פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: חובות תאגיד בנקאי במתן שירותים בנקאיים סעיף 2חובה לתת שירותים מסויימים סעיף 3איסור הטעיה סעיף 4איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות סעיף 5גילוי נאות סעיף 5אמסירת מידע על עמלות סעיף 5א1הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה סעיף 5א2שינוי תכנית הטבות ללקוח או סיומה סעיף 5במעבר של לקוח בין תאגידים בנקאיים סעיף 5גהנפקת טופסי שיקים סעיף 6אחריות להטעיה סעיף 6אפרסומת המכוונת לקטינים סעיף 7התניית שירות בשירות סעיף 7אשירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב סעיף 7באיסור לסירוב בלתי סביר להתקשרות סולק עם מאגד או למניעת התקשרות בין מאגד לספק סעיף 7גאיסור שינוי לרעה של תנאי התקשרות סעיף 7דאיסור מניעת תחרות וגישה למידע סעיף 7חאיסור לסירוב בלתי סביר לשעבוד נוסף ולמימושו סעיף 8קביעת שיטות חישוב סעיף 9סייג סעיף 9אביטול שעבודים סעיף 9א1הגבלות לעניין גביית עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור פרק ב1: שינוי מועדי פירעון של הלוואות לדיור סעיף 9בהגדרות סעיף 9גשינוי מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור סעיף 9דסייג לענין פיגור בפירעון ההלוואה סעיף 9ההודעת התאגיד הבנקאי סעיף 9ושינוי לגבי חלק מההלוואה לדיור סעיף 9זעמלות בעד שינוי מועדי פירעון הלוואות לדיור סעיף 9חכניסת השינוי לתוקף פרק ב2: פיקוח על עמלות סעיף 9טתעריפון מלא ותעריפונים מצומצמים סעיף 9יאיסור גביית עמלה שלא בהתאם לתעריפונים סעיף 9יאהכרזה על שירות כבר פיקוח לענין העמלה הנגבית בעדו סעיף 9יבפיקוח על סכומי עמלות או שיעוריהן סעיף 9יגבקשה להעלאת סכום עמלה או שיעורה סעיף 9ידאיסור גביית עמלה בעד שירות בר פיקוח שלא בהתאם לסעיפים 9יב או 9יג סעיף 9טוחובת דיווח לפני העלאת עמלה בעד שירות שאינו בר פיקוח סעיף 9טזפרסום אישורים והיתרים סעיף 9יזייחוד סמכות הפיקוח על עמלות סעיף 9יחחובת דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת פרק ג: עונשין ועיצומים אחרים סעיף 10עונשין סעיף 11אחריות מנהל סעיף 11אעיצום כספי סעיף 12התחייבות של תאגיד בנקאי סעיף 13צו בית משפט למניעת עבירה סעיף 14פרסום פסק דין או תיקון פרסום סעיף 15פיצויים סעיף 16פניות הציבור פרק ג1: פרק ד: הוראות שונות סעיף 16יאפרסום נתונים סעיף 17החוק המחייב סעיף 17אתחולת החוק על ערב סעיף 18שמירת דינים סעיף 19ביצוע ותקנות סעיף 20תחילה סעיף 21פרסום