סעיף 1הגדרות סעיף 1אתקן למקומות חניה סעיף 2שינויים בסמכות מוסד תכנון סעיף 2אמספר קומות חניה סעיף 2במקומות חניה לאופניים סעיף 2גמקומות חניה לאופנועים סעיף 2דחניה תפעולית סעיף 2ההעלאה והורדה של נוסעים סעיף 2ואזור סגור לכלי רכב סעיף 2זבניין המיועד לשימור סעיף 3הוראה בתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת סעיף 4סטיה וביצוע בשלבים סעיף 5רשום חניון ציבורי על שם הרשות המקומית סעיף 6דין הוראות קיימות סעיף 7שמירת דין סעיף 8תחילה תוספת 1: חלק א: קביעת מקומות חניה – הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2חובת התקנת מקומות חניה סעיף 3הקמת חניון ציבורי סעיף 4יעוד מקומות לחניון ציבורי סעיף 5שימושי קרקע מעורבים סעיף 6חישוב מספר המקומות סעיף 7שימושים אחרים סעיף 8מקומות חניה נגישים חלק ב: מקומות חניה לכלי רכב חלק ג: מספר מקומות חניה לאופניים – מספר מזערי חלק ד: מספר מקומות חניה לאופנועים