פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: עבירות סעיף 2עבירת מקור סעיף 3איסור הלבנת הון סעיף 4איסור עשיית פעולה ברכוש אסור סעיף 5הוכחת ידיעה סעיף 6סייג לאחריות פלילית פרק ג: הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים סימן א: חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים סעיף 7הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים סעיף 7אהדרכת עובדים ופיקוח על מילוי חובות סעיף 8אחראי על חובות תאגיד סימן ב: חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות סעיף 8אהטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות סימן ג: חובות המוטלות על נותן שירות עסקי סעיף 8בהטלת חובות על נותן שירות עסקי פרק ד: חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה סעיף 9חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה סעיף 10הפרת חובת דיווח סעיף 11סמכות תפיסת הכספים והשימוש בכספים פרק ד1: נותני שירותי מטבע סעיף 11אהגדרות סעיף 11ברשם של נותני שירותי מטבע סעיף 11גחובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע סעיף 11דבקשה לרישום נותני שירותי מטבע סעיף 11התנאים לרישום נותן שירותי מטבע סעיף 11ודיווח לרשם על שינויים סעיף 11זהוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה סעיף 11חסירוב לרשום נותן שירותי מטבע סעיף 11טמחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע או התליית הרישום סעיף 11יהודעה ועתירה סעיף 11יאהודעה לציבור סעיף 11יבעונשין פרק ד2: הממונה, מפקחים וסמכויותיהם סעיף 11יגהממונה סעיף 11יג1העברת מידע סעיף 11ידמינוי מפקחים וסמכויות פיקוח סעיף 11טודינו של מסמך שנתפס פרק ה: עיצום כספי סעיף 12הגדרות סעיף 13ועדה להטלת עיצום כספי סעיף 14עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8ב סעיף 15עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיף 9 סעיף 16שיעור העיצום הכספי ועדכונו סעיף 17דרישת העיצום הכספי ותשלומו סעיף 18גביית העיצום הכספי סעיף 19הפרשי הצמדה וריבית סעיף 20ערעור על עיצום כספי פרק ו: הוראות חילוט סעיף 21חילוט רכוש בהליך פלילי סעיף 22חילוט רכוש בהליך אזרחי סעיף 23החלת דינים וייעוד קנסות פרק ז: פטור מאחריות וסמכויות עזר סעיף 24פטור מאחריות סעיף 25הגבלות על גילוי דיווח סעיף 26סמכויות עזר סעיף 27סמכויות פקיד מכס פרק ח: מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו סעיף 28מאגר המידע סעיף 29הרשות המוסמכת סעיף 29אהגבלות שלאחר הפרישה סעיף 29בשמירת על פרטיות סעיף 30העברת מידע מהמאגר סעיף 31קבלת מידע סעיף 31אסודיות סעיף 31בדיווח לכנסת סעיף 31גקבלת דיווח פרק ט: הוראות שונות סעיף 32ביצוע ותקנות סעיף 33שינוי התוספות ועדכונן סעיף 34תחולה סעיף 35תחילה סעיף 36הוראות מעבר פרק י: תיקוני חקיקה סעיף 37תיקון פקודת הסמים המסוכנים מס' 7 סעיף 38תיקון חוק עזרה משפטית סעיף 39תיקון חוק הגנת הפרטיות מס' 6 תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 2: תוספת 3: סעיף 4צו תשס"ב 2001 תוספת 3-א: תוספת 4: