סעיף 1ניהול חשבונות סעיף 1אהפנקסים כראיה סעיף 2מאזן וחשבון ריווח והפסד סעיף 2אהצעת תקציב שנתי סעיף 2בשנת כספים של אגודה סעיף 3מבקר חשבונות סעיף 3אדרך פעולתו של מבקר החשבונות סעיף 4מועד להגשת דוח כספי מבוקר סעיף 5ניהול רישומים ושמירתם סעיף 6עיון במסמכים לביצוע הביקורת סעיף 7ללא כותרת סעיף 8נוסח חוות דעת סעיף 8אחתימת חוות דעת סעיף 8במאזן מבוקר ומאושר כראיה סעיף 9הודעה לרשם על מינוי מבקר החשבונות ועל פקיעת כהונתו סעיף 10מינוי מבקר חשבונות בידי הרשם סעיף 11שירות ברית פיקוח לחבריה סעיף 12איסורים של חברות סעיף 13הודעה לרשם סעיף 14סייג להשתתפות בדיוני האגודה סעיף 15איסור עשיית עסקאות סעיף 16איסורים של פקידי ברית הפיקוח סעיף 17התנהגות מקצועית בין בריתות הפיקוח סעיף 18שמירת דינים סעיף 19ביטול סעיף 20תחילה סעיף 21השם