סעיף 1הגדרות סעיף 2בקשה להתקבל כחבר סעיף 2אנסיבות מיוחדות להכרה בחבר סעיף 3קבלת חבר במושב עובדים סעיף 3אבן ממשיך ובת זוג סעיף 4איסור הגבלת מספר חבריה סעיף 5פקיעת חברות סעיף 6תיקון פנקס חברים סעיף 7תוקף סעיף 8איסור תשלומים להפחתת הון מניות סעיף 9פדיון מניות סעיף 10סכום הפדיון סעיף 11פדיון לפי ערך סעיף 12ניכוי סכומים מהפדיון סעיף 13שיטת חישוב ערך הפדיון סעיף 14קביעת ערך הפדיון סעיף 15מסירת הודעה סעיף 16ריבית על פיגור בפדיון סעיף 17תחולת תקנות 9 עד 16 סעיף 18ערך פדיון באגודה לתחבורה סעיף 19זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ סעיף 20זכויות חבר יוצא או מוצא ממושב שיתופי סעיף 21ביטול סעיף 22תחילה סעיף 22אהוראת מעבר סעיף 23השם תוספת 1: סעיף 1הגדרות סעיף 2זכות לדמי עזיבה סעיף 3חישוב דמי עזיבה סעיף 4כללים לחישוב הוותק סעיף 5תוספת בעד ילדים סעיף 6מועד לתשלום דמי עזיבה סעיף 7זכות לקצבה סעיף 8תשלום קצבה סעיף 9פקיעת הזכות לקצבה סעיף 10כתב התחייבות לתשלומי קצבה סעיף 11חישוב נפרד לבני הזוג סעיף 12ניכוי וקיזוז הכנסות וחובות סעיף 13התחייבות להחזקת ילדים שנותרו בקיבוץ סעיף 14תשלום הוצאות תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2זכות דמי עזיבה סעיף 3חישוב דמי עזיבה סעיף 4כללים לחישוב הוותק סעיף 5חישוב בנפרד לבני הזוג סעיף 6מועד תשלום דמי העזיבה ואופן תשלומם סעיף 7זכות לגמלה סעיף 8תשלום גמלה סעיף 9תשלומים מקופת גמל סעיף 10תשלום קצבה סעיף 11ניכוי זכויות סעיף 12ניכוי מס סעיף 13חופשה שלפני העזיבה סעיף 14חובת השלמה של עבודה סעיף 15התחייבות הורה עוזב סעיף 16החזר הוצאות לימודים סעיף 17תשלומים מיוחדים