סעיף 1הגדרות סעיף 1אאישור מוקדם של מפה סעיף 2הגשת בקשה להיתר סעיף 2אבעל זכות בנכס שחתימתו דרושה סעיף 2במתן הודעה לזכאים אחרים סעיף 2גדחית ההחלטה בדבר מתן ההיתר סעיף 2ג1הודעת מינהל מקרקעי ישראל בטרם מתן היתר סעיף 2דעורך הבקשה מי הוא סעיף 2החלוקת האחריות לעריכה סעיף 2ושינויים בתחום האחריות לעריכה סעיף 2זהחלפת עורכי הבקשה סעיף 2חדרך מסירת הודעות סעיף 2טשמירת התחייבויות חוזיות סעיף 3נספחים לבקשה להיתר סעיף 4מפה מצבית סעיף 5מפת איתור העבודה סעיף 6תשריט סכימתי של שטחי הבניה סעיף 7תכניות בניה סעיף 8חזית לצד הרחוב סעיף 9אופן ההגשה וההכנה של הנספחים לבקשה להיתר סעיף 10נספחים לבקשה להיתר לשינוי פנימי בבנין או שינוי בשימושו סעיף 11נספחים נוספים להבהרת בקשה להיתר סעיף 11אנספח תיאור אמצעים לבטיחות אש סעיף 12חובה להגיש מפה טופוגרפית בנכס בעל שיפוע סעיף 13מפה טופוגרפית סעיף 13אבקשה להיתר לשימוש חורג סעיף 14נספחים במספר ובקנה מידה שונים סעיף 15בדיקת הבקשה על ידי המהנדס סעיף 16מתן היתר ותנאיו סעיף 16אפרוטוקול סעיף 16בחובת הנמקה סעיף 17חובת קיום הוראות התוספת השניה סעיף 17אהוראות לעניין אתר סעיף 17בחובת קיום הוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 18היתר ועתקיו סעיף 19אגרות סעיף 19אהצמדה למדד סעיף 20תוקפם של החלטה לתת היתר ושל היתר סעיף 20אחידוש היתר סעיף 20א1תצהיר על גמר עבודות של מקלט סעיף 20בהתרת שינויים בהיתר בידי המהנדס סעיף 21תעודת גמר סעיף 21אערבות לביצוע תנאי ההיתר להוספה, שינוי או תיקון בנין קיים סעיף 21בחוות דעת מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה סעיף 22היתר בניה לבניינים מסויימים סעיף 25ביטול סעיף 26הוראות מעבר סעיף 27השם תוספת 1: תוספת 2: חלק א: מיתקני תברואה סעיף 1.01התקנת מיתקני תברואה סעיף 1.02חובה לספק מי שתיה סעיף 1.03הפרדה בין מי שתיה ומים שאינם מי שתיה סעיף 1.04צנרת ואבזרי מערכת לאספקת מים סעיף 1.05התקנת מד מים ושסתום מפסיק סעיף 1.06כמות ולחץ המים סעיף 1.07התקנת מערכת לאספקת מים חמים סעיף 1.08אמצעי בטיחות והגבלת טמפרטורה במערכת לאספקת מים חמים סעיף 1.09חובת התקנת מערכת סולרית סעיף 1.10מניעת בזבוז מים סעיף 1.11התקנת מכשירי בטיחות סעיף 1.12שטיפה וחיטוי של מערכת מי שתיה סעיף 1.13קבועות שרברבות סעיף 1.14סידורים תברואיים סעיף 1.15בית שימוש בבנין ציבורי סעיף 1.16מערכת הביוב והנקזים סעיף 1.17חובת חיבור לביוב ציבורי סעיף 1.18טיהור שפכים ופסולת סעיף 1.19מניעת הצפה על ידי זרימה חוזרת של שפכים סעיף 1.20אמצעי מניעה נגד זרימה חוזרת של שפכים סעיף 1.21איוור צינורות סעיף 1.22סיים איוור סעיף 1.23מערכת סילוק שפכים פרטית סעיף 1.24אמצעים לטיפול במי גשם סעיף 1.25אספקת מים בבנין גבוה או רב קומות סעיף 1.26חובת בדיקה חלק ב: גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין סימן א: פרשנות סעיף 2.01הגדרות סעיף 2.02שמירת דינים סימן ב: גדלם של חלקי בנין סעיף 2.03גובה מינימלי של חלקי בנין סעיף 2.04שטח מינימלי של חלקי בנין ורוחב מינימלי בין קירות סעיף 2.06רוחב מינימלי של חנות סעיף 2.07גובה מקסימלי של חנות באזור מגורים סעיף 2.08יציע בחנות סעיף 2.09יציע בדירה סעיף 2.10דירת מרתף סעיף 2.11חצר חיצונית פתוחה סימן ג: חלונות סעיף 2.20אמצעי איוור ותאורה סעיף 2.21גודל חלונות בדירה סעיף 2.22גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח סעיף 2.23איסור בניית חלון בקירות מסויימים סעיף 2.24חלון הפונה לחצר פנימית בחדר מגורים סעיף 2.25חלון הפונה לחצר פנימית במטבח או בחדר שירות סעיף 2.27תאורה ואיוור מרתף סעיף 2.28ניקוי חלונות וקירות מסך בבנין סימן ד: איוור חדר שירות סעיף 2.40אמצעי איוור סעיף 2.41איוור באמצעות צוהר סעיף 2.42איוור באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד סעיף 2.43איוור באמצעות צינור מאסף סעיף 2.44איוור באמצעות מאוור מיכני סעיף 2.45צינור נפרד מצוייד במאוור מיכני סעיף 2.46צינור מאסף מצוייד במאוור מיכני חשמלי סעיף 2.47מספר החלפות אוויר לשעה בחדר שירות סימן ה: מערכת איוור מלאכותית סעיף 2.60מערכת איוור מלאכותית בבנינים מסויימים סעיף 2.61מספר החלפות אוויר לשעה סעיף 2.62סגר בהסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה סימן ו: תאורה מלאכותית סעיף 2.80תאורה מלאכותית בחדר שירות סעיף 2.81תאורה מלאכותית בהתאם ל IES Code סימן ו1: איוור ותאורה בחדר מדרגות סעיף 2.85פתחי איוור סעיף 2.86תאורה סעיף 2.87אור עליון סעיף 2.88תאורה מלאכותית לשעות החשכה סימן ז: אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים סעיף 2.90הגדרות סעיף 2.91דלת סעיף 2.92אמצעי נעילה סעיף 2.93אמצעי בטיחות והגנה לחלונות סעיף 2.94אמצעי בטיחות והגנה לפתחי ארובות אוויר סעיף 2.96הגנה על פתח אור עליון סימן ח: הגנה למקומות עם הפרשי גבהים בבנין ומחוצה לו סעיף 2.100מעקה בבנין סעיף 2.101מעקה במפעל סעיף 2.102מעקה גג סעיף 2.103הפרשי גובה מחוץ לבנין סעיף 2.104פטור ממעקים חלק ג: בטיחות אש בבניינים פרק א: פרשנות וכללי סימן א: פרשנות סעיף 3.1.1.1הגדרות סעיף 3.1.1.2תחולה על סוגי בניינים סימן ב: כללי סעיף 3.1.2.1דרך מוצא סעיף 3.1.2.2גישה למוצא בטוח סעיף 3.1.2.3מוצא בטוח סעיף 3.1.2.4יציאה סעיף 3.1.2.5גובה מזקף ראש סעיף 3.1.2.6פני מישור ההליכה סעיף 3.1.2.7הפרשי גבהים מקומיים במפלסי רצפה סעיף 3.1.2.8שיפוע מישור ההליכה סעיף 3.1.2.9מקדם התנגדות להחלקה פרק ב: מרכיבי דרך המוצא סימן א: דלתות סעיף 3.1.2.1דלת מעוכבת יציאה סעיף 3.2.1.20דלת מבוקרת כניסה סעיף 3.2.1.21ידית בהלה סעיף 3.2.1.22מנגנון לסגירה עצמית של דלת סעיף 3.2.1.23דלת חשמלית סעיף 3.2.1.24דלת מסתובבת סעיף 3.2.1.25מעצור בדרך מוצא סעיף 3.2.1.26דלת במחיצה ניידת סעיף 3.2.1.27צוהר בדלת אש סעיף 3.2.1.1כללי סעיף 3.2.1.2אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת סעיף 3.2.1.3רוחב הפתח המינימלי של דלתות סעיף 3.2.1.4גובה הדלת סעיף 3.2.1.5הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת סעיף 3.2.1.6כיוון ואופן פתיחה של דלת סעיף 3.2.1.7דלת הזזה אופקית המתופעלת כדלת סובבת בעת חירום סעיף 3.2.1.8כיוון פתיחת דלת סעיף 3.2.1.9כיוון פתיחת דלת מחדר המכיל חומרים מסוכנים סעיף 3.2.1.10בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות סעיף 3.2.1.11דלת רשת סעיף 3.2.1.12מנעולים ואמצעי אזעקה בדלתות סעיף 3.2.1.13נעילת דלתות בדרכי מוצא סעיף 3.2.1.14נעילת דלתות בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח סעיף 3.2.1.15דלת הנפתחת אל הגג סעיף 3.2.1.16דלת דו אגפית סעיף 3.2.1.17דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה סעיף 3.2.1.18מערכות נעילה מיוחדות סימן ב: מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות סעיף 3.2.2.1כללי סעיף 3.2.2.2רוחב של מדרגות סעיף 3.2.2.3אופן מדידת רוחב המדרגות סעיף 3.2.2.4גובה מזקף ראש מעל מדרגות סעיף 3.2.2.5מידות רום ושלח מדרגה סעיף 3.2.2.6מספר המדרגות במהלך אחד סעיף 3.2.2.7רכיבי מדרגות סעיף 3.2.2.8קביעות מבנה המדרגות סעיף 3.2.2.9עמידות אש של מדרגות וכבשים סעיף 3.2.2.10משטח אופקי בחדר מדרגות סעיף 3.2.2.11אף המדרגה וזווית הרום סעיף 3.2.2.12שיפוע השלח סעיף 3.2.2.13סטיה מותרת באחידות מידות המדרגות סעיף 3.2.2.14מעקה, מסעד ובית אחיזה סעיף 3.2.2.15בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות סעיף 3.2.2.16בית אחיזה נוסף סעיף 3.2.2.17מעקה, מסעד ובית אחיזה סעיף 3.2.2.18חדר מדרגות בבניין עם קומות תחתיות סעיף 3.2.2.19מדרגות בדירה בבניין מגורים סעיף 3.2.2.20מדרגות קשתיות סעיף 3.2.2.21מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף סעיף 3.2.2.22מדרגות טרפזיות סעיף 3.2.2.23סולם מילוט סעיף 3.2.2.24זווית התקנה של סולם מילוט סעיף 3.2.2.25גישה לסולם מילוט סעיף 3.2.2.26מדרגות נעות בבניין סעיף 3.2.2.27מבנה מדרגות נעות סימן ג: חדר מדרגות מוגן סעיף 3.2.3.1חדר מדרגות מוגן סעיף 3.2.3.2הפרדת חלל שימושי בחדר מדרגות מוגן סעיף 3.2.3.3חדרי מדרגות בבניין עם קומות תחתיות סימן ד: מערכת מדרגות חיצונית סעיף 3.2.4.1מערכת מדרגות חיצונית סעיף 3.2.4.2מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח סעיף 3.2.4.3הפרדת מערכת מדרגות חיצונית מן הבניין סעיף 3.2.4.4סיום מערכת מדרגות חיצונית סעיף 3.2.4.5פתחים בקיר חיצון סעיף 3.2.4.6חומרי בניה סימן ה: מוצא אופקי סעיף 3.2.5.1כללי סעיף 3.2.5.2מוצאים אופקיים מספרם ומיקומם סימן ו: פרוזדור מוגן סעיף 3.2.6.1פרוזדור מוגן סימן ז: פרוזדור פתוח מוגן סעיף 3.2.7.1פרוזדור פתוח מוגן סימן ח: גג מוגן סעיף 3.2.8.1גג מוגן סימן ט: יציאה סעיף 3.2.9.1יציאה סעיף 3.2.9.2מרכיבי היציאה סעיף 3.2.9.3מספר יציאות אל חוץ הבניין סעיף 3.2.9.4קומה מפולשת וחצר פנימית סעיף 3.2.9.5חסימת קומות תחתיות סימן י: כבשים סעיף 3.2.10.1דרישות כלליות סעיף 3.2.10.2מידות כבש סעיף 3.2.10.3מבנה כבש סעיף 3.2.10.4משטחים אופקיים סעיף 3.2.10.5מעקה ומאחז יד סעיף 3.2.10.6כבש מחוץ לבניין סימן יא: אזור מחסה סעיף 3.2.11.1כללי סעיף 3.2.11.2נגישות אזור מחסה סעיף 3.2.11.3יציאה מאזור מחסה סעיף 3.2.11.4תקשורת באזור מחסה סעיף 3.2.11.5פרטי אזור מחסה סעיף 3.2.11.6מידות אזור מחסה סעיף 3.2.11.7איסור חסימת כסא גלגלים סעיף 3.2.11.8שילוט באזור מחסה סעיף 3.2.11.9שלט לעיוורים סימן יב: תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא סעיף 3.2.12.1חישוב תפוסה סעיף 3.2.12.2מקדמי תפוסה סעיף 3.2.12.3הערות לטבלת מקדמי תפוסה סעיף 3.2.12.4מקדם הרוחב של מרכיבי דרך מוצא סעיף 3.2.12.5אופן חישוב וקביעת רוחב פרוזדור סעיף 3.2.12.6רוחב דלת בפרוזדור סעיף 3.2.12.7רוחב דרכי מוצא בבניין בעל שימושים שונים סעיף 3.2.12.8רוחב מעבר המהווה חלק מדרך מוצא סעיף 3.2.12.9גובה מעבר ופרוזדור סעיף 3.2.12.10אופן מדידת רוחב מעבר ופרוזדור סימן יג: מספר דרכי מוצא סעיף 3.2.13.1כללי סעיף 3.2.13.2מספר פתחי היציאה מחדר או מחלק בניין סעיף 3.2.13.3מספר דרכי מוצא מקומה סעיף 3.2.13.4מספר דרכי מוצא מבניין סעיף 3.2.13.5מחיצה ניידת סימן יד: סימון דרכי מוצא סעיף 3.2.14.1מיקום דרכי מוצא סעיף 3.2.14.2דרכי מוצא נגישות בבניין סעיף 3.2.14.3מספר דרכי מוצא נגישות סעיף 3.2.14.4מרחק בין כניסות לדרכי מוצא בטוח סעיף 3.2.14.5המשכיות דרך מוצא נגישה סימן טו: מרחקי הליכה סעיף 3.2.15.1מרחקי הליכה בבניין סעיף 3.2.15.2פרוזדור ללא מוצא סעיף 3.2.15.3מהלך משותף סעיף 3.2.15.4מרחק הליכה בבניין עם מערכת מתזים סעיף 3.2.15.5אופן מדידת מרחק הליכה ומהלך משותף סעיף 3.2.15.6מרחק הליכה בגני ילדים סעיף 3.2.15.7מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים סעיף 3.2.15.8מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים סעיף 3.2.15.9מרחק הליכה בבניין מגורים סעיף 3.2.15.10מרחק הליכה בדיור מוגן ובבתי אבות סעיף 3.2.15.11מרחק הליכה בבתי מלון ומעונות סטודנטים סעיף 3.2.15.12מרחק הליכה בתעשיה רגילה סימן טז: תאורת דרכי מוצא סעיף 3.2.16.1תאורה מלאכותית סימן יז: תאורת חירום סעיף 3.2.17.1תאורת חירום סימן יח: שילוט וסימון דרכי מוצא סעיף 3.2.18.1שילוט סעיף 3.2.18.2שילוט בשפה הערבית סימן יט: חוץ הבניין סעיף 3.2.19.1מדרגות חוץ סימן כ: דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ סעיף 3.2.20.1אמצעי חילוץ מבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות סעיף 3.2.20.2רדיוס סיבוב של דרך גישה ורחבת היערכות סעיף 3.2.20.3שער בדרך גישה סעיף 3.2.20.4סימון ושילוט רחבת היערכות סעיף 3.2.20.5מבנה דרך גישה ורחבת היערכות סעיף 3.2.20.6מניעת הפרעה בדרך גישה וברחבת היערכות סעיף 3.2.20.7חלונות חילוץ סעיף 3.2.20.8מיקום חלונות חילוץ פרק ג: הפרדות ועמידות אש סימן א: הפרדות סעיף 3.3.1.1הפרדה בין דרכי מוצא והבניין סעיף 3.3.1.2הפרדת חדר מדרגות מהבניין סעיף 3.3.1.3הפרדת קומות השירותים משאר חלקי הבניין סעיף 3.3.1.4הפרדה בקומת השירותים סעיף 3.3.1.5הפרדה בין הבניין למנהרת שירות ופיר סעיף 3.3.1.6צנרת ותעלות מיזוג אוויר החודרים אלמנטים עמידי אש סימן ב: עמידות אש של שלד הבניין סעיף 3.3.2.1עמידות האש של שלד הבניין פרק ד: מערכות גילוי וכיבוי אש סימן א: כללי סעיף 3.4.1.1מערכת כיבוי אש פרק ה: מערכות שליטה בעשן סימן א: אופני שליטה בעשן סעיף 3.5.1.1סידורי שליטה בעשן סעיף 3.5.1.2פתח שחרור עשן קבוע סעיף 3.5.1.3פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי סעיף 3.5.1.4פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים סעיף 3.5.1.5פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים סעיף 3.5.1.6מפוח יניקת עשן סעיף 3.5.1.7מערכת על לחץ סעיף 3.5.1.8כמות הפתחים ומיקומם סעיף 3.5.1.9מערכת לפינוי עשן סימן ב: סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין סעיף 3.5.2.1כללי סעיף 3.5.2.2בניין גבוה ורב קומות סימן ג: סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין סעיף 3.5.3.1סידורי שליטה בעשן בבניין למסחר פרק ו: חומרי גמר סימן א: כללי סעיף 3.6.1.1כללי סעיף 3.6.1.2חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח פרק ז: בניין גבוה ורב-קומות סימן א: כללי ומדרגות סעיף 3.7.1.1דירות עליונות דו קומתיות סעיף 3.7.1.2חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין גבוה סעיף 3.7.1.3חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין רב קומות סעיף 3.7.1.4גישה לגג מחדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב קומות סעיף 3.7.1.5הפרדת אש אנכית בין קומות סימן ב: סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב-קומות סעיף 3.7.2.1סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב קומות סימן ג: מעליות סעיף 3.7.3.1תחולה סעיף 3.7.3.2מספרן, מעליות ומידותיהן סעיף 3.7.3.3מעליות בבנין רב קומות סעיף 3.7.3.4מבנה מעלית נושא אלונקה סעיף 3.7.3.5מידות הפרוזדור בכניסה למעלית סעיף 3.7.3.6מבנה תא המעלית ופיר המעלית סעיף 3.7.3.7ציוד חדר מכונות להפעלת מעלית סעיף 3.7.3.8הפעלת מעלית בשעת דליקה סעיף 3.7.3.9אספקת חשמל להנעת מעלית סעיף 3.7.3.10מעליות חירום סעיף 3.7.3.11הפעלת מעלית בבנין רב קומות על ידי גנרטור סעיף 3.7.3.12איוור המעלית סעיף 3.7.3.13גישה ממבואת המעלית לדרך מוצא סימן ד: גנרטור חשמלי סעיף 3.7.4.1גנרטור חשמלי לשעת חירום סימן ה: דרך גישה ורחבת היערכות סעיף 3.7.5.1דרך גישה ורחבת היערכות של רכב כבאות והצלה בבנין גבוה ובבנין רב קומות סעיף 3.7.5.2חלונות חילוץ פרק ח: מגורים סימן א: פרשנות סעיף 3.8.1.1הגדרות סימן ב: כללי סעיף 3.8.2.1תחולה סעיף 3.8.2.2גובה מזקף ראש סעיף 3.8.2.3בית חד משפחתי ובית דו משפחתי סימן ג: שימוש מעורב סעיף 3.8.3.1דרך מוצא אחת מדירת מגורים בבנין עם שימוש מעורב סעיף 3.8.3.2מגורים בבנין עם שימוש מעורב סימן ד: דלתות סעיף 3.8.4.1צוהר בדלת אש סעיף 3.8.4.2דלת הזזה בדירת מגורים סעיף 3.8.4.3מנעול הדלת בדרך מוצא סעיף 3.8.4.4מנעול לדלת של חדר שירותים סעיף 3.8.4.5הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת סעיף 3.8.4.6כיוון פתיחת דלת במוצא בטוח סעיף 3.8.4.7בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות סעיף 3.8.4.9דלת מעוכבת יציאה סעיף 3.8.4.10בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה סימן ה: מדרגות וחדרי מדרגות סעיף 3.8.5.1כללי סעיף 3.8.5.2מספר המדרגות במהלך אחד סעיף 3.8.5.3מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף סעיף 3.8.5.4מדרגות טרפזיות בדירה בבניין מגורים סעיף 3.8.5.5משטח אופקי בחדר מדרגות או מהלך מדרגות סעיף 3.8.5.6מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות סעיף 3.8.5.7מדרגות בדירה בבנין מגורים סימן ו: חדר מדרגות מוגן סעיף 3.8.6.1חדר מדרגות מוגן סעיף 3.8.6.2מעבר מדורג משותף בבנייני מגורים מדורגים סימן ז: מדרגות חיצוניות סעיף 3.8.7.1מדרגות חיצוניות סעיף 3.8.7.2מדרגות חיצוניות סימן ח: מוצא אופקי סעיף 3.8.8.1מוצא אופקי סימן ט: פרוזדור מוגן סעיף 3.8.9.1פרוזדור מוגן סימן י: פרוזדור פתוח מוגן סעיף 3.8.10.1פרוזדור פתוח מוגן סימן יא: גג מוגן סעיף 3.8.11.1גג מוגן סימן יב: יציאה סעיף 3.8.12.1יציאה סימן יג: כבש סעיף 3.8.13.1כבש סימן יד: אזור מחסה סעיף 3.8.14.1אזור מחסה סעיף 3.8.14.2דירת מגורים כאזור מחסה סימן טו: תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא סעיף 3.8.15.1דרישות כלליות סעיף 3.8.15.2גובה מעבר ופרוזדור סימן טז: מספר דרכי מוצא מבניין סעיף 3.8.16.1דרישות כלליות סעיף 3.8.16.2יציאה ממרתף המשמש חלק מדירת מגורים סימן יז: מיקום דרכי המוצא סעיף 3.8.17.1דרישות כלליות סימן יח: מרחקי הליכה סעיף 3.8.18.1דרישות כלליות סעיף 3.8.18.2מרחק הליכה בדירת מגורים סימן יט: תאורת דרכי מוצא סעיף 3.8.19.1תאורת דרכי מוצא בבניין מגורים סעיף 3.8.19.2תאורת דרכי מוצא בדירת מגורים סימן כ: תאורת חירום סעיף 3.8.20.1תאורת חירום בבניין מגורים סעיף 3.8.20.2תאורת חירום בדירת מגורים סימן כא: שילוט וסימון דרכי מוצא סעיף 3.8.21.1שילוט דרכי מוצא בבניין מגורים סעיף 3.8.21.2שילוט דרכי מוצא בדירת מגורים סימן כב: חוץ הבניין סעיף 3.8.22.1דרישות כלליות סעיף 3.8.22.2חוץ הבניין בדירה צמודת קרקע סימן כג: דרך גישה, רחבת הערכות וחלונות חילוץ סעיף 3.8.23.1דרישות כלליות סימן כד: הפרדות ועמידות אש סעיף 3.8.24.1דרישות כלליות סימן כה: מערכות גילוי וכיבוי אש סעיף 3.8.25.1דרישות כלליות סימן כו: מערכות שליטה בעשן סעיף 3.8.26.1אופני שליטה בעשן סעיף 3.8.26.2סידורי שליטה בעשן בבנין מגורים סימן כז: חומרי גמר סעיף 3.8.27.1דרישות כלליות סימן כח: בניין גבוה ורב-קומות סעיף 3.2.16.1דרישות כלליות סימן כט: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים סעיף 3.8.29.1הגדרות סעיף 3.8.29.2תחולה סעיף 3.8.29.3מידות תא המעלית סעיף 3.8.29.4רוחב מינימלי של פרוזדור סעיף 3.8.29.5רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח סעיף 3.8.29.6רוחב משטח אופקי בחדר מדרגות סעיף 3.8.29.7רוחב המדרגות סעיף 3.8.29.8מידות רום מדרגות ושלח מדרגות סעיף 3.8.29.9מספר מדרגות במהלך אחד סעיף 3.8.29.10מדרגות טרפזיות סעיף 3.8.29.11מבנה המעלית על כל חלקיה סעיף 3.8.29.12תנאים נוספים להתקנת מעלית סעיף 3.8.29.13התקנת מעלון בבנין קיים סימן ל: תוספת קומות לבניין מגורים קיים סעיף 3.8.30.1הגדרות סעיף 3.8.30.2פרשנות סעיף 3.8.30.3תוספת קומה אחת מעל בניין קיים סעיף 3.8.30.4תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים שאינו בניין גבוה סעיף 3.8.30.5תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים גבוה סעיף 3.8.30.6הוראות נוספות לבנייה של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים פרק ט: התקהלות סימן א: פרשנות סעיף 3.9.1.1הגדרות סימן ב: כללי סעיף 3.9.2.1תחולה וסייג לתחולה סעיף 3.9.2.2מקומות להתקהלות סעיף 3.9.2.3מיתקן לחפצים חשודים סעיף 3.9.2.4מיון חומ"ס סימן ג: שימוש מעורב סעיף 3.9.3.1שימוש מעורב סעיף 3.9.3.2שימוש בעבור פחות מ 50 איש סימן ד: עמידות אש של שלד הבניין, מיקום קומתי ותפוסה סעיף 3.9.4.1עמידות האש של שלד הבניין סעיף 3.9.4.2מיקום קומתי ותפוסה סעיף 3.9.4.3שלד הגג של אצטדיון או מיתקן ספורט פתוח סעיף 3.9.4.4יציע קהל סעיף 3.9.4.5יציע קהל הבנוי מחומרים בלתי דליקים סימן ה: דלתות סעיף 3.9.5.1כללי סעיף 3.9.5.2דלתות או סורגים בהזזה אופקית או אנכית סעיף 3.9.5.3מנגנוני בהלה ופרזול דלתות סעיף 3.9.5.4דלתות מעוכבות יציאה סעיף 3.9.5.5דלתות מבוקרות כניסה סעיף 3.9.5.6דלתות מסתובבות סעיף 3.9.5.7מעצור סימן ו: מדרגות סעיף 3.9.6.1מדרגות סעיף 3.9.6.2כמות מדרגות במהלך סעיף 3.9.6.3משטח ההליכה סעיף 3.9.6.4מדרגות לולייניות סעיף 3.9.6.5מדרגות שלח מתחלף סעיף 3.9.6.6מדרגות ביציע נייד או מתקפל סעיף 3.9.6.7מדרגות אל משטח מוגבה, במה ובמה משולבת סימן ז: חדר מדרגות מוגן סעיף 3.9.7.1חדר מדרגות מוגן סימן ח: חדר מדרגות חיצוני סעיף 3.9.8.1מדרגות חיצוניות סימן ט: מוצא אופקי סעיף 3.9.9.1מוצא אופקי סימן י: פרוזדור מוגן סעיף 3.9.10.1פרוזדור מוגן סימן יא: פרוזדור פתוח מוגן סעיף 3.9.11.1פרוזדור פתוח מוגן סימן יב: גג מוגן סעיף 3.9.12.1גג מוגן סימן יג: יציאה סעיף 3.9.13.1יציאה סעיף 3.9.13.2מפלס יציאה מן הבנין סעיף 3.9.13.3רחבת כניסה סעיף 3.9.13.4כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית סעיף 3.9.13.5יציאות נוספות מחלק בניין להתקהלות סעיף 3.9.13.6דלתות נוספות במבואה או במעבר הציבורי סעיף 3.9.13.7יציאה ישירה למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין סעיף 3.9.13.8יציאה מבניין המשמש להתקהלות בתנועה מכוונת סעיף 3.9.13.9בניין מרובה כניסות סימן יד: כבש סעיף 3.9.14.1כבש סימן טו: אזור מחסה סעיף 3.9.15.1אזור מחסה סימן טז: תפוסה וחישובי רוחב דרכי מוצא סעיף 3.9.16.1תפוסה סעיף 3.9.16.2צפייה בעמידה סעיף 3.9.16.3סקר בטיחות סעיף 3.9.16.4רוחב דרכי מוצא סעיף 3.9.16.5רוחב מרכיבי דרך מוצא המשרתים אזור ישיבה סעיף 3.9.16.6רוחב מעבר ושטח משורת סעיף 3.9.16.7רוחב אחיד למעבר סעיף 3.9.16.8רוחב פרוזדור סימן יז: מספר דרכי מוצא מבניין סעיף 3.9.17.1מספר דרכי מוצא מבניין סעיף 3.9.17.2אזור מגודר מחוץ לבניין סעיף 3.9.17.3מרפסת או גלריה סעיף 3.9.17.4גלריה טכנית סימן יח: מיקום דרכי מוצא סעיף 3.9.18.1מיקום דרכי מוצא סעיף 3.9.18.2דרך מוצא מן הזירה או מרצפת האודיטוריום סעיף 3.9.18.3שימוש פסטיבל בתוך בנין סימן יט: גישה למעבר בין שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.19.1אופן מדידת רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים סעיף 3.9.19.2רוחב מינימלי של גישה למעבר בין שורות המושבים סעיף 3.9.19.3כיסאות עם משטח כתיבה סעיף 3.9.19.4מפלס ההליכה סימן כ: מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.20.1מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.20.2מעבר בלא מוצא המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.20.3רוחב מינימלי של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.20.4אופן מדידת רוחב של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.20.5בליטת מאחז יד סעיף 3.9.20.6שיפוע מעבר לאנשים עם מוגבלויות סעיף 3.9.20.7מספר המדרגות במעבר מדורג סעיף 3.9.20.8השלח של מדרגה במעבר מדורג סעיף 3.9.20.9שילוט וסימון המדרגה במעבר מדורג סעיף 3.9.20.10רום מדרגה במעבר מדורג סימן כא: מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות סעיף 3.9.21.1מאחז יד במעבר מדורג או משופע סימן כב: גישה למעבר ליד שולחנות סעיף 3.9.22.1רוחב גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות סעיף 3.9.22.2אופן מדידת רוחב גישה למעבר במושבים שאינם מקובעים סעיף 3.9.22.3אורכה של גישה למעבר סעיף 3.9.22.4גישה למעבר ליד שולחנות באירוע סעיף 3.9.22.5מעבר משופע או מדורג סימן כג: מעבר ליד שולחנות סעיף 3.9.23.1רוחב מעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות סעיף 3.9.23.2רוחב מעבר סעיף 3.9.23.3אישור תכניות סעיף 3.9.23.4מעבר מדורג או משופע המשרת ישיבה ליד שולחנות סימן כד: מרחקי הליכה סעיף 3.9.24.1מרחקי הליכה סעיף 3.9.24.2מהלך משותף סימן כה: תאורת דרכי מוצא סעיף 3.9.25.1תאורת דרכי המוצא סעיף 3.9.25.2תאורת אפלה סימן כו: תאורת חירום סעיף 3.9.26.1תאורת חירום סימן כז: שילוט וסימון דרכי מוצא סעיף 3.9.27.1שילוט דרכי מוצא סעיף 3.9.27.2מיקום שלטי "אין מוצא" סימן כח: מעקות ביציע הקהל והבמה סעיף 3.9.28.1מעקות ומאחזי יד סעיף 3.9.28.2גובה המעקה בהתייחסות לקו ראיה סעיף 3.9.28.3קצה תחתון של מעבר מדורג או משופע סעיף 3.9.28.4מעבר רוחבי הסמך לשורות מושבים סעיף 3.9.28.5מעקה בצדי אזורי ישיבה סעיף 3.9.28.6מקומות שבהם לא נדרש להתקין מעקים סימן כט: חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך סעיף 3.9.29.1חוץ הבניין סעיף 3.9.29.2מרחק מבניין או מאתר סמוך סימן ל: דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון סעיף 3.9.30.1כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון סימן לא: הפרדות ועמידות אש סעיף 3.9.31.1הפרדות ועמידות אש סעיף 3.9.31.2הפרדת מקום להתקהלות המשמש כחלק מבניין סעיף 3.9.31.3פירים אנכיים סעיף 3.9.31.4צנרת חודרת קירות סעיף 3.9.31.5הפרדת במה או במה משולבת סעיף 3.9.31.6הפרדת חדר הקרנה סעיף 3.9.31.7הפרדת יציע קהל או טריבונה סעיף 3.9.31.8הפרדת מיתקני אוורור ומיזוג אוויר סימן לב: מערכות גילוי אש וכיבוי אש סעיף 3.9.32.1מערכות גילוי אש וכיבוי אש סעיף 3.9.32.2מערכות גילוי אש ועשן סעיף 3.9.32.3התקנת מערכת למסירת הודעות סעיף 3.9.32.4מערכות כיבוי אש סימן לג: מערכות שליטה בעשן סעיף 3.9.33.1מערכות שליטה בעשן סעיף 3.9.33.2מערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת סעיף 3.9.33.3מערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה סימן לד: חומרי גמר סעיף 3.9.34.1חומרי גמר סימן לה: בניין גבוה ורב-קומות סעיף 3.9.35.1בניין גבוה ורב קומות סימן לו: סקר בטיחות סעיף 3.9.36.1סקר בטיחות סעיף 3.9.36.2תיאור דרישות סקר בטיחות סימן לז: מקום התקהלות מוגן עשן – מהתמ"ע סעיף 3.9.37.1מהתמ"ע סעיף 3.9.37.2רוחב דרכי מוצא במהתמ"ע סעיף 3.9.37.3מספר מושבים במהתמ"ע סעיף 3.9.37.4רוחב מעבר במהתמ"ע סעיף 3.9.37.5אורך מהלך משותף במהתמ"ע סעיף 3.9.37.6אורך מעבר מדורג בלא מוצא במהתמ"ע סעיף 3.9.37.7מרחק הליכה במהתמ"ע סימן לח: משטח מוגבה, במה ובמה משולבת סעיף 3.9.38.1משטח מוגבה סעיף 3.9.38.2שלד של במה סעיף 3.9.38.3שלד במה משולבת סעיף 3.9.38.4דלת בפתח רצפת במה סעיף 3.9.38.5אגפים סמוכים לבמה או במה משולבת סעיף 3.9.38.6מערכת פינוי עשן מבמה או מבמה משולבת סעיף 3.9.38.7הפרדת קיר קדמת הבמה בבמה משולבת סעיף 3.9.38.8הגנות על פתחים בקיר קדמת הבמה סעיף 3.9.38.9שלד בניין בעבור צוגים וגלריות טכניות מעל במה או מעל במה משולבת סעיף 3.9.38.10גשרי תאורה ורמפות טכניות Catwalks סעיף 3.9.38.11מערכת לכיבוי אש ועשן עבור במה או במה משולבת סימן לט: חדר הקרנה סעיף 3.9.39.1חדר הקרנה סעיף 3.9.39.2מקרן סרטים או וידיאו לסרט צילום מסוג ניטרו צלולוזה סעיף 3.9.39.3חדר הקרנה בעבור סרטים מסוג "סרט צילום בטוח" סעיף 3.9.39.4שילוט חדר ההקרנה סימן מ: חדר המתנה, קופות ומקומות לספורטאים סעיף 3.9.40.1חדר המתנה וקופות סעיף 3.9.40.2קופות למכירת כרטיסים במיתקן ספורט סעיף 3.9.40.3מוביל בכניסה למיתקן ספורט סעיף 3.9.40.4מקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט סימן מא: יציע הקהל וטריבונה סעיף 3.9.41.1יציע הקהל וטריבונה Grandstands סעיף 3.9.41.2יציע וטריבונה זמניים הבנויים עץ סעיף 3.9.41.3יציע וטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה סעיף 3.9.41.4עמידות אש של מושבים ביציע ובטריבונה זמנית סימן מב: אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה סעיף 3.9.42.1אלמנטי תצוגה סעיף 3.9.42.2תצוגות סעיף 3.9.42.3חומרי בניה לביתן תצוגה סעיף 3.9.42.4הגנה במתזים בביתן תצוגה סעיף 3.9.42.5ביתן רב מפלסי סעיף 3.9.42.6מתזים לביתן זמני סעיף 3.9.42.7מערכות בישול ואש גלויה סימן מג: מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט סעיף 3.9.43.1עמידות אש של מושבים ביציע הקהל חלק ד: בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב סעיף 4.01הגדרות סעיף 4.02תחולה סעיף 4.03בליטות המותרות מבנין סעיף 4.04הבטחת מראה הרחוב ומעבר תשתיות סעיף 4.05בליטות מעבר לקו מגרש סעיף 4.06הבלטת יסוד בנין סעיף 4.07איסור הקמת תמיכות ועמודים סעיף 4.08תנאים נוספים להבלטת גגון או סוכך סעיף 4.09בניה מותרת במרווח חלק ה: שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין סימן א: פרשנות סעיף 5.01הגדרות סימן ב: שלד הבנין סעיף 5שיטת בניה סעיף 5.02שלד בנין ומקדם הבטחון סעיף 5.04בדיקת ביסוס הבנין ושלדו סעיף 5.05חומרי בניה ושיטות פסולים סעיף 5.06עמסים סעיף 5.07צירוף עמסים בחישובים הסטטיים סעיף 5.08עומס אפקי על מעקה סעיף 5.09חובת שילוט לציון עומס שימושי מותר סימן ג: איטום בנין נגד טחב ולחות סעיף 5.30איטום נגד טחב ורטיבות סעיף 5.32מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים סעיף 5.33איטום בחמרים אספלטיים סעיף 5.34הרחקת מי הצפה סעיף 5.35הפעלה אוטומטית של משאבות ניקוז סעיף 5.36נדבך ראש סעיף 5.37עובי קיר סעיף 5.38חמרי בניה ומליטה סעיף 5.39בידוד תרמי סעיף 5.40בידוד אקוסטי סעיף 5.41עובי קיר המפריד שתי יחידות דיור סעיף 5.42פתחים בקיר כפול דופן המשמש קיר חיצון סעיף 5.43חיצוב תעלה בשלד או בקיר לא נושא סימן ד: עמידות אש של שלד הבנין סעיף 5.60עמידות אש חלק ו: אצירת אשפה וסילוקה מבניין סימן א: פרשנות סעיף 6.01הגדרות סימן ב: בחירת כלי אצירת אשפה, מבנה לריכוזם ואיתורו סעיף 6.02בחירת כלי אצירת אשפה סימן ג: תכנון וגימור מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה סעיף 6.03מבנה אחסון כלי אצירת אשפה סעיף 6.04מידות מבנה לאחסון כלי אשפה סעיף 6.05אוורור סעיף 6.06תאורה סעיף 6.07מרחק משכנים או מדיירים סעיף 6.08ברז שטיפה וניקוז סעיף 6.09פרטי מסגרות סעיף 6.10גימור קירות חיפוי סעיף 6.11גימור רצפה סעיף 6.12טבלת דרישות ממבני אצירת אשפה סעיף 6.13מיתקני תברואה במבנים לריכוז כלי אצירת אשפה סימן ד: העברת אשפה מקומות הבניין לחדר אשפה בקומת קרקע סעיף 6.14העברת אשפה מהקומות לחדר אשפה סעיף 6.15צינור אשפה יבש סעיף 6.16מצנח אשפה סעיף 6.17ארובת אוורור בחדר אשפה בעל צינור אשפה יבש חלק ז: הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים סימן א: פרשנות סעיף 7.00.01הגדרות סעיף 7.00.02תחולה סימן ב: סימן ג: סימן ד: הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין סימן ה: גגו של בנין גבוה או רב-קומות סעיף 7.00.80צורת הגג סעיף 7.00.81בניה מותרת על מפלס הגג סעיף 7.00.82מעקה הגג סעיף 7.00.83בניה למגורים מעל מפלס הגג בבנין קיים סימן ו: סימן ז: שלד הבנין סעיף 1פרשנות סעיף 2זמן עמידות אש סעיף 3הוראה מיוחדת לבנינים מעל 40 מטרים סעיף 7.30.00תחולה סעיף 7.31.00חישובים סטטיים סעיף 7.32.00עמסים אנכיים סעיף 7.33.00עומס הרוח סעיף 7.34.00עומס הנגרם על ידי רעידת אדמה סעיף 7.35.00עומס מקסימלי סעיף 7.36.00הקשחת השלד סעיף 7.37.00אלמנטים מקשיחים אנכיים סעיף 7.38.00נשיאת מאמצים מסביב לפתחים בקיר המשמש אלמנט מקשיח סעיף 7.39.00דיאפרגמות אפקיות סעיף 7.40.00דפורמציות סעיף 7.41.00יציבות נגד הפיכה סעיף 7.42.00חישוב השלד סעיף 7.43.00הגנה על שלד מקונסטרוקצית פלדה סעיף 7.44.00שלד מאלמנטים טרומיים סעיף 7.45.00חיזוק השלד לשעת חירום סעיף 7.46.00חיזוק התקרות סעיף 7.47.00עמידות אש של שלד הבנין סימן ח: התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי סעיף 7.60.00ציוד לכיבוי בבנינים סימן ט: התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש סימן י: סדרי מיזוג אוויר סעיף 7.73.00מערכת מיזוג אוויר באמצעות מים סעיף 7.73.01תנאים להתקנת מערכת מיזוג אוויר בבנין סעיף 7.74.00מערכת מובלי אוויר סימן יא: חדר דוודים שאינם דודי קיטור סעיף 7.80.00מבנה חדר דוודים סעיף 7.81.00מבנה חדרי הסקה סימן יב: אספקה מרכזית של גזי נפט סימן יג: התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים סעיף 7.85.00מערכת הארקה ומערכת הגנה מפני פגיעות ברק סימן יד: סימן טו: סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה סעיף 7.89.00תחולה סעיף 7.89.01התקנה על פי תקן סעיף 7.89.02חריגה מהתקן ומהוראות סימן זה סימן טז: מיתקנים לסילוק אשפה בבנין גבוה או רב- קומות סעיף 7.90.00מעלית שירות או צינור אשפה יבש לסילוק אשפה סעיף 7.91.00גישה למעלית שירות סעיף 7.92.00נפחם ומספרם של מיכלי אשפה סעיף 7.93.00מיתקנים לניקוי ולאיוור מצנחי אשפה סימן יז: הוראות שונות לבנין גבוה או רב-קומות סעיף 7.94.00חיבור גמיש של צנרת אספקת המים והגז באדמת חרסית פעילה סעיף 7.95.00ניקוי חלונות וקירות מסך בבנין גבוה ובבנין רב קומות חלק ח: התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי סימן א: פרשנות סעיף 8.01הגדרות סימן ב: הוראות למתן היתר סעיף 8.02מתן היתר לבנין ציבורי סעיף 8.03שינויים בבנין ציבורי קיים סימן ג: סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי סעיף 8.03.01חניה סעיף 8.03.02דרכים נגישות מחוץ לבנין סעיף 8.03.03אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם סעיף 8.04הכניסה לבנין סימן ד: סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי סעיף 8.05דלת כניסה סעיף 8.06דלתות, מחיצות וקירות שקופים סעיף 8.07דלתות פנים סעיף 8.08דרך נגישה בתוך הבנין סעיף 8.09מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים סעיף 8.10התקנת מעלית וחדר מדרגות סעיף 8.11מבנה המעלית סעיף 8.12חדר מדרגות סעיף 8.13בתי שימוש מיוחדים סעיף 8.14משתנות סעיף 8.15כיור מיוחד בחדרי שירות סעיף 8.16מראה בחדרי שירות סעיף 8.17מפסיקים וכפתורי הפעלה סעיף 8.19מזרקת לשתיית מים סעיף 8.21יציאות מבנין ציבורי סעיף 8.23מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוג סעיף 8.24מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל ציבוריים סעיף 8.25יחידה מיוחדת סימן ה: סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי – אמצעי תקשורת סעיף 8.26טלפון ציבורי סעיף 8.27מערכות התרעה ואזעקה חלק ח1: פרק א: בניין ציבורי חדש סימן א: פרשנות סעיף 8.30הגדרות סעיף 8.31מקום ציבורי חדש סעיף 8.32בניין עם ייעוד מעורב סעיף 8.33בניין ציבורי אחר סימן ב: בניין ציבורי חדש סעיף 8.40היתר לבניין ציבורי חדש סעיף 8.41תוספת לבניין ציבורי סעיף 8.42התאמות נגישות בזמן ביצוע עבודות שיפוץ סעיף 8.43שינויים במהלך בנייה סעיף 8.44התאמות נוספות בבניין המיועד לאנשים עם מוגבלות סעיף 8.45עיגול תוצאת חישוב סימן ג: דרך נגישה סעיף 8.50דרך נגישה לבניין ציבורי סעיף 8.51קשר פיזי בין בניינים סעיף 8.52דרך נגישה אל חוץ הבניין סעיף 8.53מעבר בין מקומות בשטחי חוץ סעיף 8.54הפרשי גבהים ושיפועים בדרך נגישה מחוץ לבניין סעיף 8.55כניסה לבניין ציבורי חדש סעיף 8.56בניין ובו כניסות לא נגישות סעיף 8.57בניין ובו כניסות בגזרות שונות סעיף 8.58דרך נגישה בתוך הבניין סעיף 8.59מעבר בין מקומות בקומה בתוך בניין סעיף 8.60הפרשי גובה במפלסי רצפה בדרך נגישה בתוך בניין סעיף 8.61מרווח אופקי בין משטחי הליכה בדרך נגישה סעיף 8.62דלתות ושערים בדרך נגישה סעיף 8.63דרך נגישה וכניסות נגישות במיתקן ספורט סעיף 8.64דרך נגישה בבית סוהר ובבית מעצר סעיף 8.65דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה סעיף 8.66דרך נגישה בבית כנסת סימן ד: אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה סעיף 8.70בניין ציבורי שנדרש בו סימן מוביל לכניסה העיקרית לבניין סעיף 8.71סימן מוביל בדרך סעיף 8.72גימור פני שטח של סימן מוביל סעיף 8.73שינוי כיוון של סימן מוביל סעיף 8.74סימן מוביל בדרך רחבה מחוץ לבניין וברחבה חיצונית סעיף 8.75סיום סימן מוביל מחוץ לבניין סעיף 8.76סימן אזהרה מחוץ לבניין סעיף 8.77סימן מאתר מחוץ לבניין סעיף 8.78סימן מוביל וסימן מאתר בתוך בניין סעיף 8.79סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים סעיף 8.80סימון דלת שקופה בקיר שקוף סעיף 8.81סימון דלת הזזה דו אגפית ושקופה סעיף 8.82סימון דלת מסתובבת סימן ה: תאורה סעיף 8.90תאורה בבניין ציבורי חדש סעיף 8.91תאורה בדרך אל בניין ציבורי סימן ו: שילוט סעיף 8.100שילוט הכוונה סימן ז: מקומות חניה סעיף 8.110הקצאת מקומות חניה נגישים סעיף 8.111מיקום מקומות חניה נגישים בחניון ציבורי סעיף 8.112חניה בבניין עם כמה כניסות סעיף 8.113גישה חופשית למקום חניה נגיש סעיף 8.114מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לאכסון סעיף 8.115מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לשמש מקום להתקהלות סעיף 8.116חניה עם מיסעה משופעת סעיף 8.117הקמת מקומות חניה נגישים שלא בתחום המגרש סימן ח: מעלית ומעלון סעיף 8.120מעלית לשימוש הציבור סעיף 8.121מעלית בבניין שיוחד לאנשים עם מוגבלות סעיף 8.122מרחק הליכה למעלית סעיף 8.123התקנת שתי מעליות בבניין סעיף 8.124מעלית עם פיקוד יעדים סעיף 8.125מצגת הפעלה של מעלית עם פיקוד יעדים סעיף 8.126מעלון אנכי סימן ט: מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת סעיף 8.130מדרגות סעיף 8.131מדרגות נעות ומסועי לכת סימן י: מיתקני תברואה סעיף 8.140בתי שימוש נגישים סעיף 8.141בית שימוש מיוחד מטיפוס 2 סעיף 8.142מספר בתי שימוש נגישים סעיף 8.143בתי שימוש נגישים במקומות מיוחדים סעיף 8.144בית שימוש נגיש המיועד לנשים וגברים כאחד סעיף 8.145קבועות תברואיות בבית שימוש נגיש סעיף 8.146מיקום בתי שימוש נגישים סעיף 8.147בתי שימוש נגישים במקומות להתקהלות סעיף 8.148בתי שימוש נגישים בבניין שבו שימושים מעורבים סעיף 8.149משתנות סעיף 8.150מלתחה, תא הלבשה ומקלחת סעיף 8.151דרך נגישה למלתחה סעיף 8.152מראה ומתלים במלתחה סעיף 8.153עמדת הלבשה נגישה סעיף 8.154עמדת הלבשה בתא שירותים סעיף 8.155מבנה עמדת הלבשה נגישה סעיף 8.156תא מקלחת נגיש סעיף 8.157תא משולב הכולל מקלחת, אסלה, כיור ומיטה או ספסל סעיף 8.158שילוט סעיף 8.159מקווה טהרה נגיש סימן יא: יחידות אכסון סעיף 8.180הגדרות סעיף 8.181מקום אכסון שלא למגורים סעיף 8.182מספר יחידות אכסון מיוחדות סעיף 8.183יחידות אכסון מיוחדות בבית אבות סעיף 8.184יחידת אכסון מיוחדת בסוויטה סעיף 8.185מיקום יחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.186מבנה יחידת האכסון המיוחדת סעיף 8.187חדר רחצה ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.188אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.189מאחזי יד באמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.190מקלחת ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.191מאחזי יד במקלחת ביחידת אכסון מיוחד סעיף 8.192אסלה ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.193כיור רחצה ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.194אבזרים נוספים ביחידת אכסון מיוחדת סעיף 8.195יחידת אכסון מיוחדת בבית סוהר ובבית מעצר סימן יב: בתי עלמין סעיף 8.200בית עלמין סימן יג: מקומות להתקהלות סעיף 8.210מקומות ישיבה מיוחדים סעיף 8.211מערכת עזר לשמיעה סעיף 8.212מעלית במיתקן ספורט מיוחד סעיף 8.213בית שימוש ומלתחה המיועדים לספורטאים סימן יד: מיתקנים נוספים סעיף 8.220טלפון ציבורי סעיף 8.221מקום לאיסוף דואר סעיף 8.222אמצעי הפעלה סעיף 8.223מערכות התרעה ואזעקה סעיף 8.224מיתקן לשתיית מים סעיף 8.225עמדת שירות סימן טו: פטור ודרישות מופחתות סעיף 8.230סייג לתחולת פטור ודרישות מופחתות סעיף 8.231פטור במקרים מיוחדים סעיף 8.232דרישות מופחתות למקום עבודה סעיף 8.233פטור מהתקנת דרך נגישה סעיף 8.234דרישות מופחתות מהתקנת דרך נגישה בבניין ציבורי חדש סעיף 8.235פטור מהתקנת בית שימוש נגיש סעיף 8.236פטור מהתקנת מעלית נגישה סעיף 8.237דרישות מופחתות מהתקנת מעלית נגישה סעיף 8.238דרישות מופחתות להתקנת חניה נגישה סעיף 8.239פטור פרטני לפי סעיף 158ו1 פרק ב: נגישות בנייני מגורים סעיף 8.250הגדרות סעיף 8.251בניין מגורים חדש סעיף 8.252שינויים במהלך בנייה סימן ב: דרך נגישה סעיף 8.260דרך נגישה בבניין מגורים חדש סעיף 8.261דרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש סעיף 8.262דרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש סעיף 8.263דלת כניסה נגישה לבניין מגורים חדש סעיף 8.264שער כניסה למגרש סימן ג: מקומות חניה סעיף 8.270חניה בבניין מגורים חדש סעיף 8.271מקומות חניה נגישים סעיף 8.272שיפוע חניה נגישה סעיף 8.273מידות חניה נגישה לרכב רגיל ולרכב גבוה סעיף 8.274מקום חניה לרכב גבוה סימן ד: מעלית ומעלון סעיף 8.280מעלית או חלופה אחרת בבניין מגורים חדש סעיף 8.281מעלית בבניין מגורים נגיש סימן ה: מדרגות סעיף 8.290מדרגות בבניין מגורים חדש סימן ו: התאמות נוספות סעיף 8.291תיבות דואר בבניין מגורים חדש סעיף 8.292אמצעי הפעלה בבניין מגורים חדש סעיף 8.293מערכת קשר פנים סימן ז: פטורים ודרישות מופחתות סעיף 8.300פטור מחובת התייעצות סעיף 8.301פטור לתוספת בנייה אשר אין בה תוספת יחידות דיור סעיף 8.302פטור ודרישות מופחתות מהתקנת דרך נגישה לבניין מגורים חדש סעיף 8.303פטור מהתקנת דרך נגישה לתוספת יחידות דיור לבניין סעיף 8.304פטור באישור הנציב חלק ט: חלק י: מיתקני תקשורת סימן א: פרשנות סעיף 10.00הגדרות סימן ב: תקשורת בבניין סעיף 10.01תחולה סעיף 10.02חיבור מערכות תקשורת סימן ג: תקשורת בבניין שאינו משמש למגורים סעיף 10.03מובלים במבנה המשמש למסחר, משרדים או תעסוקה סימן ד: התקנת תשתית למיתקני תקשורת מחוץ לבניין סעיף 10.04מובל תת קרקעי סימן ה: התקנת תשתית למיתקני תקשורת בתוך הבניין סעיף 10.05ארון תקשורת מבני סעיף 10.06ארון תקשורת קומתי סעיף 10.07ארון תקשורת דירתי סעיף 10.08תיבה להתקנת אבזר תקשורת סעיף 10.09מובלי תקשורת בבניין סעיף 10.10חיבור אבזר תקשורת סעיף 10.11תנאים למתן היתר להתקנת כבל תקשורת בבניין קיים סימן ו: התקנת מיתקנים לקליטת שידורי טלוויזיה סעיף 10.12קליטת שידורי חובה סעיף 10.13מיתקן לאנטנות סעיף 10.14התקנת מיתקן לאנטנות סעיף 10.15סייג לתחולה חלק יא: מיתקן הסקה בדירה סעיף 11.00הגדרות סעיף 11.01התקנת מיתקן הסקה בדירה סעיף 11.02איסור מיקום ארובה לצד רחוב סעיף 11.03בדיקת מעבדה מאושרת חלק יב: הסקה מרכזית בבנינים סעיף 12.00הגדרות סעיף 12.01גובה הארובה חלק יג: התקנת תיבות מכתבים סעיף 13.00הגדרות סעיף 13.01התקנת תיבות מכתבים לכל דירה בבנין סעיף 13.02תיבות מכתבים לפי תקן סעיף 13.03הגנה בפני גשם חלק יד: מיון בנינים למטרות מסוימות ושימוש בחומרי בניה סימן א: מיון בנינים והשימוש בהם לפי תגובותיהם בשריפה סעיף 14.00השימוש המותר בחמרי בניה דליקים סימן ב: השימוש בזכוכית סעיף 14.01תחולת התקן 1099 סימן ג: אסבסט סעיף 14.02איסור בניה באסבסט סימן ד: חיפוי קירות וחזיתות בנינים סעיף 14.03התקנת חיפוי חלק טו: יציבות הבנין סימן א: כללי סעיף 15.00חישובים סטטיים תנאים למתן היתר סעיף 15.01הגשת החישובים הסטטיים סעיף 15.02תפקידי מתכנן שלד הבנין סעיף 15.03אחריות בנזיקין סימן ב: חישובים סטטיים, צורתם ותוכנם סעיף 15.10תחולה סעיף 15.11נתונים כלליים של החישובים הסטטיים סעיף 15.12פרטים טכניים של החישובים הסטטיים סעיף 15.13דרך הפירוט של הנתונים הטכניים סעיף 15.14תיאור גרפי כללי של השלד סעיף 15.15תוכן התיאור הגרפי סעיף 15.16עומסים שמביאים אותם בחשבון סעיף 15.17חישוב הרכיבים סעיף 15.18דוגמה לחישוב סטטי חלק טז: ביקורת במקום הבניה סעיף 16.00הימצאות מסמכים באתר סעיף 16.01התחלת הבניה סעיף 16.02ביקורת ודיווח על ידי אחראי לביקורת סעיף 16.03התפטרות אחראי לביקורת ומינוי אחר במקומו סעיף 16.04שמירת התחייבויות חוזיות סעיף 16.05אחריות בנזיקין סעיף 16.06המצאת מסמכים סעיף 16.07תחולה על האחראי לביצוע השלד סעיף 16.08שמירת אחריות קבלן סעיף 16.09סמכות לפטור סעיף 16.10הוראות מיוחדות למיתקני תברואה חלק יז: סימן א: סימן ב: סימן ג: חלק יח: בריכות למי שתיה סעיף 18.00פרשנות סעיף 18.01תחולה סעיף 18.02תרשים סכמתי לאמצעי מיגון סעיף 18.03גדר מסביב לנכס סעיף 18.04מחסום בפני טיפוס סעיף 18.05מכסה לפתח הבריכה סעיף 18.06תקרה סעיף 18.07מחוון או התקן דומה סעיף 18.08צינורות איוורור חלק יט: מבנים יבילים ארעיים סעיף 19.00הגדרה סעיף 19.01תחולה סעיף 19.02תנאים לתחולת ת"י 5412 סעיף 19.03בדיקת הקמה סעיף 19.04שמירת דינים חלק כ: אספקת גז בבנינים סעיף 20.00הגדרות סעיף 20.01איסור התקנה ושימוש בחלל נמוך סעיף 20.02התקנה על פי תקנים סעיף 20.03מערכת אספקת גז בבנין מגורים סעיף 20.04מערכת אספקת גז בבנינים אחרים סעיף 20.05פטור מחובת התקנת מערכת לאספקת גז סעיף 20.06התקנת צנרת גז בבנין סעיף 20.07איסור התקנת צנרת גז בקירות מקלט או חדר מדרגות מוגן סעיף 20.08ארון למוני גז סעיף 20.09חובת בדיקת מערכת לאספקת גז סעיף 20.10אישור מפקח עבודה חלק כא: בריכות שחיה סימן א: פרשנות סעיף 21.1.1.1הגדרות סימן ב: אתר בריכת שחיה, בריכת שחיה ותשתיות נלוות סעיף 21.1.2.1מבנה וגימור כללי סעיף 21.1.2.2הקצאת שטחי מים ועומקים סעיף 21.1.2.3מבנה בריכת שחיה סעיף 21.1.2.4שיפוע הקרקעית סעיף 21.1.2.5מדרגות המובילות לתוך בריכת שחיה סעיף 21.1.2.6מדרך סעיף 21.1.2.7תעלת גלישה סעיף 21.1.2.8משטחים בתוך המים סעיף 21.1.2.9פתחי יניקת מים סעיף 21.1.2.10פתחי כניסה של צינורות המים סעיף 21.1.2.11סולמות סעיף 21.1.2.12ניקוז וחיפוי סביב בריכת שחיה סעיף 21.1.2.13מניעת החלקה סעיף 21.1.2.14מכל איזון סעיף 21.1.2.15אוורור כללי סעיף 21.1.2.16אוורור וחימום מים בבניין סעיף 21.1.2.17חדר מכונות סעיף 21.1.2.18חומרים מסוכנים סעיף 21.1.2.19גישה לחדר מכונות ומתחם חומרים מסוכנים סעיף 21.1.2.20דרך גישה ורחבת היערכות של רכב ביטחון סימן ג: סידורי בטיחות נוספים סעיף 21.1.3.1סימון עומק בריכת שחיה סעיף 21.1.3.2עמדת הצלה סעיף 21.1.3.3עזרה ראשונה סעיף 21.1.3.4כניסה מבוקרת לבריכת שחיה סעיף 21.1.3.5מניעת כניסה לאתר בריכת שחיה סעיף 21.1.3.6מגלשת מים סעיף 21.1.3.7מיתקני קפיצה וגלישה למים ומכשירי ספורט סעיף 21.1.3.8תאורה סעיף 21.1.3.9סידורי כבאות סעיף 21.1.3.10מניעת זרימה חוזרת סימן ד: הוראות לסוגי בריכות שחיה מיוחדות סעיף 21.1.4.1בריכת פעוטות סעיף 21.1.4.2בריכת שחיה לספורט סעיף 21.1.4.3בריכת זרמי אוויר ומים סעיף 21.1.4.4בריכת זרמים סעיף 21.1.4.5בריכה טיפולית סעיף 21.1.4.6בריכת שחיה פרטית סימן ה: תשתיות מים, תברואה ושירות סעיף 21.1.5.1היבטים תברואיים סעיף 21.1.5.2שטיפת מתרחצים סעיף 21.1.5.3מיתקני תברואה סעיף 21.1.5.4מחסן סעיף 21.1.5.5שפכים סימן ו: שונות סעיף 21.1.6.1מניעת רעש סעיף 21.1.6.2מתכות סעיף 21.1.6.3הצללה סעיף 21.1.6.4הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות סעיף 21.1.6.5סמכות ועדה מקומית חלק כב: הגנת מבנים מפני גז ראדון סעיף 22.00הגדרות סעיף 22.01מניעת חדירת ראדון והצטברותו בבניין סעיף 22.02ריכוז ראדון בחדר סעיף 22.03דרישות הגנה מפני חדירת ראדון סעיף 22.04בדיקת הימצאות ראדון וריכוזו תוספת 3: סימן א: פרשנות סעיף 1.00.1הגדרות סימן ב: חישוב שטחי בניה לקביעת אגרות סעיף 1.00.2חישוב השטח של בנין או תוספת לבנין סעיף 1.00.3חישוב השטח של מיתקן סעיף 1.00.5חישוב הנפח של בנין סעיף 1.00.6חישוב הנפח של חפירה, חציבה או מילוי סימן ג: נוהלי תשלום אגרות סעיף 1.00.7אגרות סעיף 1.00.8שיעור מינימלי סעיף 1.00.9תוספת בניה סעיף 1.00.10המרת סוג הבניה סעיף 1.00.11בנין בעל שימוש מעורב סעיף 1.00.12שינוי בתכניות בניה סעיף 1.00.13הגדרות סעיף 1.00.14מועד תשלום סעיף 1.00.15החזרת מחצית האגרה סעיף 1.00.16חידוש ההיתר סעיף 1.00.17פטור מאגרה סעיף 1.00.18פטור לרשויות מקומיות סעיף 1.00.19פטור חלקי למדינה סעיף 1.00.20פטור חלקי לבנין להשכרה סימן ד: שיעורי אגרות להיתרי בניה תוספת 4: תוספת 5: חלק א: הגדרות סעיף 1.00הגדרות חלק ב: אמצעי יציאה מהבניין סעיף 2.01הכשרת דרכי יציאה סעיף 2.02קביעת מקדם התפוסה בבניין או בחלק של בניין סעיף 2.03הגבלת מספר אנשים סעיף 2.04רוחב יציאות סעיף 2.05מידות מינימליות של דרכי יציאה סעיף 2.06מיקום יציאות סעיף 2.07מרחקי מילוט סעיף 2.08דלתות בדרכי יציאה סעיף 2.09פרוזדורים, מעברים וכבשים בדרכי יציאה סעיף 2.10מדרגות בדרכי יציאה סעיף 2.11פתחים אחרים בדרכי יציאה סעיף 2.12סולמות בדרכי יציאה סעיף 2.13הארה ושילוט דרכי יציאה חלק ג: הגנה מפני נפילה סעיף 3.01אמצעים למניעת נפילה סעיף 3.02מניעת החלקה סעיף 3.03מאחזי יד ומעקים סעיף 3.04מבנה המעקה סעיף 3.05ספי חלונות חלק ד: יציבות אתרים סעיף 4.01הגדרות סעיף 4.02קביעת מהנדס תכנון סעיף 4.03הגדרת תנאי מחייב לכניסת מבקרים למבנה או לאתר סעיף 4.04תקנים ישראליים מחייבים בנושא עומס סעיף 4.05הגדרת שיטות לביצוע חיזוקים במבנה או באתר סעיף 4.06תנאים לתחילת שימוש באתר סעיף 4.07בדיקת חוזק פלדה בשלד סעיף 4.08הנחיות לחיזוק השלד סעיף 4.09אחריות מהנדס הביצוע במהלך עבודות החיזוק ובסיומן סעיף 4.10מסמכים מחייבים לקבלת היתר חלק ה: הגנה מפני אש סעיף 5.01שימוש בחומרי בניה סעיף 5.02הגנה על שלד הבניין סעיף 5.03הגנה מפני התפשטות אשר בבניין סעיף 5.04חדר מדרגות מוגן סעיף 5.05אמצעי גילוי וכיבוי ופינוי מאמצעים דליקים סעיף 5.06שימושים מיוחדים חלק ו: מערכות חשמל סעיף 6.01הגדרות סעיף 6.02הגדרת תנאים מחייבים לכניסת מבקרים לאתר חלק ז: מערכות אוורור ומיזוג אוויר סעיף 7.01איוורור סעיף 7.02מיזוג אוויר חלק ח: מיתקני תברואה סעיף 8.01התקנת מיתקני תברואה סעיף 8.02מספר מיתקני התברואה חלק ט: סידורים מיוחדים לנכים סעיף 9.01התקנת סידורים מיוחדים לנכים סעיף 9.02פטור מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים סעיף 9.03אמצעי מילוט חלק י: דרכי גישה, הכוונה וחניות סעיף 10.01דרכי גישה סעיף 10.02מקומות חניה סעיף 10.03תכנון והכוונת תנועה באתר חלק יא: תנאים לביקורי לילה באתר סעיף 11.01הגדרות סעיף 11.02תנאים לביקורי לילה סעיף 11.03פטור מתנאים לביקורי לילה חלק יב: תכנית בטיחות סעיף 12.01תכנית בטיחות