פרק א: הוראות יסוד סעיף 1סמכות שפיטה סעיף 2אי תלות סעיף 3פומביות הדיון פרק ב: השופטים סעיף 4מינוי שופטים סעיף 5אזרחות סעיף 6הצהרת אמונים סעיף 7תקופת כהונה סעיף 8שופט שפרש סעיף 9סייג לשינוי כהונה סעיף 10משכורת וגמלאות סעיף 11ייחוד הכהונה סעיף 12שיפוט פלילי סעיף 13שיפוט משמעתי סעיף 14השעיה פרק ג: בתי המשפט סעיף 15בית המשפט העליון סעיף 16בתי משפט אחרים סעיף 17ערעור סעיף 18דיון נוסף סעיף 19משפט חוזר סעיף 20הלכה פסוקה סעיף 21רשמים פרק ד: הוראות שונות סעיף 22יציבות החוק סעיף 23הוראות בחוק סעיף 24הוראות לפי חוק