סעיף 1הגדרות סעיף 2היקף הטיפול הרפואי סעיף 3ערר של רופא מוסמך או של הנפגע סעיף 4טיפול רפואי שלא באמצעות שירות רפואי סעיף 5טיפול רפואי בחוץ לארץ סעיף 6החלפת נעלים אורתופדיות סעיף 7הוצאות נסיעה סעיף 7אהחזרת הוצאות ופיצוי בעד הפסד זמן סעיף 8ויתור על סודיות רפואית סעיף 9השם