פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: חובות זיהוי סעיף 2רישום פרטי הזיהוי סעיף 2אהכר את הלקוח סעיף 3אימות פרטים ודרישת מסמכים סעיף 4הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה סעיף 5פטור חלקי סעיף 5אחשבון קורספונדנט סעיף 5בחשבון במערכת סגורה סעיף 6זיהוי פנים אל פנים סעיף 6אהנפקת כרטיס חיוב סעיף 7שמירת מסמכי הזיהוי סעיף 7אהוראות בנסיבות מיוחדות סעיף 7בשיקולים לעניין חשבון פטור פרק ג: חובות דיווח סעיף 8דיווח לפי גודל הפעולה סעיף 9דיווחים נוספים סעיף 10פטור מדיווח סעיף 11פרטי הדיווח סעיף 12איסור גילוי ועיון פרק ג1: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה סעיף 13אחובת בדיקה אל מול הרשימה פרק ד: שונות סעיף 14ניהול רישומים ושמירתם סעיף 15סייג לתחולה סעיף 16תחילה סעיף 17הוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: