פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2פרשנות פרק ב: הסכמים סעיף 3עריכת הסכמים בכתב סעיף 4מסירת עותקי הסכמים סעיף 5הודעה על שינויים סעיף 5אמענה קולי סעיף 6מסירת מפתח לסימולים פרק ג: גילוי נאות בפקדונות ובחשבונות עובר ושב בזכות סעיף 7פרטים בהסכם להפקדת כספים סעיף 8תשלום או זיכוי ריבית סעיף 9פקדונות מתחדשים סעיף 10שבירת פקדון סעיף 11הודעה מוקדמת על פרעון הפקדון סעיף 12הודעה לאחר פרעון הפקדון סעיף 12אציון סוג חשבון סעיף 13חשבון עובר ושב בזכות סעיף 14לוח שיעורי ריבית על פקדונות פרק ד: גילוי נאות באשראי ובהחכרה מימונית סעיף 15הסכם למתן אשראי לזמן קצוב סעיף 16מסירת לוח תשלומים סעיף 16אהרכב תשלום ראשון סעיף 17שינויים בשיעורי הריבית באשראי סעיף 17אמועד ביצוע הלוואה סעיף 17בפיגור בתשלומים סעיף 18ההסכם למתן אשראי בחשבון עובר ושב סעיף 19שינויים במרכיבי עלות אשראי בחשבון עובר ושב סעיף 20חיוב חשבון עובר ושב בריבית סעיף 21גילוי עלות פקטיבית של הלוואה לתקופה קצובה כללים סעיף 22החכרה מימונית פרק ה: גילוי נאות בעיסקה עתידית סעיף 23מידע בעיסקה עתידית סעיף 24פטור מגילוי פרטים מסויימים בעיסקה עתידית סעיף 25פטור מגילוי הפרטים בעיסקה עתידית פרק ו: גילוי עמלות, עלות שירות ושערי מטבע סעיף 26תעריפון סעיף 26אגילוי עלות שירות כללים סעיף 26בדף הסבר לעסק קטן סעיף 26גהצטרפות למסלול סעיף 28מחיר מטבע חוץ פרק ז: הוראות וסמכויות שונות סעיף 29הודעות ללקוח שמקום מושבו בחו"ל סעיף 30משלוח דפי חשבון ללקוחות כללים סעיף 31מסירת הודעה או דף חשבון באמצעות מסוף מחשב סעיף 32הוראה טלפונית סעיף 33הודעות על שינויים במקרים מסויימים סעיף 33אתחולה על ערב סעיף 33בפרסומת סעיף 34סמכויות המפקח סעיף 35שינוי סכומים סעיף 36ביטול סעיף 37תחילה תוספת א: תוספת ב: תוספת ג: תוספת ד: תוספת ה: