סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות סעיף 3איסור הפליה סעיף 4מודעות מפלות סעיף 5עוולה אזרחית סעיף 6חזקות סעיף 7מעמד תאגיד העוסק בהגנה על זכויות סעיף 8אחריות נושאי משרה בתאגיד סעיף 9עונשין סעיף 10דיון בדלתיים סגורות סעיף 11דין המדינה סעיף 12שמירת דינים סעיף 13ביצוע סעיף 14תיקון חוק זכויות החולה