פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2הקמת בית דין סעיף 3אי תלות סעיף 4תחולה פרק ב: בתי דין מינהליים סימן א: מינוי ותקופת כהונה סעיף 5מינוי בית דין סעיף 6ראש בית דין סעיף 7יושב ראש המותב סעיף 8תקופת כהונה סעיף 9ניגוד ענינים במינוי סעיף 10סייג לניגוד ענינים סעיף 11אזור השיפוט סעיף 12מקום המושב סעיף 13גמול לחברים בבית דין סעיף 14הפסקת כהונה סימן ב: מותב בית הדין סעיף 15ניגוד ענינים בערר מסויים סעיף 16מותב חסר סעיף 17מותב קטוע סעיף 18יושב ראש שהוא שופט סעיף 19חבר שכהונתו נסתיימה או הופסקה סימן ג: סדרי דין וראיות סעיף 20סדרי דין סעיף 21דיני ראיות סעיף 22המועד להגשת ערר סעיף 23כתבי טענות סעיף 24מחיקה על הסף סעיף 25פומביות הדיון סעיף 26טעון בפני בית הדין סעיף 27ייצוג בפני בית הדין סעיף 28סמכות לזמן עדים ולכפות התייצבותם סעיף 29מומחה מטעם בית דין סעיף 30עיון בתיק הרשות סעיף 31מניעת עיון בשל טעמים מיוחדים סעיף 32הפרעות לדיונים סימן ד: סמכות בית דין סעיף 33עיכוב ביצוע סעיף 34החלטות ביניים סעיף 35תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת סעיף 36החלטה בפשרה סעיף 37סמכות בערר סעיף 38סמכות נגררת סעיף 39תשלום הוצאות סימן ה: ההחלטה סעיף 40החלטה בכתב סעיף 41בית דין שנחלקו בו הדעות סעיף 42הודעה על זכות ערעור סעיף 43תיקון טעות בהחלטה סעיף 44ביצוע החלטה סימן ו: ערעור סעיף 45ערעור סעיף 46עיכוב ביצוע החלטת בית דין פרק ג: המועצה סעיף 47מינוי המועצה סעיף 48תקופת הכהונה סעיף 49תפקידי המועצה סעיף 50פעילות המועצה סעיף 51דיווח על ידי המועצה סעיף 52תקציב המועצה סעיף 53הרחבת תחולה פרק ד: הוראות שונות סעיף 54ביצוע ותקנות סעיף 55הוראות מעבר סעיף 56תחילה תוספת 1: