סעיף 1הגדרות סעיף 2עריכת חוזה בכתב סעיף 3חובת גילוי סעיף 4אי קיום חובת הגילוי סעיף 5שיעור עלות אשראי מרבי סעיף 6הגבלה על ריבית פיגורים סעיף 7הקדמת מועד הפרעון סעיף 8סדרי דין סעיף 9ביטול או שינוי תנאי בבית משפט סעיף 10אי נקיטה של הליכי הוצאה לפועל סעיף 11הגנה נגד אוחז בשטר סעיף 12הגנה על ערב להלוואה סעיף 13ראיות סעיף 14ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל סעיף 15סייג לתחולה סעיף 16שמירת דינים סעיף 17החוק מחייב סעיף 18ביצוע ותקנות סעיף 19תחילה ותחולה