פרק א: פרשנות והוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2פריסת תשלומים חריגים סעיף 2אמי שאינו תושב לענין החוק סעיף 3אגודה שיתופית סעיף 3אקיבוץ מתחדש סעיף 3בשינוי סיווגו של קיבוץ סעיף 4חבורת עובדים סעיף 5מי שחדל להיות עובד עצמאי סעיף 6סמכות לסווג מבוטחים סעיף 6אמבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד סעיף 6במבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים סעיף 7המדינה כמעביד פרק ב: המוסד לביטוח לאומי סימן א: הוראות כלליות סעיף 8יסודות סעיף 9הטבות סוציאליות סעיף 10ערעור סימן ב: המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה סעיף 11הרכב המועצה וכהונתה סעיף 12תפקידי המועצה סעיף 13ועדות המועצה סעיף 14יו"ר המועצה וסגנו סעיף 15הועדה לביטוח אבטלה סעיף 16הועדה לענין שירות מילואים סעיף 17נוהל סעיף 17אגמול והחזר הוצאות סעיף 18המינהלה סעיף 19קיום סמכויות סימן ג: המנגנון סעיף 20המנהל, המשנה והסגנים סעיף 21מנהלים של ענפי ביטוח סעיף 22עובדים אחרים סעיף 23סניפים סימן ג1: החשב סעיף 23אהחשב סימן ד: האקטואר סעיף 24האקטואר סימן ה: כספים ומשק סעיף 25הצעת תקציב סעיף 26אישור התקציב סעיף 27אחריות להנהלת חשבונות סעיף 28חשבונות ענפי הביטוח סעיף 28אהוראה מיוחדת סעיף 28בהוראת שעה סעיף 29חשבון מיוחד לתשלום הענקת אבטלה סעיף 30שיפוי הוצאות שירות התעסוקה סעיף 31מאזן ודו"ח כספי סעיף 32הקצבות אוצר המדינה למוסד סעיף 33כיסוי גרעון סעיף 34השקעות סעיף 35הלוואות סעיף 36הענקות סעיף 37נכסים סעיף 38פטור ממסים פרק ג: ביטוח אימהות סימן א: הוראות כלליות סעיף 39הגדרות סעיף 40מבוטחת סעיף 41גמלה למי שאינה מבוטחת סימן ב: מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה סעיף 42הזכות למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה סעיף 43מענק אשפוז סעיף 44מענק לידה סעיף 45קצבת לידה סעיף 46הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 47הסעת יולדת סימן ג: דמי לידה סעיף 48הגדרות סעיף 49הזכות לדמי לידה סעיף 50תנאי הזכאות סעיף 51דמי לידה נוספים סעיף 52תקופת דמי לידה סעיף 53שיעור דמי לידה, הצמדתם וניכויים מהם סעיף 54חישוב שכר עבודה רגיל סעיף 55תקנות סעיף 56שלילת הזכות סימן ד: גמלאות להורה מאמץ, להורה במשפחת אומנה ולהורה מיועד סעיף 57גמלאות להורה מאמץ סעיף 57אגימלאות להורה מיועד סעיף 57בגמלאות להורה במשפחת אומנה סימן ה: גמלה לשמירת הריון סעיף 58הגדרות סעיף 59גמלה לשמירת הריון סעיף 60שיעור הגמלה סעיף 61תשלומי כפל סימן ו: תשלומים מיוחדים סעיף 62תשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת שנפטרה סעיף 62אתשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת נכה סעיף 63בדיקת מי שפיר סימן ז: מימון אשפוז יולדת פרק ד: ביטוח ילדים סימן א: פרשנות סעיף 65פרשנות סימן ב: קצבת ילדים סעיף 66זכות לקצבת ילדים סעיף 67מנין ילדים סעיף 68סכום הקצבה הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 69מקבל הקצבה סעיף 69אמנין ילדים ממספר נשים סעיף 70הורה הנעדר מן הארץ סעיף 71הורה שמת או חדל להיות מבוטח סעיף 72תקופת הקצבה סעיף 73פטור הקצבה ממסים סימן ג: מענק לימודים סעיף 74מענק לימודים סימן ד: מימון סעיף 74אמימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון סימן ה: חיסכון ארוך טווח לילד סעיף 74בזכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח סעיף 74גגיל פדיון סכום החיסכון הצבור הכולל סעיף 74דמשיכת סכום החיסכון הצבור הכולל בשל מצב רפואי סעיף 74התקנות סימן ה' סעיף 74ודיווח לכנסת הוראת שעה פרק ה: ביטוח נפגעי עבודה סימן א: מבוטחים ותנאים לביטוח סעיף 75מבוטחים סעיף 76עובד בחוץ לארץ סעיף 77חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה סעיף 78הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים סימן ב: פגיעות בעבודה סעיף 79הגדרות סעיף 80חזקת תאונת עבודה סעיף 81הפסקה וסטיה סעיף 82רשלנות סעיף 83חזקת סיבתיות סעיף 84בקע מפשעתי סעיף 84אליקוי שמיעה סעיף 85מחלות מקצוע סימן ג: גמלאות בעין סעיף 86זכות לגמלאות בעין סעיף 87ריפוי סעיף 88החלמה ושיקום סעיף 89דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי סעיף 90דרכים למתן שיקום מקצועי סעיף 91יחסי המוסד עם נותן הגמלאות סימן ד: דמי פגיעה סעיף 92הזכות ותחומיה סעיף 93שלושה ימים ראשונים סעיף 94תקופת הזכאות הראשונה סעיף 95המקבל תמורת דמי פגיעה סעיף 96אסיר ועציר סעיף 97שיעור דמי פגיעה סעיף 98חישוב שכר עבודה רגיל סעיף 99מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי סעיף 100תקנות סעיף 102דמי פגיעה מופחתים סימן ה: קצבה או מענק לנכה עבודה סעיף 103הגדרות סעיף 104זכות לקצבה או למענק סעיף 105חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו 100% סעיף 106קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ 100% סעיף 107מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 9% או יותר אך פחות מ 20% סעיף 108הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 109הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 110הצמדה למדד הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 111הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 112גמלאות מיוחדות סעיף 113מענק במקום קצבה סעיף 114עליה בנכות המזכה לקצבה סעיף 115הגדלת קצבה לבני 18 ו 21 סעיף 116ניכוי הוצאות כלכלה סעיף 117הגדלת קצבת הנכות סימן ו: קביעת דרגת נכות סעיף 118קביעת דרגת נכות סעיף 119דרגת נכות שאינה יציבה סעיף 120סייג לקביעת דרגת נכות סעיף 121התחשבות בנכות קודמת סעיף 122ערר סעיף 123ערעור סעיף 124קביעת דרגה תנאי לתובענה סעיף 125קביעת הוצאות מחיה ולינה סימן ז: סמל ותעודה לנכי עבודה סעיף 126סמל ותעודה לנכי עבודה סעיף 127הצורה ודרכי השימוש סעיף 128עונשין סעיף 129פטור סימן ח: גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה סעיף 130פרשנות סעיף 131זכות לקצבה או מענק סעיף 132שיעורי קצבת תלויים סעיף 133מענק לאלמנה סעיף 134קצבה למפרע לבן זוג תלוי סעיף 135אלמנה שחזרה ונישאה סעיף 136קצבה כשיש גם תלויים אחרים סעיף 137תלויים חלקיים סעיף 138תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם סעיף 139גבול קצבאות סעיף 140הגדלת קצבת התלויים סעיף 141הצמדת קצבת תלויים למדד הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 142הצמדת גמלאות תשס"ג 2003 סעיף 143מענק ליתום שהגיע למצוות סעיף 144הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום סימן ט: שונות סעיף 145הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה סעיף 146ביקורת סעיף 147פקודת הפיצויים לעובדים סעיף 148ארגון יציג ודמי חברות סעיף 149מימון פעולות בטיחות בעבודה פרק ו: ביטוח נפגעי תאונות סעיף 150הגדרות סעיף 151הזכות ותחומיה סעיף 152דמי תאונה סעיף 153סייג סעיף 154שיעור דמי תאונה סעיף 155כפל גמלאות סעיף 156פרקי זמן שאין משלמים בעדם סעיף 157מועד להגשת התביעה פרק ז: ביטוח אבטלה סימן א: מבוטחים סעיף 158הגדרות סעיף 159תקנות סימן ב: תנאי הזכאות סעיף 160זכאי לדמי אבטלה סעיף 161תקופת אכשרה סעיף 162תקופות נוספות סעיף 163מובטל סעיף 165עבודה מתאימה סעיף 166סייגים לזכאות סימן ג: דמי אבטלה סעיף 167חישוב דמי אבטלה סעיף 168חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש סעיף 170השכר היומי הממוצע סעיף 171תקופה מרבית לדמי אבטלה סעיף 171אהפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים סעיף 172תחילת תשלום דמי אבטלה סעיף 173דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית סעיף 174מענק למי שעבד בעבודה מועדפת סעיף 174אמענק לחבר קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש סעיף 175דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה סעיף 176דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד סעיף 176אמענק למובטל שעובד בשכר נמוך סימן ד: שונות סעיף 177ניכוי מס הכנסה סעיף 178הענקת אבטלה סעיף 179תנאי להענקה פרק ח: ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד סעיף 180הגדרות סעיף 181מבוטחים סעיף 182הזכות לגמלה סעיף 183שיעור הגמלה לעובד סעיף 184שיעור הגמלה לקופת גמל סעיף 185גמלה לחבר קיבוץ שיתופי סעיף 185אגמלה לחבר קיבוץ מתחדש סעיף 186פרסום הסכומים המרביים סעיף 187זקיפת חובות סעיף 188הגמלה כשכר, כפיצויים או כתשלום לקופה סעיף 189העברת תביעה לגמלה סעיף 190תשלום הגמלה סעיף 191עובד שנפטר סעיף 192תביעות המוסד כלפי המפרק סעיף 193שיפוט סעיף 194תקנות פרק ט: ביטוח נכות סימן א: הגדרות סעיף 195הגדרות סימן ב: תנאי הזכאות סעיף 196הזכאות לגמלת נכות סעיף 197הוראות מיוחדות לענין עולים סעיף 198הוראות מיוחדות לענין עקרת בית סימן ג: גמלאות סעיף 199סוגי גמלאות נכות סעיף 200קצבה מלאה ושיעורה סעיף 200אקצבה חודשית נוספת סעיף 201קצבה חלקית סעיף 202ניכוי הכנסות מקצבה סעיף 203שיקום מקצועי תנאים סעיף 204שיקום מקצועי כללים סעיף 205שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל פרישה סעיף 206שירותים מיוחדים סימן ד: קביעת נכות ואי-כושר סעיף 207תחילת הבירור סעיף 208אחוזי נכות רפואית סעיף 209דרגת אי כושר להשתכר סעיף 210דרגה זמנית של אי כושר להשתכר סעיף 211ערר על החלטת רופא מוסמך או פקיד תביעות סעיף 212מינוי הועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן סעיף 213ערעור סעיף 214בדיקה מחדש של דרגת אי כושר להשתכר סימן ה: שונות סעיף 215הכשרה מקצועית לבן זוג של נכה סעיף 217הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה סעיף 218הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות סעיף 219חובת אדם למסור מידע סעיף 220מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכים סעיף 220אשמירת הזכאות להטבות לפי כל דין סעיף 220בהגדלת שיעור הקצבאות סימן ו: ילד נכה סעיף 221הגדרת ילד נכה סעיף 222גמלאות בשל ילד נכה סעיף 222אמועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה סעיף 222בגמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים סימן ז: סעיף 222גקצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה פרק י: ביטוח סיעוד סימן א: הגדרות סעיף 223הגדרות סימן ב: גמלאות סעיף 223אהגדרות סעיף 224גמלת סיעוד סעיף 224אביצוע בדיקת תלות במסגרת תכנית ניסיונית הוראת שעה סעיף 225תשלום גמלת סיעוד סעיף 225אתשלום גמלת סיעוד בכסף לידי זכאי סעיף 225בקבלת שירותי סיעוד על ידי מי שמקבל גמלה בכסף סעיף 225גניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד סעיף 225דהוראות לעניין גמלת סיעוד בכסף סעיף 226תקופת אכשרה סעיף 227סייג לזכאות סעיף 228מניעת כפל תשלומים סעיף 229תחילת הזכאות סעיף 230בדיקה סעיף 230אהגבלת תקופת הזכאות סעיף 230בועדה לעררים לענין מצב תפקודי הוראת שעה סעיף 231ועדה מקומית מקצועית סעיף 232תפקידי הועדה המקומית המקצועית סעיף 233ועדה לעררים סעיף 234הרחבת סוגי זכאים וגמלאות סימן ג: ועדה ארצית סעיף 235ועדה ארצית לעניני סיעוד סעיף 236תפקידי הועדה הארצית סימן ד: מימון סעיף 237פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים פרק יא: ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים סימן א: הוראות כלליות סעיף 238הגדרות סעיף 239תחילת תקופת התשלום סימן ב: מבוטחים סעיף 240מבוטח סעיף 243סוגים מיוחדים סימן ג: ביטוח אזרחים ותיקים סעיף 244קצבת אזרח ותיק סעיף 245גיל קצבת אזרח ותיק וקצבת אזרח ותיק יחסית סעיף 246תקופת אכשרה סעיף 247תלויים סעיף 247אתוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80 סעיף 248תוספת ותק סעיף 249תוספת דחיית קצבה סעיף 250מבוטח שחדל להיות זכאי סעיף 251מבוטח שקיבל קצבת נכות סעיף 251אשמירת הזכאות להטבות שנלוות לגמלת הבטחת הכנסה סימן ד: ביטוח שאירים סעיף 252גמלת שאירים סעיף 252אגמלת שאירים לילדיה של עקרת בית סעיף 253תקופת אכשרה סעיף 254מענק ליתום שהגיע למצוות סעיף 255תשלום מענק סעיף 256אלמנה שהיה עמה ילד סעיף 256אתוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80 סעיף 257תוספת ותק סעיף 258גמלה ליותר מאלמנה אחת סעיף 259קצבה לילדים מנישואין קודמים סעיף 260חידוש זכות לקצבה סעיף 261זכאי לקצבת שאירים בגיל קצבת אזרח ותיק סעיף 262אלמנה או אלמן שחזרו ונישאו סעיף 263תשלום הקצבה לילדים סעיף 264סייג לתחולה סעיף 265הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום סימן ה: דמי קבורה סעיף 266דמי קבורה בארץ סעיף 267דמי קבורה בחוץ לארץ סעיף 268סייג לאגרות קבורה סעיף 269סייג לתחולה פרק יב: תגמולים למשרתים במילואים סעיף 270הגדרות סעיף 271הזכות לתגמול סעיף 272שיעור התגמול סעיף 273שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת סעיף 274חישוב התגמול במקרים מיוחדים סעיף 274אחישוב התגמול למקבל דמי פגיעה סעיף 275תקנות נוספות ומשלימות סעיף 276תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול סעיף 277קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול סעיף 278תשלום מקדמה ע"י צה"ל סעיף 279תגמול בשירות נוסף במילואים סעיף 280העברת תגמול באמצעות מעביד סעיף 281ניכוי חוב סעיף 282הענקות סעיף 283המשך תשלומים לקופות ולקרנות סעיף 284מימון סעיף 285דיווח סעיף 286שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת פרק יג: תגמולים למתנדבים סעיף 287מתנדב סעיף 288הגדרות סעיף 289הזכאות לגמלאות סעיף 290דרכי חישוב הגמלאות סעיף 291מימון סעיף 292העברת כספים לאוצר המדינה סעיף 293ארגונים מאושרים סעיף 294זכאים ישנים סעיף 295פיצויים בשל פגיעת מתנדב פרק יג1: תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון סעיף 295אהזכאות לגמלאות סעיף 295במסירת מידע לשם החלטה בתביעה סעיף 295גמימון פרק יד: גמלאות - הוראות כלליות סימן א: תביעות סעיף 296מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם סעיף 297הגשת תביעות סעיף 297אגמלה בתוספת הפרשי הצמדה סעיף 297בניכוי מקדמה או תשלום אחר סעיף 298החלטת המוסד בתביעות סעיף 299ועדת תביעות סעיף 300הרכב ועדת התביעות סעיף 301בדיקות רפואיות סעיף 302תשלום מקדמות סימן ב: ייעוד הגמלה סעיף 303מניעת העברת זכות לגמלה סעיף 304מינוי מקבל גמלה סעיף 305תשלום לבן זוג סעיף 306תשלום לקיבוץ שיתופי או לקיבוץ מתחדש סעיף 307חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד סעיף 308חוב של גמלה סעיף 309תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים סעיף 310מענק במקרה פטירה סעיף 311פושט רגל סעיף 312קיזוז סעיף 313עיכוב תשלום קצבת ילדים סעיף 314ערעור סעיף 315החזרת גמלאות סימן ב1: הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה סעיף 315אהגדרות סימן ב'1 סעיף 315בהגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה סעיף 315גמהו טיפול בתביעה סעיף 315דחלק הגמלה לעניין הגבלת התשלום סעיף 315ההגבלה על מועדי גביית התשלומים סעיף 315ומהי תביעה אחת סעיף 315זהתקשרות לעניין טיפול בתביעה סעיף 315חסייג להגבלת תשלום בעד טיפול בהליכים מסוימים סעיף 315טמס ערך מוסף ושינוי סכומים ועדכונם סעיף 315ידיווח לכנסת הוראת שעה סימן ג: תשלומי גמלה סעיף 316אי הפחתת קצבה ופקיעת זכות לקצבה סעיף 317אופן תשלומן של גמלאות סעיף 318תחילת זכות סעיף 319שמירת זכויות סעיף 320גמלאות כפל סעיף 321ניכוי מקצבה סעיף 322סכום מרבי לתביעות תלויים ושאירים סעיף 323גמלאות בחירה סעיף 324הנמצא בחוץ לארץ סעיף 324אתנאי לתשלום גמלה למי ששהה מחוץ לישראל סעיף 324בשלילת גמלה משוהה שלא כדין סעיף 325אסיר סעיף 326שלילת גמלה בגלל פשע סעיף 327מסירת מידע מטעה סימן ד: תביעות נגד צד שלישי סעיף 328זכות לתביעה סעיף 329זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה סעיף 330חלוקת פיצויים מצד שלישי סעיף 331אין המעביד חב לצד שלישי סעיף 332גמלה לענין פיצויי נזיקין סעיף 333היוון פרק טו: דמי ביטוח סימן א: הוראות כלליות סעיף 334פרשנות סעיף 335הוראות יסוד סעיף 336תחומה של תקופת תשלום סעיף 337שיעור דמי ביטוח סעיף 340דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות סעיף 341שיעורים מופחתים סעיף 342החייבים בתשלום דמי ביטוח סעיף 343דמי ביטוח מופחתים סימן ב: הכנסה לענין דמי ביטוח סעיף 344חישוב הכנסתו החודשית של עובד סעיף 344אחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ מתחדש סעיף 345חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר סעיף 345בהכנסה מפנסיה מוקדמת סעיף 346חישוב הכנסתו של מבוטח ברשות סעיף 347סמכות קביעה סעיף 348סכום מרבי, סכום מזערי וסכום שלא יובא בחשבון סעיף 349שינוי לוח י"א סעיף 350הכנסות פטורות מדמי ביטוח סעיף 351פטור מתשלום דמי ביטוח סעיף 352תקנות בדבר הכנסות מסויימות סימן ג: תשלומים ודוחו"ת סעיף 353מועד התשלום סעיף 354זקיפת תשלומים סעיף 355חובת דיווח וייחוס תשלומים סעיף 355אחובת דיווח וייחוס תשלומים בקיבוץ מתחדש סעיף 356קנס על אי הגשת דו"ח סעיף 357קביעת דמי ביטוח בהעדר דו"ח סעיף 358קביעת דמי ביטוח בניגוד לדו"ח סעיף 359השגה על קביעת דמי ביטוח סעיף 360שיטת גביה סעיף 361סמכות למתן הנחה סעיף 362החזרת תשלומי יתר סעיף 363מחיקת חוב דמי ביטוח סעיף 363אדרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בתוך שבע שנים סימן ד: פיגורים סעיף 364תשלומי פיגורים סעיף 365שמירת זכות לגמלה סעיף 366הפחתת גמלה ושלילתה מחמת פיגור סעיף 367הקלות בגביית דמי ביטוח סעיף 367אגביית חוב דמי ביטוח בנסיבות מיוחדות סעיף 367בעיקול רכב סעיף 367גערב לתשלום חוב דמי ביטוח סעיף 368הסכם תשלומים סעיף 369אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח אחריות המעביד סעיף 370ויתור סימן ה: הוראות מיוחדות סעיף 371הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סעיף 372ועדת שומה סעיף 373ניכוי מתשלומים אחרים סעיף 373אמועד חיוב מיוחד בדמי ביטוח פרק טז: שונות סעיף 374ביצוע אמנות סעיף 375הדדיות בביטוח אזרחי חוץ סעיף 376הוראות מיוחדות לשעת חירום סעיף 377ביטוח חיילים סעיף 377אהודעה לחייל משוחרר סעיף 378סוגים מיוחדים של מבוטחים סעיף 378אביטוח עובד זר המועסק באזור סעיף 379רישום סעיף 380מבוטח שלא נרשם סעיף 381עיגול סכומים סעיף 382זקיפת תשלומים בחיובים אחדים סעיף 383פיקוח סעיף 383אחובת עדכון פרטים סעיף 384סמכות לדרוש ידיעות רשמיות סעיף 384אקבלת מידע מרשות המסים בישראל סעיף 385חישובי מועדים סעיף 386ייצוג בפני המוסד סעיף 386אהקצאת שוטרים בתשלום פרק יז: הענקות סעיף 387מתן הענקה סעיף 388מימון סעיף 389שינוי שיעור ההפרשה סעיף 390התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה פרק יח: בית הדין לעבודה סעיף 391סמכות בית דין אזורי סעיף 392בעלי הדין סעיף 393תובענה של מעביד בהעדר תובענה של עובד סעיף 394מניעת טיעון סעיף 395השתתפות בתקציב בית הדין לעבודה סעיף 396קביעת מועדים סעיף 397סיוע משפטי פרק יט: עונשין וביצוע סעיף 398עונשין סעיף 399בית המשפט המוסמך סעיף 400ביצוע סעיף 401העברת סמכויות סעיף 402תחילה סעיף 403הוראות מעבר סעיף 404הוראות מתמצות סעיף 405הוראה מיוחדת לגבי תושב קבע סעיף 406הוראות מיוחדות לענין הסכמים לפי סעיף 9 סעיף 407דמי הסתגלות מיוחדים וגמול פרישה הוראות מיוחדות