פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: הסכם בוררות סעיף 2הוראות מכללא סעיף 3סייג להסכם סעיף 4חילופי צדדים ובוררים סעיף 5עיכוב הליכים בבית המשפט סעיף 6עיכוב הליכים על פי אמנה בין לאומית סעיף 7סעד נגד הפקעת זכויות פרק ג: מינוי בורר והעברת בורר מתפקידו סעיף 8מינוי בורר על ידי בית המשפט סעיף 9מינוי בורר יחיד על ידי בית המשפט סעיף 10מעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפט סעיף 11העברת בורר מתפקידו סעיף 12מינוי בורר חליף פרק ד: מהלך הבוררות סעיף 13הזמנת עדים סעיף 14דרכי גביית עדות סעיף 15דיון בהעדר בעל דין סעיף 16סמכויות עזר של בית המשפט סעיף 17הארכה של סעד זמני סעיף 18פניה לבית המשפט אינה מעכבת הדיון סעיף 19הארכת תקופות לפעולות הבורר פרק ה: פסק הבוררות סעיף 20צורת פסק בוררות סעיף 21דין פסק בוררות סעיף 21אערעור לפני בורר סעיף 22תיקון פסק בוררות סעיף 23אישור פסק בוררות סעיף 24ביטול פסק בוררות סעיף 25החזרת הפסק לבורר סעיף 26סייגים לביטול הפסק סעיף 27המועד לבקשת ביטול סעיף 28בקשת ביטול ואישור הפסק סעיף 29צו עיקול וכו' סעיף 29אפסק בוררות חוץ סעיף 29בערעור ברשות לבית המשפט על פסק בוררות פרק ו: חיובי הבורר ושכרו סעיף 30אחריות הבורר סעיף 31שכר הבורר סעיף 32הפחתת שכר הבורר סעיף 33זכות עיכוב סעיף 34שכרו של בורר שהועבר מתפקידו סעיף 35מעמד הבורר ובעלי הדין פרק ז: הוראות שונות סעיף 36דין המדינה סעיף 37סמכויות הרשם סעיף 38ערעור סעיף 39שמירת זכויות חיובים סעיף 39אשמירת דינים סעיף 40ביטול סעיף 41תחילה והוראת מעבר סעיף 42ביצוע ותקנות תוספת 1: תוספת 2: