פרק א: השופטים סימן א: תחולה סעיף 1נושא הפרק סימן ב: כשירות סעיף 2כשירותם של שופטי בית המשפט העליון סעיף 2אתקופת צינון למינוי שופט עליון סעיף 3כשירותם של שופטי בית משפט מחוזי סעיף 4כשירותם של שופטי בית משפט שלום סעיף 5אזרחות סימן ג: מינוי סעיף 6הועדה לבחירת שופטים סעיף 6אהצבעה בועדה סעיף 7סדרי עבודת הועדה סעיף 7אסייג למינוי שופט סעיף 8נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא סעיף 9נשיאים וסגני נשיאים של בתי משפט אחרים סעיף 9אהמשך כהונה של נשיא סעיף 10מינוי לכהונה בפועל סעיף 10אשופט עמית סימן ד: כהונה סעיף 11כוחו של מינוי סעיף 12התפטרות סעיף 13יציאה לקיצבה סעיף 14סיום כהונה לפי החלטת הועדה סעיף 15סמכות שופט לסיים דיון סעיף 16מינוי שופט לשעבר סימן ה: אתיקה ושיפוט משמעתי סעיף 16אכללי אתיקה לשופטים סעיף 16בועדת אתיקה סעיף 17הרכב בית הדין המשמעתי סעיף 18קובלנה על שופט סעיף 19אמצעי משמעת סעיף 20מסירת החלטות לשר המשפטים סעיף 21סדרי דין סימן ה1: הצהרת הון סעיף 21אהגדרות סעיף 21בהגשת הצהרת הון סעיף 21גמועדים להגשת הצהרת הון סעיף 21דהודעה על חובת הגשת הצהרת הון סעיף 21התפקידי המפקח וסמכויותיו סעיף 21ושמירת סודיות סעיף 21זהליכים בשל הפרת החובה להגיש הצהרת הון סעיף 21חתקנות סימן ה'1 סימן ו: הוראות שונות סעיף 22פרסום ברשומות סעיף 23שיפוט פלילי סעיף 24שופט שהוא צד בהליך אזרחי פרק ב: בתי המשפט סימן א: בית המשפט העליון סעיף 25מספר השופטים סעיף 26ההרכב סעיף 27קביעת מותבים ומועדים סעיף 28אב בית הדין סעיף 29ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון סעיף 30דיון נוסף סעיף 31משפט חוזר סעיף 32העמדת שאלה בידי שר המשפטים סימן ב: בתי משפט מחוזיים סעיף 33מקום מושב ואזור שיפוט סעיף 34מקום ישיבת בית המשפט סעיף 35השופטים סעיף 36ישיבת שופט מחוץ למקום מינויו סעיף 37ההרכב סעיף 38קביעת מותבים ומועדים סעיף 39אב בית הדין סעיף 40הסמכות סעיף 41ערעור סעיף 42סמכות שופטים סימן ב1: מחלקה כלכלית סעיף 42אהגדרות סעיף 42בעניין כלכלי סעיף 42געניין כלכלי מינהלי סעיף 42דמחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו סעיף 42הסמכות המחלקה הכלכלית סימן ג: בתי משפט שלום סעיף 43מקום מושב ואזור שיפוט סעיף 44מקום ישיבת בית המשפט סעיף 45השופטים סעיף 46ישיבת שופט מחוץ למקום מינויו סעיף 47ההרכב סעיף 48קביעת מותבים ומועדים סעיף 49העברת ענין מבית משפט שלום אחד למשנהו סעיף 50אב בית הדין סעיף 51הסמכות סעיף 52ערעור סעיף 53סמכות שופטים סימן ד: בתי משפט לענינים מקומיים סעיף 54מקום מושב ואזור שיפוט סעיף 55הסמכות סעיף 56דין בית משפט לענינים מקומיים סעיף 57מינוי שופט סעיף 58שמירת סמכויות סימן ה: בתי משפט לתביעות קטנות סעיף 59הסמכת בתי משפט סעיף 60הסמכות סעיף 61שמירת זכות סעיף 62ראיות וסדרי דין סעיף 63ייצוג סעיף 64ערעור סעיף 65בוררות סעיף 67מקום שיפוט סימן ו: פומביות הדיון סעיף 68פומביות הדיון סעיף 68אניהול פרוטוקול סעיף 68בהקלטת דיון סעיף 69הרחקה מבית המשפט סעיף 70איסור פרסומים סעיף 70אבקשה בעניין פרסום שם חשוד סעיף 70בצדדים לבקשה בעניין פרסום שם חשוד סעיף 70גבקשה לביטול איסור פרסום סעיף 70דערעור על החלטה בעניין פרסום סעיף 70התקנות לעניין איסור פרסום סעיף 71מניעת פגיעה בהליך פלילי סעיף 72איסור הפרעה סעיף 73כפיית ציות ועונש בשל אי ציות סעיף 73אצו הבאה סעיף 73בעיון חוזר וערר סעיף 74סופיותן של החלטות סימן ז: הוראות כלליות סעיף 75סמכות כללית לתת סעד סעיף 76סמכות נגררת סעיף 77סמכות אזרחית נגררת לפלילית סעיף 77אעילות פסלות סעיף 78העברת ענין למקום אחר סעיף 78אהעברת הליכים אזרחיים והליכים בעבירות תעבורה למקום אחר סעיף 79סעד בשל חוסר סמכות סעיף 79אפשרה סעיף 79בבוררות סעיף 79גגישור סעיף 79דתקנות לענין בוררות וגישור סעיף 80בית משפט שנחלקו בו הדעות סעיף 81 סעיף 82סדרי מינהל סעיף 82אמחלקה לניתוב תיקים סעיף 83תקנות פרק ג: רשמים סימן א: מינוי סעיף 84מינוי רשם סעיף 84אמינוי רשם בכיר סימן ב: סמכויות רשמים סעיף 85סמכויות מיוחדות סעיף 85אסמכות לדון בתובענות אזרחיות מסוימות סעיף 86פסק דין באין הגנה סעיף 87פסק דין מוסכם סעיף 88מחיקת הליך סעיף 89עיקול זמני סעיף 90בקשות שונות סעיף 91סמכויות שהוענקו בתקנות סעיף 94עניני פשיטת רגל סעיף 95החלטת רשם כהחלטת בית המשפט סעיף 96ערעור על החלטת רשם סימן ג: סמכויות אחרות סעיף 97קביעת פלוגתות מוסכמות סעיף 98שומת אגרות בית המשפט סעיף 99שומת הוצאות סעיף 100חתימה על פסיקתות סעיף 101רשימת המשפטים והודעה על הדיון בהם סעיף 102השבעה וקבלת תצהיר סעיף 103סמכות נוספת סימן ד: הוראות שונות סעיף 104תחולת הוראות סעיף 105הרשם יבוא במקום המזכיר הראשי סעיף 105אאתיקה ומשמעת סעיף 105בפסלות סעיף 105גהודעה על גמר כהונה סעיף 106תקנות פרק ג1: משמר בתי המשפט סעיף 106אהגדרות פרק ג'1 סעיף 106במשמר בתי המשפט ותפקידיו סעיף 106גממונה הביטחון ותפקידיו סעיף 106דסגל פיקודי סעיף 106המאבטח משמר בתי המשפט סעיף 106ואנשי משמר בתי המשפט עובדי המדינה סעיף 106זסמכויות חיפוש ותפיסה וסמכויות נלוות סעיף 106חסמכות עיכוב ומעצר סעיף 106טהחלת סמכויות לגבי הנהלת בתי המשפט סעיף 106יפעולות אבטחה מחוץ לבית המשפט סעיף 106יאזיהוי איש משמר בתי המשפט סעיף 106יבסמכות קצין מוסמך לתת הנחיות מקצועיות פרק ד: הוראות שונות סעיף 107העברת סמכויות סעיף 108תקנות סדרי דין סעיף 109ביצוע ותקנות סעיף 110שמירת חוקים סעיף 111הוראות מעבר תוספת 1: חלק א: חלק ב: תוספת 2: חלק א: חלק ב: תוספת 3: תוספת 4: