פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: חובות החברה וסמכויותיה סעיף 2הקמה ותפעול של מיתקני בזק סעיף 3מתן שירות בזק למנויים סעיף 4התקנת קווים וציוד בזק נוסף סעיף 5בעלות ושימוש ברשת החברה סעיף 6תחזוקה וטיפול בתקלות סעיף 7שירות מודיעין סעיף 8שירות בין לאומי סעיף 8אשירות רדיו טלפון נייד סעיף 9מדריכים לציבור סעיף 10שינוי איזור או מספר סעיף 11שינויים בציוד קצה ביזמת החברה סעיף 12הוספת קו מנוי וציוד בזק סעיף 13כניסה לחצריו של מנוי פרק ג: זכויות המנוי וחובותיו סעיף 14הגבלת העברה של זכות מנוי סעיף 15איסור הפרעה בידי מנוי סעיף 16מקום להתקנת מיתקן בזק סעיף 17חיבור ציוד קצה לרשת החברה סעיף 18איסור שינוי בציוד קצה סעיף 19נזק לציוד קצה ולמיתקן בזק סעיף 20תחזוקת ציוד קצה שבבעלות המנוי סעיף 21ביקור סרק סעיף 22שימוש בצנרת טלפון סעיף 22אשירות נס"ר סעיף 23שינויים והעתקה של ציוד קצה לבקשת מנוי סעיף 24שימוש בציוד קצה למתן שירות בזק ת"ט תשמ"ה 1985 פרק ד: קדימויות בהתקנה ובהעתקה של קווי מנוי ותנאים מיוחדים למתן שירותי בזק סעיף 25סדרי עדיפות ועקרונות מנחים סעיף 26תקופת המתנה מרבית סעיף 27התקנת קו מנוי טלפון ביישוב סעיף 28התקנת טצ"גים סעיף 29התקנת קו מנוי טלפון למפעל סעיף 31התקנת קו מנוי לפי סדרי עדיפות סעיף 32סדרי עדיפות בהתקנת קו מנוי טלפון נוסף סעיף 34העברת קו מנוי בחצרים שפונו סעיף 34אהתקנות עקב פיתוח תשתית סעיף 35סדר קדימויות ועדיפויות במצב חירום מיוחד פרק ד1: בקשות קבלנים לקו מנוי סעיף 35אהגדרות סעיף 35בבקשת קבלן להתקנת קווי מנוי סעיף 35גהעברת הזכות לרוכש פרק ה: הוראות מיוחדות סימן א: כללי סעיף 36הוראות נוספות סימן ב: טלפון וטלקס סעיף 37שירות טלפון סעיף 38שירות טלקס סעיף 38אמלת היכר הוראות שונות סימן ג: תקשורת נתונים סעיף 39הגדרות סעיף 40תקשורת נתונים ברשת הטלפון סעיף 41תקשורת נתונים באמצעות קו בלעדי סעיף 42העברה ממותגת של נתונים סעיף 43התקשרות למאגרי מידע ואחריות החברה סימן ד: שירותי מידע ושירותי בידור סעיף 44אהגדרות סעיף 44בהקצאת מספרי שירות וחיבור לקווים סעיף 44גגישה לשירות מידע ושירות בידור סעיף 44דחיוב בעד שירות מידע או שירותי בידור סעיף 44המסר מוקלט למתקשר סעיף 44והודעת חיוב למנוי סעיף 44זאי פרעון הודעת חיוב סעיף 44חמוקד שירות סעיף 44טסיווג שירותים סעיף 44ימילוי חובות סימן ה: שירותי מידע הידודי ושירותי בידור הידודי סעיף 44יאהגדרות סעיף 44יבהקצאת מספרי שירות וחיבור לקווים סעיף 44יגגישה לשירותי מידע הידודי ולשירותי בידור הידודי סעיף 44ידחיוב בעד התקשרות סעיף 44טוחיוב בעד שירות מידע הידודי או שירות בידור הידודי סעיף 44טזהודעת חיוב סעיף 44יזאי פרעון הודעת חיוב סעיף 44יחמוקד השירות סעיף 44יטסיווג שירותים סעיף 44כהתקשרות לשירותי מידע ולשירותי בידור הידודי סעיף 44כאמילוי חובות פרק ו: שונות סעיף 45תשלומים בעד שירות בזק סעיף 46תחולת תקנות סעיף 47דחיית מועד סעיף 48העדר קשר חוזי בין צרכן של בעל רשיון לחברה סעיף 50תחילה ותוקף תוספת 1: