סעיף 1הגדרות סעיף 2מינוי הגנז סעיף 3מועצת ארכיונים עליונה סעיף 3אמנין חוקי וסדרי דיון סעיף 4החומר שיופקד בגנזך סעיף 5תקופת ההפקד בגנזך סעיף 6סמכויות פיקוח סעיף 7סמכות לבדוק סעיף 8פנקס של חומר ארכיוני פרטי סעיף 9סמכויות הגנז לגבי חומר שברשות הפרט סעיף 10עיון הקהל סעיף 11העתקים סעיף 12ביעור חומר במוסדות המדינה וכו סעיף 13ביעור חומר בגנזך סעיף 14ביעור חומר שברשות הפרט סעיף 14אהעברה, עיקול ושעבוד בארכיון ציבורי סעיף 15עונשין סעיף 16חומר ארכיוני המוצא מישראל סעיף 17תביעה ברשות היועץ המשפטי בלבד סעיף 17אאגרות סעיף 18ביצוע ותקנות