סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות סעיף 3בית משפט לענינים מינהליים סעיף 4הרכב סעיף 5סמכות בית המשפט סעיף 5אסמכות בית משפט לעניינים מינהליים בירושלים לדון בענייני האזור סעיף 6העברת דיון בעתירה מינהלית סעיף 7שינוי התוספות סעיף 8עילות, סמכויות וסעדים סעיף 9צו ביניים סעיף 10רשם סעיף 11ערעור סעיף 12בקשת רשות ערעור סעיף 13ביצוע ותקנות סעיף 14תחולת חוק בתי המשפט סעיף 15תיקון פקודת האגודות השיתופיות מס' 6 סעיף 16תיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה סעיף 17תיקון פקודת התעבורה - מס' 52 סעיף 18תיקון חוק הרשויות המקומיות סעיף 19תיקון חוק הרשויות המקומיות סעיף 20תיקון חוק התכנון והבניה מס' 50 סעיף 21תיקון חוק רישוי עסקים מס' 17 סעיף 22תיקון חוק פיקוח על בתי ספר מס' 5 סעיף 23תיקון חוק הרשויות המקומיות סעיף 24תיקון חוק העונשין מס' 54 סעיף 25תיקון חוק העתיקות מס' 2 סעיף 26תיקון חוק העמותות מס' 4 סעיף 27תיקון חוק בתי המשפט מס' 27 סעיף 28תיקון חוק חופש המידע סעיף 29תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים סעיף 30תחילה סעיף 31הוראות מעבר תוספת 1: סעיף 1צו תשס"ב 2001 סעיף 11צו תשס"ב 2001 סעיף 12צו תשס"ח 2007 סעיף 14צו תשס"ב 2001 תוספת 2: סעיף 2צו תשס"ב 2001 סעיף 10צו תשס"ב 2001 תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: