פרק א: האסיפה הכללית סעיף 1הגדרה סעיף 1אהאסיפה הכללית הראשונה סעיף 2סדר היום של האסיפה הכללית הראשונה סעיף 3האסיפה הכללית השנתית סעיף 4סדר היום של האסיפה הכללית השנתית סעיף 5כינוס אסיפה כללית סעיף 6סדרי הדיון באסיפה כללית סעיף 7מנין חוקי סעיף 8אישור סדר יום סעיף 9תפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש האסיפה הכללית סעיף 10ייצוג באסיפה כללית סעיף 11הצבעה באסיפה כללית סעיף 12קבלת החלטות סעיף 14פרוטוקולים סעיף 15דחיית הדיון סעיף 16כינוס אסיפה לפי הוראות הרשם סעיף 17קיום אסיפות כלליות שלא מן המנין סעיף 18אסיפות שלא מן המנין לבחירת רשות סעיף 19דרישה לקיים אסיפה כללית שלא מן המנין סעיף 20מועצה במקום אסיפה כללית סעיף 20איושב ראש המועצה סעיף 20בתפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש המועצה סעיף 21אסיפת מורשים סעיף 21אהתפטרות חבר מועצה או בא כוח אסיפת המורשים סעיף 22אסיפה מקומית פרק ב: הועד סעיף 23בחירת הועד ותקופת כהונתו סעיף 24כינוס ישיבה ראשונה של הועד ובחירת יושב ראש הועד סעיף 24אבחירת יושב ראש ועד באגודה מרכזית סעיף 24בהגבלת כהונת יושב ראש הועד ומנהל העסקים של אגודה שסווגה כארגון קניות מושבי סעיף 24גהתפטרות חבר הועד סעיף 25מילוי מקום שנתפנה בועד סעיף 26פסולים לכהונה בועד סעיף 27הודעה לרשם על בחירת ועד או הפסקת תקופת כהונתו סעיף 28תום תקופת כהונת הועד סעיף 28אמינוי ועד ממונה סעיף 28בכהונת ועד בעת חקירה סעיף 29חקירה בענין פעולות הועד סעיף 30ועדות משנה סעיף 31בעלי זכות חתימה סעיף 32כינוס ישיבות של הועד סעיף 33מנין חוקי של ישיבת ועד סעיף 34קבלת החלטות ועד סעיף 35ניהול פרוטוקולים של ישיבות ועד סעיף 36הכנסת תיקונים בפרוטוקולים סעיף 36אתפקידיו וסמכויותיו של יושב ראש הועד סעיף 37זכות עיון לחבר האגודה סעיף 38רשות המכהנת כועד סעיף 39סטיה מהוראות התקנות פרק ג: בחירות סעיף 40מועמדים לרשויות האגודה סעיף 41החלטה על בחירות בקלפי סעיף 42בחירת ועדת קלפי סעיף 43מנין חוקי בועדת קלפי סעיף 44ועדות משנה סעיף 45אישור ופרסום סעיף 46רשימות המצביעים סעיף 47מועד הבחירות סעיף 48פרסום הודעה על הבחירות סעיף 49פתקי הצבעה ותיבת הקלפי סעיף 50ההצבעה סעיף 51סדרים ליד תחנת הקלפי סעיף 52עזרה בהצבעה סעיף 53קולות פסולים סעיף 54מועמדים שקיבלו מספרי קולות שווים סעיף 55עריכת פרוטוקולים סעיף 56חתימה על הפרוטוקול סעיף 57פרסום הודעה על תוצאות בחירות סעיף 58תקופת כהונה של רשויות האגודה סעיף 59העברת פרוטוקולים לברית פיקוח ולרשם סעיף 59אשמירת מסמכים סעיף 59בהחלת התקנות על רשויות האגודה פרק ד: שונות סעיף 60תקופת כהונה של רשויות האגודה הנבחרות סעיף 60אתיקון תקנות 1934 סעיף 61תחילה סעיף 62השם