סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 2אחוק הבנקאות סעיף 2בחוק הבנקאות סעיף 3חוק הבנקאות סעיף 3אחוק הבנקאות סעיף 4הגבלת השימוש בתואר "בנק" סעיף 4אשמות העלולים להטעות סעיף 5המפקח על הבנקים וסמכויותיו חוק הבנקאות סעיף 6הקמת ועדה מיעצת סעיף 7חוק הבנקאות סעיף 8אשראי להבטחת יציבותו של תאגיד בנקאי סעיף 8אהודעה לתאגיד בנקאי על פגמים סעיף 8בסמכות המפקח בקביעת חובות רעים סעיף 8גאמצעים למניעת פגיעה סעיף 8דסמכויות לשמירת יציבותו של תאגיד בנקאי סעיף 8ד1דיווח תאגיד בנקאי על מעילה סעיף 8ד2דין וחשבון של המפקח סעיף 8העבירה על הוראות הסעיפים 8ג ו 8ד סעיף 8ה1עבירה על הוראות סעיף 8ד1 סעיף 8וסמכויות מנהל מורשה סעיף 8זמפקח מיוחד סעיף 8חועדת ההנהלה חוק סעיף 8טמתן ידיעות סעיף 8יהפסקת מילוי התחייבויות סעיף 8יאסמכות לערוב סעיף 8יבהגבלת פירוק ומינוי כונס נכסים סעיף 8יגסייג להחלטות אסיפת בעלי מניות סעיף 8ידחוק הבנקאות סעיף 8טואכרזה על הפסקה במתן שירותים סעיף 8טזביטול סעיף 8יזדחיית מועדים סעיף 8יחריבית והפרשי הצמדה סעיף 8יטביצוע הוראת תשלום סעיף 8כהגבלת אחריות התאגיד הבנקאי סעיף 8כאהגנה בדיני עונשין סעיף 9הגשת דו"חות לשר האוצר סעיף 10הצגת המאזן ופרסומו סעיף 11אנשים שאינם ראויים להשתתף בהנהלת בנקים סעיף 11אאישור מינוי נושא משרה סעיף 11א1מניעת ניגוד עניינים סעיף 11במידע מבעלי מניות סעיף 11גמינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים בתאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית סעיף 11דהצעת מועמדים לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה סעיף 11המינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה סעיף 12אגרות שנתיות חוק הבנקאות סעיף 13פדיון מוקדם של הלוואה חוק הבנקאות סעיף 13אחשבון משותף וכספת משותפת סעיף 13בפקדונות ללא תנועה סעיף 14הוצאת בנקנוטים חוק הבנקאות סעיף 14איחס בין פריטים שונים סעיף 14בעבירות מנהלי התאגיד הבנקאי סעיף 14געבירות לגבי רישומים בספרים סעיף 14דערבות בנק לתיווך שטרות סעיף 14המבקר פנימי סעיף 14וחוק הבנקאות סעיף 14זחוק הבנקאות סעיף 14חעיצום כספי סעיף 14טעיצום כספי מופחת סעיף 14יהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 14יאדרישת העיצום סעיף 14יבהפרשי הצמדה וריבית סעיף 14יגגביה סעיף 14ידפרסום על הטלת עיצום כספי סעיף 14טוערעור סעיף 15ענשים סעיף 15אסודיות סעיף 15א1מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ סעיף 15א2מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל סעיף 15בתחולת הוראות על אגודות שיתופיות סעיף 15גתאגידים שדינם כדין תאגיד בנקאי חוק הבנקאות סעיף 15ג1שמירת דינים סעיף 15דביצוע סעיף 16ביטול תוספת 2: