פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: פעולות בזק ושירותי בזק – רישוי סעיף 2זכות המדינה וחובת רישוי סעיף 3סייגים לתחולה סעיף 4הענקת רשיון, שינויו ושלילתו סעיף 4אהסמכה והרשאה של מעבדות חיצוניות ומתן אישור סוג סעיף 4א1היתר כללי סעיף 4א2מעמד בעל רישיון לאחר מתן היתר כללי או פטור סעיף 4גאגרות לרשיונות ותנאיהם סעיף 4ג1סמכות לדרוש מידע סעיף 4דשירות חיוני סעיף 4ההפעלת שירות חיוני בידי הממונה סעיף 4ה1מינוי משקיף סעיף 4ה2חשיפת מידע סודי סעיף 4ה3הוראות אכיפה ותוקפן של פעולות סעיף 4ה4הגבלות על הוצאת צו לפי חוק אחר סעיף 4ושירות לכלל הציבור סעיף 4זהתניית שירות בשירות סעיף 4חהזכות לרכוש תיול פנימי סעיף 4טאתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט סעיף 5קישור גומלין ושימוש במיתקן בזק של אחר סעיף 5אמספור סעיף 5בחסימת שירותי מסרון סעיף 5גשירותי נדידה סעיף 6ביטול רשיון, הגבלתו או התלייתו פרק ב1: שידורי טלויזיה בכבלים ולמנויים סימן א: פרשנות סעיף 6אהגדרות סימן ב: המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין סעיף 6במינוי המועצה, הרכבה וסדרי עבודתה סעיף 6גחובת גילוי ואיסור התקשרות סעיף 6דהחלת דינים על חברי המועצה סעיף 6התפקידי המועצה סעיף 6ה1הפקות מקומיות סעיף 6ופיזור המועצה סעיף 6ו1העמדת אמצעים ותקציבים לרשות המועצה סעיף 6ו2השקעה בהפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית סימן ג: רישיון לשידורי כבלים סעיף 6זחובת רישיון סעיף 6חמתן רישיון לשידורי כבלים סעיף 6ח1שיקולים במתן רישיון סעיף 6ח2כשירות לרישיון סעיף 6ח3סייגים למתן רישיון סעיף 6ח4בעלויות צולבות סעיף 6טתנאים למתן רישיון לשידורי כבלים סעיף 6ט1ביצוע שידורים באורח תקין וסדיר סעיף 6יאיסור העברה, שעבוד או עיקול סעיף 6יאביטול רישיון, הגבלתו או התלייתו סעיף 6יא1סמכויות נוספות סעיף 6יא2חבילת יסוד סעיף 6יבקיום רצף בשידורים סימן ג1: מעבר מזיכיון לרישיון סעיף 6יב1הגדרות סעיף 6יב2תנאים למתן רישיון כללי סעיף 6יב3מעבר מזיכיון לרישיון לשידורי כבלים סעיף 6יב4מועד למתן החלטות בבקשות לרישיונות סעיף 6יב5תקנות וכללים סעיף 6יב6זיכיון הנותר בעינו סעיף 6יב7שיתוף פעולה הוראת שעה סעיף 6יב8נתח שוק הוראת שעה סימן ד: סעיף 6יגהזכות להשתתף במכרז סעיף 6ידפסילת משתתף במכרז סעיף 6טוגילוי מידע במכרז סעיף 6טזדיון עם מציעים סעיף 6יזשיקולים בבחירת הזוכה במכרז סעיף 6יחתקנות לענין מכרזים סימן ה: תוכן שידורי כבלים סעיף 6יט1שירות נלווה לשידורים סעיף 6יט2תוכן שידורי כבלים סעיף 6כתוכן שידורי הכבלים סעיף 6כ1אישור ערוצים משותפים סעיף 6כ2שידורי חדשות שאינם אזוריים סעיף 6כ3שידורי חדשות בין לאומיים שמקורם בישראל סעיף 6כאהעברת שידורים סעיף 6כא1אפיקי שידור והוראות מיוחדות לעניין אפיקים 10 ו 22 סעיף 6כבשידורים במקרי חירום סימן ו: סימן ז: סייגים לשידורים סעיף 6כדאיסור פרסומת סעיף 6כד1עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים סעיף 6כהשידורים אסורים סימן ח: סימן ט: העברת שידורים וערוצים ייעודיים סעיף 6לדהעברת שידורים סעיף 6לד1רשיון למשדר ערוץ ייעודי סעיף 6לד2נטילת זמני שידור פרסומת סעיף 6לד3ערוץ ייעודי בשפה הערבית סימן י: שונות סעיף 6לוהשימוש בהכנסות סעיף 6לזעונשין סעיף 6לחתקנות וכללים סעיף 6לח1חיוב מכוח החלטת המועצה סעיף 6מהפקות משותפות פרק ב2: שידורי טלוויזיה באמצעות לווין סימן א: רישוי סעיף 6מגהגדרות סעיף 6מדחובת רשיון סעיף 6מהשידורים המיועדים בעיקרם לישראל סעיף 6מורשיון ומכרז סעיף 6מזכשירות לרשיון סעיף 6מחהליכים ותנאים למתן רשיון סעיף 6מטתנאי הרשיון סעיף 6מט1העברת שידורים ארציים על פי חובה סעיף 6נשיקולים במתן רשיון סעיף 6נ1שידורים לפי דרישה סעיף 6נאזכויותיו של בעל זכיון סעיף 6נא1שידורי חדשות סעיף 6נבהחלת כללים על בעל רשיון סעיף 6נגהחלת כללים על מפיק ערוץ סעיף 6נדהעברת שידורי רדיו סעיף 6נהשימוש בערוץ בעל רשיון בידי מפיק ערוץ עצמאי סעיף 6נותמלוגים ודמי רשיון סעיף 6נזשמירת דינים סימן ב: צלחות קליטה סעיף 6נחהגדרות ופרשנות סעיף 6נטהתקנת צלחת קליטה הוראות מיוחדות סעיף 6סהתקנת צלחת קליטה בבית משותף סעיף 6סאהחלת הוראות סעיף 6סבאיסור אספקת שידורים פרק ב3: חדשות מקומיות – הוראת שעה סעיף 6סב1חדשות מקומיות הוראת שעה פרק ג: פרק ד: פעולות בזק ומתן שירותי בזק בידי בעל רשיון סעיף 11חובת הביצוע של פעולות בזק ומתן שירותי בזק סעיף 11אמתן הוראות למניעת פגיעה מיידית סעיף 12ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק והגבלתם סעיף 12אשירותי בזק למוקדי חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ולעזרה ראשונה נפשית סעיף 13שירותי בזק לכוחות הביטחון סעיף 13אהוראות בשעת חירום סעיף 13בהוראות במקרה של תקלה או הפסקה משמעותיות במתן שירותי בזק או במתן שידורים סעיף 14כללים פרק ה: תשלומים בעד שירותי בזק סעיף 15סמכות לקביעת תשלום סעיף 15אסל תשלומים חלופי סעיף 16פיגורים סעיף 17שירות שלא נקבע לו תשלום קבוע פרק ו: סמכויות הקשורות למקרקעין סימן א: פרשנות סעיף 17אהגדרות סימן ב: פעולות בקרקע ציבורית סעיף 18הנחת רשת בקרקע ציבורית סעיף 19הודעה למחזיק סעיף 20ערעור סעיף 21סדרי הערעור סעיף 21אאישור להנחת רשת סימן ג: פעולות במקרקעין פרטיים סעיף 21בהנחת רשת במקרקעין פרטיים ואחזקתה סעיף 21גמורשה של בעלי הדירות סימן ד: שונות סעיף 22תשלום פיצויים ותיקון נזק סעיף 23אי מניעת מעבר ביבשה, באויר ובמים סעיף 24מיתקני בעל רשיון המחוברים למקרקעין סעיף 25הודעה על סלילת דרך סעיף 26שינויים במקרקעין סעיף 27מיתקני בזק בבנינים סימן ה: מיתקן גישה אלחוטי סעיף 27אהגדרות ופרשנות סעיף 27בהתקנת מיתקן גישה אלחוטית הוראות מיוחדות סעיף 27גהתקנת מיתקן גישה אלחוטית בבית משותף סעיף 27דהחלת הוראות פרק ז: עבירות סעיף 28ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בלא רישיון או היתר סעיף 28אסמכות כניסה ותפיסה סעיף 28בהפרת צו או הוראות סעיף 28גהפרת הוראות לפי סעיף 13 סעיף 28דאחריות נושאי משרה סעיף 29פגיעה במיתקן בזק סעיף 30הטרדה סעיף 30אשיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק סעיף 31מרמה ותחבולה סעיף 32חובת שמירת סודיות סעיף 33הפרעה בעבודה סעיף 34צמחיה המפריעה למיתקן בזק סעיף 35פגיעה חמורה במיתקן בזק ברשלנות סעיף 36איסור עבודות סעיף 36אציוד קצה שלא אושר סעיף 37צו איסור וצו עשה פרק ז1: עיצומים כספיים סימן א: הטלת עיצום כספי על בעל רישיון סעיף 37אהגדרות סעיף 37א1הוועדה המייעצת סעיף 37א2עיצום כספי על בעל רישיון סעיף 37א3עיצום כספי על מי שקיבל אישור סוג סעיף 37א4עיצום כספי על מי שפועל בלא רישיון, היתר או אישור סעיף 37א4אעיצום כספי על סחר בציוד תקשורת סעיף 37א5סכום מרבי של העיצום הכספי סעיף 37א6שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי סעיף 37א7הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי סעיף 37א8זכות טיעון סעיף 37א9החלטת המנהל ודרישת תשלום סעיף 37א10סכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 37א11המועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 37א12הפרשי הצמדה וריבית סעיף 37א13גבייה סעיף 37א14מניעת כפל עיצום כספי סעיף 37א15עיכוב תשלום והחזר סעיף 37א16פרסום בדבר הטלת עיצום כספי סעיף 37א17שמירת אחריות פלילית סעיף 37א18אצילת סמכויות סימן ב: הטלת עיצום כספי על בעל רישיון לשידורים סעיף 37ב1עיצום כספי על בעל רישיון לשידורים סעיף 37גהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 37דדרישת העיצום הכספי ותשלומו סעיף 37ההפרשי הצמדה וריבית סעיף 37וגביה סעיף 37זשמירת אחריות פלילית סעיף 37טדרכי מסירה פרק ז2: פיקוח סעיף 37יהגדרות פרק ז'2 סעיף 37יאמינוי מפקחים סעיף 37יבסמכויות מפקחים סעיף 37יגבירור מינהלי סעיף 37ידזיהוי מפקחים פרק ח: עוולות סעיף 38פיצויים על פגיעה במיתקן בזק פרק ט: חסינויות סעיף 40הגבלת אחריות בנזיקין סעיף 41פטור מאחריות בנזיקין סעיף 42שמירת תניות אחידות סעיף 43תוכן מסר בזק לא יימסר במשפט סעיף 44סייגים סעיף 45תעתיק מסר בזק ישמש ראיה פרק י: החברה סעיף 46רשיון כללי לחברה סעיף 47הסכם העברת נכסים סעיף 48העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות סעיף 49תביעות תלויות ועומדות סעיף 51סייגים לרשיון מיוחד פרק י1: הוראות לעניין ביטול הסכמי התקשרות בתחום התקשורת ואיסור הגבלה או חסימה סעיף 51אאיסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד סעיף 51בעסקה לרכישת ציוד קצה מבעל רישיון רדיו טלפון נייד סעיף 51גאיסור הגבלה או חסימה סעיף 51דהגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות עם בעל רישיון או הסכם התקשרות משולב סעיף 51העסקה לרכישת ציוד קצה במסגרת הסכם התקשרות פרק יא: הוראות שונות סעיף 52מתן שירותים למדינה סעיף 52ארשיון מיוחד לחברת דואר ישראל בע"מ סעיף 53תחולה על המדינה סעיף 53אפיקוח על ציוד קצה סעיף 53בהיתר לעבודות סעיף 53גתקנים ומפרטים סעיף 54תמלוגים סעיף 54אהחלת פקודת המסים סעיף 55אתחולת פקודת הטלגרף האלחוטי סעיף 55בפטור מרישוי לפי חוק החשמל סעיף 56תיקון פקודת הדואר סעיף 57תיקון חוק התכנון והבניה סעיף 58תיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה סעיף 59ביצוע ותקנות סעיף 59אאישור ועדה סעיף 60תחילה פרק יב: הוראות מעבר סעיף 61תקנות לפי הפקודה סעיף 62תעריפי פתיחה סעיף 63תחולת תניות על מקבלי שירות סעיף 64רשיונות קיימים סעיף 65פרסום תוספת 1: