברווחים סעיף 40חלוקת יתרת הרווחים סעיף 41קרן מילואים סעיף 42תרומות לצרכי צדקה סעיף 43חקירה בעסקי אגודה סעיף 44בדיקת פנקסי האגודה סעיף 45חלוקת משא ההוצאות של החקירה סעיף 46פירוק אגודות סעיף 47סמכותו של הרשם לצוות על האגודה להתפרק כשעמד מספר החברים על פחות מן המינימום הקבוע סעיף 48סמכויותיו של מפרק סעיף 48אסמכותו של רשם לעכב הליכים משפטיים בדבר פירוק סעיף 48בהוראות מיוחדות בפירוק קיבוץ סעיף 49אחריותם של פקידים וכו' סעיף 50ביטול הרישום סעיף 51ערעורים סעיף 52בוררות בסכסוכים סעיף 53עיקול זמני של נכסים סעיף 54שיחרור מהוראות הפקודה בנידון רישום סעיף 55שיחרור מהוראות כלליות של הפקודה סעיף 56השימוש במלה "שיתופי", וכו' סעיף 57עונשין על עבירות סעיף 58גביית סכומים המגיעים לממשלה סעיף 59השימוש בפקודת החברות סעיף 61פקודת הבוררות סעיף 63אגודות ותקנות אגודה שכבר נרשמו סעיף 64תקנות שיתקין הרשם סעיף 65תקנות שיתקין שר העבודה