פרק א: פרשנות ותחולה סימן א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2מפעל בדרך כלל סעיף 3מפעלים מפורטים סעיף 4כשאין העוסקים עובדי התופש סעיף 5קו או שלוחה המשמשים למפעל סעיף 6מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו סעיף 7פיצול ואיחוד מפעלים סעיף 8מפעל תחת כיפת השמים סעיף 9חצרים של המדינה או רשות מקומית סעיף 11תחולה על מפעלים דרך כלל סימן ב: תחולה לגבי המדינה סעיף 12הגדרה סעיף 13תחולה לגבי המדינה סעיף 14פטור פרק ב: בריאות סימן א: נקיון וצביעה סעיף 15הגדרות סעיף 16נקיון סעיף 17פעולות ניקוי דרך כלל סעיף 18סיוד קירות ותקרות וצביעתם סעיף 19תקנות בדבר צביעה סעיף 20פטור והוראות מיוחדות סימן ב: צפיפות סעיף 21צפיפות סעיף 22חזקת צפיפות סעיף 24תקנות לענין צפיפות סעיף 25סייג לחישוב סעיף 26הצגת הודעה סימן ג: איוורור, תאורה וחום סעיף 27איוורור סעיף 28תאורה סעיף 29חלונות סעיף 30מידת חום סעיף 31מידת חום לעבודה בישיבה סעיף 32תקנות לענין איוורור, תאורה וחום סימן ד: ניקוז רצפות סעיף 33ניקוז רצפות סימן ה: נוחויות סעיף 34נוחויות סעיף 35תקנות לענין נוחויות סימן ו: השגחה רפואית סעיף 36תקנות לענין השגחה רפואית פרק ג: בטיחות סימן א: מכונות בדרך כלל סעיף 37חלקים הטעונים גידור סעיף 38גישה למכונות כשאינן מגודרות סעיף 39התקני בטיחות אוטומטיים סעיף 40תקנות לענין התקני בטיחות אחרים סעיף 41הסדרי בטיחות נוספים בקשר לממסרת סעיף 42פטור סעיף 43תקנות לענין גידור חפצים שבמכונות סעיף 44מבנה הגידורים וקיומם סימן ב: מבנה של מכונות ומסחר בהן סעיף 45הגנה על חלקים מסויימים סעיף 46מסחר במכונות וציוד סעיף 47תקנות לענין מסחר במכונות וציוד סעיף 48סייג לתחולה סימן ג: בטיחות הגישה והמעבר סעיף 49גישה למקום עבודה סעיף 50הגנה מפני נפילה סעיף 51מכלים לנוזלים מסוכנים סעיף 52חלק חוצה ושב במכונה אוטומטית סעיף 53מכונת טוויה אוטומטית סימן ד: משטחים, מדרגות וסולמות סעיף 54משטחים סעיף 55מדרגות סעיף 56פתחים ברצפות סעיף 57סולמות סימן ה: מעליות סעיף 58הגדרה סעיף 59מבנה סעיף 59אהפעלה ראשונה סעיף 60בדיקה תקופתית סעיף 60אאיסור הפעלה סעיף 61גידרה ושערים לפיר סעיף 62סגירת שערים סעיף 63מניעת הילכדות סעיף 64עומס עבודה סעיף 65מעלית לבני אדם סעיף 66מעלית ישנה סעיף 67מעלית מתמדת סעיף 68מעלית ללא הפעלה מיכאנית סעיף 69גידור פתח שבקיר סעיף 70פטור סימן ה1: דרגנועים סעיף 70אהגדרות סעיף 70בבניית דרגנוע דרישות תקן סעיף 70גהפעלה ראשונה סעיף 70דבדיקה תקופתית סעיף 70הבדיקה אחרי שינוי מהותי או תיקון מהותי סעיף 70וחובת הצמדת תווית בדרגנוע סעיף 70זקביעת חלקים שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם סעיף 70חתקנות סימן ו: שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה סעיף 71תחולה והגדרות סעיף 72מבנה סעיף 73לוח עומסי עבודה סעיף 74עומס יתר סעיף 75בדיקות סעיף 76שימוש ראשון סעיף 77ריפוי שרשרות ואבזרים סימן ז: מכונות הרמה סעיף 79הגדרות סעיף 80מבנה וקיום סעיף 81בדיקה סעיף 83מסילות סעיף 84סימון עומס עבודה סעיף 85עומס יתר סעיף 86שימוש ראשון סעיף 87עבודה במסילת עגורן עילי סימן ח: אדים מסוכנים סעיף 88הגדרה סעיף 89תחולת הסימן סעיף 90יציאה ממקום מוקף סעיף 91כניסה למקום מוקף סעיף 92ציוד לנשימה ולהנשמה סעיף 93פטור סעיף 94עבודה בתא אש סימן ט: אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים סעיף 95הגדרה סעיף 96מניעת התפוצצות סעיף 97משנקים והתקנים אחרים סעיף 98אדים נפיצים דליקים סעיף 99חומר נפיץ או דליק סעיף 100פטור סימן י: דודי קיטור סעיף 100אאישור להתקנה סעיף 101מבנה וקיום סעיף 102התקני בטיחות סעיף 103כניסת אדם סעיף 104בדיקה סעיף 105אישור להפעלה סעיף 106תנאי הפעלה סעיף 107תקנות סימן יא: קולטי קיטור סעיף 108מבנה וקיום סעיף 109התקני בטיחות סעיף 110בדיקה סעיף 111אישור להפעלה סימן יב: מכלי קיטור סעיף 112הבטחת מוצא סימן יג: קולטי אויר סעיף 113מבנה וקיום סעיף 114התקני בטיחות סעיף 115בדיקה סעיף 116אישור להפעלה סימן יד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג סעיף 117פטור סעיף 118סייג לתחולה סעיף 119בדיקה על ידי בודק דוודים ממשלתי סימן יד1: הוראות כלליות לענין תסקירים סעיף 119אתסקירים סימן טו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה סעיף 120שילוט מימלטים סעיף 121גישה למימלטים סעיף 122איסור נעילת דלתות סעיף 123כיוון פתיחת דלתות סעיף 124פיר מעלית סעיף 125אזעקה סעיף 126תרגילי הימלטות סימן טז: מימלטים מדליקה סעיף 127תקנות סעיף 128התקנת מימלטים וקיומם סעיף 129צו מימלטים סעיף 130בקשה לשינוי צו מימלטים פרק ד: רווחה לעובדים סימן א: מי שתיה סעיף 136מי שתיה סעיף 137מי שתיה מכלים סעיף 138סימון סעיף 139כוסות סימן ב: רחצה סעיף 140התקנת סידורי רחצה סעיף 141פטור סימן ג: שמירת בגדים סעיף 142מלתחה סעיף 143פטור סימן ד: מקומות ישיבה סעיף 144מושב לפנאי סעיף 145מושב לעבודה סעיף 146פטור סימן ה: עזרה ראשונה סעיף 147ארגז לעזרה ראשונה סעיף 148ממונה על ארגז סעיף 149פטור סימן ו: תקנות לענין רווחה לעובדים סעיף 150תחולת הסימן סעיף 151תקנות רווחה סעיף 152בקשת עובדים להחלת תקנות סעיף 153שיתוף העובדים בניהול ובהוצאות פרק ה: הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה סימן א: אבק ואדים סעיף 154סילוק אבק ואדים סעיף 155מנוע שריפה פנימית סימן ב: הוראות בדבר אכילה ושתיה סעיף 156הגדרה סעיף 157חדר שאסור לאכול בו סעיף 158מקום לאכילה סעיף 159תקנות סימן ג: הגנה על עינים סעיף 160תקנות להגנה על עינים סימן ד: ייצור גפרורים סעיף 161איסור ייצור בזרחן סימן ה: לחות בתהליך טקסטיל סעיף 162תחולה סעיף 163הודעה סעיף 164הוראות סימן ו: חדרים שבקומת מרתף סעיף 165הגדרה סעיף 166חובת אישור לעבודה במרתף סעיף 167סמכות לפסול מרתף ישן סעיף 168החלטת בית משפט שלום סעיף 169ביטול תעודה סימן ז: מכבסות סעיף 170ויסות חום וסילוק קיטור סימן ח: משקל משאות סעיף 172תקנות בדבר הרמת משקל יתר סימן ט: תקנות בטיחות, בריאות וגיהות סעיף 172אהגדרות סעיף 173תקנות לשמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות בעבודה סעיף 173אתנאים לביצוע עבודה, לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה ולמתן הרשאה סעיף 173בחובות, הגבלות ותנאים החלים על מחזיק במקום העבודה, מבצע עבודה, מבצע תפקיד בדיקה ובקרה או בעל הרשאה סעיף 173גביטול הרשאה, אי חידושה, הגבלתה או התלייתה סעיף 173דדחיית החלטה לעניין מתן הרשאה או חידושה בשל פתיחה בחקירה סעיף 173העיון חוזר סעיף 173והשגה סעיף 173זערעור סעיף 173חפרסום סעיף 173טהחלת דינים על בעל הרשאה סעיף 174מקום עבודה בחזקת מפעל פרק ו: תחולות והרחבות מיוחדות סימן א: חלק מבנין שהוא מפעל נפרד סעיף 175אחריות בעל הבנין סימן ב: סימן ג: תחנות חשמל סעיף 179הגדרות סעיף 180תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל סעיף 181הרחבת התחולה בתקנות סעיף 182סייג לתחולה סעיף 183שמירת התחולה סימן ג1: סדנאות במוסדות חינוך סעיף 183אתחולת הפקודה על סדנאות במוסדות חינוך סימן ד: מוסדות סעיף 184תחולת הפקודה במוסד צדקה וכו' סימן ה: נמלים סעיף 185תחולת הפקודה בשטח נמל סעיף 186תחולת הפקודה על טעינת אניות, פריקתן וציודן בפחם סימן ו: מחסנים סעיף 187תחולת הפקודה על מחסנים סימן ז: אניות סעיף 188הגדרה סעיף 189תחולת הפקודה על בניה ותיקון של אניות סעיף 190סייג לתחולה סימן ח: בניה ובניה הנדסית סעיף 191תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית סעיף 192הודעה למפקח סעיף 193סייג לתקנות בטיחות בבניה הנדסית סימן ט: מעלית, דרגנוע או מיתקן לחץ בחצרים שאינם מפעל סעיף 194תחולת הפקודה על מעליות, דרגנועים ומיתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל פרק ז: שונות סימן א: פתיחת מפעל סעיף 195הודעה על פתיחת מפעל או תפישתו סימן ב: תקצירים ותעודות סעיף 196הצגת תקצירים ותעודות סעיף 197מסירת עותק התקנות סימן ג: פנקס המפעל סעיף 198פנקס המפעל סעיף 199פנקס מפעל למקומות הנחשבים כמפעל סעיף 200שמירת פנקסים ורשומות סימן ג1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה סעיף 200אשמירת פנקסים ורשומות סימן ד: חובותיהם של עובדים סעיף 201תחולה סעיף 202איסור מעשה העלול לסכן סעיף 203איסור לפגוע בהתקנים סעיף 204חובה להשתמש בהתקנים סימן ה: איסור ניכויים משכר סעיף 205איסור ניכויים משכר סימן ו: מצרכים שייבואם אסור סעיף 206גפרורים בזרחן סעיף 207מצרכים מחמרים האסורים בשימוש סעיף 208מסחר במצרך שייבואו אסור פרק ח: ביצוע סעיף 209סמכויות מפקח סעיף 210סמכות לענינים רפואיים סעיף 211נטילת דוגמאות לאנליזה סעיף 212החובה להמציא אמצעים לבקורת סעיף 213החובה להמציא נסח מפנקס המפעל סעיף 214תעודת מינוי של מפקח סעיף 215מתן תעודות סעיף 216התקנת תקנות סעיף 217המצאת תעודות ומשלוחן סעיף 218המצאת הודעות לאדם שבמקום התופש פרק ט: עבירות, עונשין והליכים משפטיים סימן א: האחראים סעיף 219עבירות התופש או הבעל סעיף 220בעל מכונה במקום התופש סעיף 221העבריין למעשה סעיף 222אחריות מנהל תאגיד או שותף סעיף 223עבירות עובדים ואחרים סעיף 224הפרה נפרדת לגבי כל עובד סימן ב: עבירות ועונשין סעיף 225עונש כשלא נקבע במפורש סעיף 226צו לתיקונים סעיף 227מסחר אסור סעיף 228אי משלוח תסקיר למפקח אזורי סעיף 229עריכת בדיקה או תסקיר שלא כראוי סעיף 230שימוש במפעל ללא מימלטים מדליקה או בניגוד לצו מימלטים סעיף 231תפישת מפעל בלא הודעה סעיף 232פגיעה בתעודה מוצגת סעיף 233מסחר במצרך שייבואו אסור סעיף 234גילוי תוצאות אנליזה סעיף 235הפרעה למפקח סעיף 236זיוף ומרמה סעיף 237הוראות בדבר עבירות נמשכות סימן ג: הליכים משפטיים סעיף 238צורת האישום סעיף 239המצאה ומשלוח של הזמנה לדין וצו בית המשפט סעיף 240הליכים כלפי אדם שבמקום התופש סעיף 241רישום בפנקס כראיה סעיף 242אדם במפעל ייראה כעובד בו סעיף 243אישום העבריין למעשה ודינו סעיף 245תביעה לשינוי הסכם או לחלוקת הוצאות בין בעל לתופש פרק י: כללי סעיף 246שמירת דינים סעיף 247ביצוע סעיף 247אאגרות סעיף 248תחילה תוספת 1: סימן א: ציוד סעיף 1שני מדי לחות סעיף 2פטור סעיף 3לוח לחות וטופס לרישום סעיף 4קריאת מדי לחות סעיף 5הרישומים ראיה סימן ב: הגבלת לחות סעיף 6הגבלת לחות מלאכותית סעיף 7אין להשתמש במים מזיקים סעיף 8הגבלת לחות לפי שיטה מיוחדת