סעיף 1הגדרות סעיף 2חישובי שטחי בניה ואחוזי בניה סעיף 3שטח המגרש סעיף 4השטח הכולל המותר לבניה סעיף 5מפלסים בקומה סעיף 6מסד סעיף 7חדרי המדרגות סעיף 8קירות סעיף 9הפרדה בין שימושים עיקריים וחלקי שירות סעיף 10שינויים מותרים סעיף 11שמירת דינים סעיף 12תחילה סעיף 13תחולה והוראות מעבר