פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: חובת הביטוח סעיף 2חובת פליסה סעיף 3הדרישה לגבי פוליסה סעיף 3אהשתתפות עצמית הוראת שעה סעיף 6רכב שסעיף 2 לא חל עליו סעיף 6אחובת פיצוי פרק ג: מבטחים, פוליסות ותעודות סעיף 7הרשאת מבטחים סעיף 7אמרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח סעיף 8איסור להתנות פוליסה בביטוח נוסף סעיף 9תעודת ביטוח סעיף 11אמאגרי מידע תיקון סעיף 11בעיצום כספי סעיף 11גדרישת העיצום הכספי ותשלומו סעיף 11דערעור סעיף 11ההפרשי הצמדה וריבית וגביה פרק ד: חבויות בביטוח סעיף 12פוליסה מחייבת על אף כל דין סעיף 13שינוי בעלות רכב אינו פוטר ת"ט תשל"ב 1971 סעיף 14תנאים שאין להם תוקף כלפי צד שלישי סעיף 15הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי סעיף 16סכום ששולם על אף הגבלה ניתן להיפרע סעיף 17חובתו של נתבע למסור פרטים על ביטוחו ת"ט תשל"ב 1971 סעיף 18הליכים מסויימים שאינם משפיעים על זכות צד שלישי סעיף 19זכות הנזוק להיפרע מן המבטח ת"ט תשל"ב 1971 סעיף 20זכות הניזוק לתבוע יחד סעיף 21כשאין המבוטח יכול להתבע ת"ט תשל"ב 1971 סעיף 23תנאי לחיוב המבטח לפי פסק דין סעיף 24כשבטלה הפוליסה לפני המאורע סעיף 27חובה להחזיר תעודה שבטלה סעיף 28חובה לשלם הוצאות בית חולים ת"ט תשל"ב 1971 פרק ה: זכויות צד שלישי בפשיטת רגל או בפירוק סעיף 29כשהמבוטח פשט את הרגל או מתפרק ת"ט תשל"ב 1971 סעיף 30כשנתמנה מנהל עזבון לנכסי המבוטח סעיף 31הזכות לפי סעיפים 29 ו 30 אינה ניתנת להתנאה סעיף 32יישוב חבויות הדדיות לאחר העברה סעיף 33מבוטח שהוא גם מבטח סעיף 34חובה למסור ידיעות לצד שלישי סעיף 35חובתו של מבטח למסור ידיעות סעיף 36זכות העיון בתעודות והעתקתן סעיף 37סידור בין מבטח למבוטח סעיף 38סייג לתחולת הוראות פרק זה פרק ו: עבירות ועונשין סעיף 39חובת הנוהג להציג תעודת ביטוח סעיף 40חובת הנוהג להודיע על תאונה סעיף 41חובת בעל רכב למסור פרטים סעיף 42הונאה סעיף 43השגת תעודה בטענה כוזבת סעיף 44הוצאת תעודה כוזבת סעיף 45סמכות לתפוס תעודה כוזבת סעיף 46סירוב להזדהות וזיהוי כוזב סעיף 47אחריותם של הנוהג והבעל לעבירות ברכב סעיף 48עונש כללי סעיף 49צו על אכיפת ביצוע סעיף 50הפרת צו אכיפה פרק ז: הוראות שונות סעיף 51תקנות סעיף 51אסייג לתחולה על כלי תחרותי סעיף 52תחילה