סעיף 1הגדרות סעיף 2מסירת מידע בדבר סיכונים סעיף 3הדרכת עובדים סעיף 4הדרכת נאמני בטיחות סעיף 5שכר ותשלומים אחרים סעיף 6פנקס הדרכה סעיף 7תמצית מידע בכתב סעיף 8סימון ושילוט סעיף 9הודעה סעיף 10איסורים סעיף 11תוצאות בדיקה סביבתית סעיף 12בדיקה רפואית סעיף 13חובות העובד סעיף 14פרסום שם הממונה על הבטיחות ומפקח העבודה סעיף 15עונשין סעיף 16הגנה סעיף 17תחילה