פרק א: פרשנות סעיף 1לשון הרע מהי סעיף 2פרסום מהו סעיף 3דרכי הבעת לשון הרע סעיף 4לשון הרע על ציבור סעיף 5לשון הרע על מת פרק ב: אחריות ותרופות סעיף 6לשון הרע עבירה סעיף 7לשון הרע עוולה אזרחית סעיף 7אפיצוי ללא הוכחת נזק סעיף 8קובלנה סעיף 9צווים נוספים סעיף 10צו ביניים סעיף 11אחריות בשל פרסום באמצעי התקשורת סעיף 12אחריות של מדפיס ומפיץ פרק ג: פרסומים מותרים; הגנות והקלות סעיף 13פרסומים מותרים סעיף 14הגנת אמת הפרסום סעיף 15הגנת תום לב סעיף 16נטל ההוכחה סעיף 17שלילת הגנת תום לב סעיף 18הפרכה של טענות הגנה סעיף 19הקלות סעיף 20שמירת דינים פרק ד: שונות סעיף 21סייג לפרסום הליכים סעיף 22ראיות על אפיו וכו' של הנפגע סעיף 23הוכחת פרסום ברבים סעיף 24דין שני משפטים סעיף 25מות הנפגע סעיף 25אחובת עדכון סעיף 26תיקון חיקוקים סעיף 27ביטולים