סעיף 1בית דין לעבודה סעיף 2שופטים ונציגי ציבור סעיף 3הכשירות להיות שופט סעיף 3אסייג למינוי שופט סעיף 4מינוי שופטים סעיף 5נשיא בית הדין הארצי וסגנו סעיף 6נשיא בית הדין האזורי וסגנו סעיף 7שופט בפועל סעיף 7אשופט עמית סעיף 8מעמדו של שופט בית הדין סעיף 10מינוי נציגי ציבור סעיף 11תקופת כהונה של נציגי ציבור סעיף 11אתקנות לעניין מינוי נציגי ציבור וכהונתם סעיף 12פרסום מינוי סעיף 13התפטרות נציג ציבור סעיף 14סיום משפטים סעיף 15בירור תלונות נגד נציגי ציבור והטלת אמצעי משמעת סעיף 15אהעברה או השעיה מכהונה של נציג ציבור סעיף 16אי תלות של נציגי ציבור סעיף 16אועדה מייעצת לעניין נציגי ציבור סעיף 17מינוי רשם סעיף 18הרכב בית דין אזורי סעיף 19מותב בית הדין האזורי סעיף 20הרכב בית הדין הארצי סעיף 21מותב בית הדין הארצי סעיף 22העדר נציג ציבור סעיף 23מקום מושב ואיזור שיפוט סעיף 24סמכות בית דין אזורי סעיף 25סמכות בית הדין הארצי סעיף 26ערעור לפני בית הדין הארצי סעיף 27סמכויות הרשם סעיף 28בוררות סעיף 29סמכות למתן סעד סעיף 30זכות התערבות בהליכים סעיף 31דיון מהיר סעיף 32ראיות סעיף 33סדרי דין סעיף 34ייצוג סעיף 35פטור ממס בולים סעיף 36החלטת בית הדין סעיף 37הוצאה לפועל סעיף 38בזיון בית הדין סעיף 39תחולת הוראות סעיף 39אטענת פסלות סעיף 39במשמר בתי המשפט סעיף 40תחילה סעיף 41הוראות מעבר סעיף 42דין המדינה סעיף 43ביצוע ותקנות תוספת 1: סעיף 1תיקון חוק הביטוח הלאומי סעיף 2תיקון חוק החיילים המשוחררים סעיף 3תיקון חוק שירות המדינה סעיף 4תיקון חוק שירות התעסוקה סעיף 5תיקון חוק הגנת השכר סעיף 6תיקון חוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 7תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה סעיף 8תיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד סעיף 9תיקון חוק הגימלאות לנפגעי ספר סעיף 10תיקון חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש סעיף 11תיקון חוק חופשה שנתית סעיף 12תיקון חוק שירותי הכבאות תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: