חלק א: מבוא פרק א: פרשנות ותחולה סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולה חלק ב: הליכי משפט פרק ב: מקום השיפוט סעיף 3תובענה שאינה במקרקעין סעיף 4תובענה שבמקרקעין סעיף 5הסכם שיפוט סעיף 6מקום שיפוט במקרים אחרים סעיף 6אבקשה להעברת ענין לבית משפט אחר סעיף 7תובענות בנושא אחד בבתי משפט אחדים פרק ג: פתיחת תובענה סימן א: פתיחת הליך סעיף 7אפתיחת הליך סעיף 7גתובענה אלקטרונית סימן ב: כתב תביעה סעיף 8מסירת כתב תביעה סעיף 9פרטי כתב תביעה סעיף 10מען להמצאה סעיף 11בעלי דין נציגים סעיף 12תובע נציג סעיף 13יש להראות ענינו של הנתבע סעיף 14הסעד המבוקש סעיף 15סעד לתביעות שונות סעיף 16הסכום שיש לפרשו סעיף 17תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים סימן ג: הזמנה לדיון סעיף 18טופס הזמנה סעיף 19תוכן ההזמנה סעיף 20המצאת הזמנה וכתב תביעה פרק ד: בעלי הדין וייצוגם סימן א: צירופים ושינויים סעיף 21צירוף תובע סעיף 22צירוף נתבעים סעיף 23סייג לצירוף סעיף 24מחיקת בעלי דין והוספתם סעיף 25בקשה לשינוי בעל דין סעיף 26הנוהל בשינוי בעל דין סעיף 27פסק דין לטובת מקצת בעלי דין סימן ב: ייצוג בעלי דין סעיף 28תובע או נתבע בשם תובע או נתבע אחר סעיף 29אחד מטעם כל המעונינים סעיף 30ייצוג של תאגיד סעיף 31ייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה סימן ג: פסולי-דין סעיף 32אפוטרופוס וידיד קרוב סעיף 33אין לצרף תובע פסול דין סעיף 34הפסקת תובענה באין אפוטרופוס לנתבע פסול דין סעיף 35סידור, פשרה ותשלום בתביעת פסול דין סימן ד: חילופי בעל דין סעיף 36אין תפוגה כשיש עילה או נגמר הדיון סעיף 37חילופי בעלים סעיף 38צו בית המשפט להמשיך סעיף 39צו להמשיך יכול שיינתן על פי צד אחד סעיף 40המצאת צו שניתן על פי צד אחד סעיף 41כתב טענות של בעל דין חדש או נוסף סעיף 42זכות לבקש ביטול הצו סעיף 43זכאי שאינו ממשיך פרק ה: עילות, תביעות ואיחודן סעיף 44תובענה תכיל מלוא הסעד סעיף 45מי שלא תבע סעד אחד מרבים סעיף 46איחוד עילות תובענה סעיף 47תביעות של חליף או נגדו סעיף 48הפרדת הדיון פרק ו: כתב הגנה וכתבי טענות אחרים סימן א: כתב הגנה סעיף 49הגשת כתב הגנה סעיף 50מען להמצאה סעיף 51הגנת מחזיק בתובענה שבמקרקעין סימן ב: קיזוז ותביעה שכנגד סעיף 52רשות הנתבע לקיזוז ולתביעה שכנגד סעיף 53תביעה שכנגד, הגנה שכנגד ותשובה שכנגד סעיף 54נתבעים חדשים בתביעה שכנגד סעיף 55המצאת העתק לנתבע שכנגד סעיף 56נתבע שכנגד יגיש כתב הגנה שכנגד סעיף 57תביעה שכנגד בתובענה שהופסקה סעיף 58תביעה נגד תובע שצורף שלא כדין סעיף 60פסק דין על היתרה סימן ג: כתב תשובה וכתבי טענות נוספים סעיף 61כתב תשובה לכתב הגנה סעיף 62כתב תשובה שכנגד סעיף 63כתבי טענות נוספים סעיף 64נימוקים וטענות חדשים סעיף 65הוספת פרטים על פי דרישת בית המשפט סעיף 66מתן זמן לאחר פרטים נוספים פרק ז: כתבי טענות – הוראות כלליות סימן א: צורה ותוכן סעיף 67הגשת כתב טענות סעיף 68צורת כתב טענות סעיף 69התנגדות טכנית סעיף 70סימון כתב טענות סעיף 71כתב טענות יפרש עובדות מהותיות בלבד ולא ראיות סעיף 72הסתמכות על עובדות שונות סעיף 73נימוק הגנה חדש סעיף 74הוראת דין סעיף 75צירוף מסמכים סעיף 76טענת הודעה מהותית סעיף 77טענת כוונה או ידיעה סעיף 78טענה המצריכה פרטים סעיף 79טענת קיום חוזה או קשר סעיף 80תנאי מוקדם סעיף 81חזקה שבדין סעיף 82זיהוי מקרקעין סעיף 83שתיקה כהודיה סעיף 84אין צורך בהכחשה לענין דמי נזק סעיף 85הכחשה מפורשת סעיף 86הכחשה מלאה סעיף 87הכחשת זכות בעל דין בחזקת נציג סעיף 88הכחשת חוזה סעיף 89יש לפרש כל טענה לסתור וכל טענה מפתיעה סעיף 90אי הודיה במקום שחובה להודות סימן ב: תיקון כתב טענות סעיף 91הוראה לתקן סעיף 92רשות לתקן סעיף 93הגשת כתב טענות מתוקן סעיף 94תשובה לכתב טענות מתוקן סעיף 95באין תשובה לתיקון סעיף 96כשאין מתקנים לאחר צו סימן ג: פסק דין בהעדר הגנה סעיף 97נתבע שלא הגיש כתב הגנה סעיף 98מקצת נתבעים הגישו ומקצתם לא הגישו פרק ז1: פגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור סעיף 99אהגדרות סעיף 99בפגישת מהו"ת סעיף 99גהזמנה לפגישת מהו"ת סעיף 99דמועד, משך ומקום פגישת מהו"ת סעיף 99ההחלפת מגשר סעיף 99ופניה לממונה סעיף 99זהתייצבות לפגישת מהו"ת סעיף 99חתוכן פגישת המהו"ת סעיף 99טפניה לגישור סעיף 99יתחולה סעיף 99י1הודעה על בתי משפט סעיף 99יאמועדים פרק ח: סילוק על הסף סעיף 100מחיקה על הסף סעיף 101דחיה על הסף פרק ט: הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים סימן א: הודיות סעיף 102הודעה על הודיה סעיף 103דרישה להודות בעובדה או במסמך סעיף 104רשות לתקן הודיה סימן ב: שאלונים סעיף 105גילוי על ידי שאלות סעיף 106הזמן להמצאת השאלות סעיף 107סייג לשאלות סעיף 108תאגידים והמדינה סעיף 109תשובה בתצהיר סעיף 110צו להשיב או להוסיף ולהשיב סעיף 111השימוש בתשובה לשאלות סימן ג: גילוי מסמכים סעיף 112צו גילוי מסמכים סעיף 113צו גילוי מסמך פלוני סעיף 114דרישת עיון במסמכים שנזכרו סעיף 114אתנאים לקבלת ראיה סעיף 115תשובה לדרישת עיון במסמכים שנזכרו סעיף 116צו לעיון במסמכים סעיף 117בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו סעיף 118העתקים מאומתים סימן ד: הוראות כלליות סעיף 119טענת חסיון סעיף 120תנאי למתן צו סעיף 121תחולה על פסולי דין סעיף 122הפרת צו פרק י: חקירות, חשבונות ובדיקת נכסים סעיף 123הוראה בדבר חקירות או חשבונות סעיף 124בדיקת נכס מטעם בעל דין פרק יא: מומחים סעיף 125הגדרות סעיף 126מומחה שיעץ עצה סעיף 127חוות דעת רפואית סעיף 128בדיקה רפואית והגשת חוות דעת מטעם בעל דין אחר סעיף 129חוות דעת מומחה מטעם בעל דין בענין שאינו רפואי סעיף 130מומחה מטעם בית המשפט סעיף 130אהודעה על רצון לחקור מומחה שהגיש חוות דעת סעיף 131שכרו והוצאותיו של מומחה סעיף 132סמכותו של מומחה רפואי וחובותיו סעיף 133בקשת הוראות סעיף 134חוות דעת מומחה שמינה בית המשפט סעיף 134אצירוף אסמכתאות לחוות דעת מומחה סעיף 135בדיקה רפואית נוספת סעיף 136תיקון כתבי הטענות סעיף 137אי קיום התקנות פרק יב: פלוגתות סעיף 138פלוגתה והסכם סעיף 139רישום הפלוגתה והדיון בה פרק יג: קדם-משפט סעיף 140סמכות להורות על קדם משפט סעיף 141המועד סעיף 142הודעה לבעלי הדין סעיף 143סמכותו של שופט בקדם משפט סעיף 144הסמכות לפי התקנות סעיף 145בקשות תלויות ועומדות סעיף 146עדות בעלי הדין סעיף 147התייצבות סעיף 148עדות, הודעה והחלטה בקדם משפט סעיף 149תוצאיו של קדם משפט סעיף 150תאריך לדיון פרק יד: הדיון סימן א: המועד לדיון סעיף 151קביעת תאריך לדיון באין קדם משפט סעיף 152דחיה למועד סעיף 153דחיה ללא מועד סימן ב: הפסקת תובענה וחידושה סעיף 154הפסקת תובענה סעיף 155תובענה חדשה סעיף 156מחיקת תובענה מחמת חוסר מעש סימן ג: התייצבות וטיעון סעיף 157אי התייצבות לדיון סעיף 158סדר הטיעון באין הודיה בעובדות סעיף 159סדר הטיעון כשיש הודיה בעובדות סעיף 160דרך סיכום טענות סעיף 161פסק דין מוסכם סימן ד: עדות סעיף 162אזהרת עד סעיף 163השבעת כהן דת וחבר למסדר דתי סעיף 164חקירה ראשית, חקירה שכנגד וחקירה חוזרת סעיף 165התנגדות לשאלות סעיף 166סמכות בית המשפט בחקירת עד סעיף 167סמכות להעיד כל נוכח סעיף 168סמכות לצוות על הוכחת עובדות על ידי תצהיר סעיף 169עדות בתצהיר סעיף 170דרישה מבעל דין להציג מסמכים סעיף 171זכות לחקור עד מיד סעיף 172ראשי דת סעיף 173סמכות בדיקה סעיף 173אהגשת מוצג וידאו כראיה סעיף 173בהגשת העתק מסמך סעיף 177רציפות הדיון סימן ה: הזמנת עדים סעיף 178הזמנה לעדים סעיף 179ערובה להוצאות העדים סעיף 180תשלום סכום ההוצאות או הודעה על הפקדתו סעיף 181עדים המוזמנים לפי בקשת אסיר סעיף 182הזמן להמצאת הזמנה סעיף 183הזמנה להציג מסמך סעיף 184קנס או מעצר בשל אי ציות סעיף 185התייצבות עד גמר הדיון סעיף 186שחרור עד בהעדר בעלי הדין סעיף 187שכר עדים והוצאותיהם סעיף 187אהצמדה למדד סעיף 188מניעת כפל תשלומים סעיף 189בעל דין שנדרש להעיד פרק טו: פסק דין ופסיקתה סעיף 190מתן פסק דין או החלטה אחרת סעיף 191פסק דין חלקי סעיף 192תוכן פסק הדין סעיף 193שימוע החלטה סעיף 194שימוע החלטה של אחר סעיף 195חתימה על החלטה של אחר סעיף 196רשות לערער סעיף 197פסק דין לענין מסמך סחיר שמקורו קיים סעיף 198פסיקתה סעיף 199פסק בנוגע למקרקעין סעיף 200פסיקת ריבית סעיף 201ביטול החלטה על פי צד אחד חלק ג: ענינים מיוחדים פרק טז: סדר דין מקוצר סימן א: סעיף 202תביעות לפי סדר דין מקוצר סעיף 203דין ההגשה סעיף 204בקשת רשות להתגונן סעיף 205הגשת בקשת רשות להתגונן והחלטה בה סעיף 206באין התגוננות יינתן פסק דין לטובת התובע סעיף 207צו עיקול סעיף 208פסק דין על חלק מהתביעה סעיף 209פסק דין נגד מקצת מהנתבעים סעיף 210רשות להתגונן יכולה להיות מותנית סעיף 211תצהיר כתב הגנה סעיף 212דיון מקוצר לפי הסכמה סעיף 213המשך התובענה סעיף 213אתחולת הוראות מפרק ט"ז4 סעיף 214ביטול פסק הדין פרק טז1: תובענות בסדר דין מהיר סעיף 214אהגדרות סעיף 214בתחולת הוראות סעיף 214ב1תובענות בסדר דין מקוצר ותובענות ממוכנות סעיף 214געריכת כתבי טענות סעיף 214דכתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה סעיף 214התביעה שכנגד סעיף 214והודעה לצד שלישי סעיף 214זתיקון כתב תביעה סעיף 214חגילוי מסמכים מוקדם סעיף 214טתצהיר עדות ראשית של העדים סעיף 214יקביעת מועד דיון סעיף 214יאישיבה מקדמית סעיף 214יבהעברה למסלול דיון רגיל סעיף 214יגבקשות ביניים סעיף 214ידהדיון בתובענה סעיף 214טוהגשת עיקרי טיעון וסיכום טענות סעיף 214טזמתן פסק דין פרק טז2: תובענה ממוכנת פרק טז3: כתב בי-דין אלקטרוני סעיף 215הכללים להגשת כתב בי דין אלקטרוני סעיף 215והוראות שונות פרק טז4: תביעה לפינוי מושכר סעיף 215זתביעה לפינוי מושכר סעיף 215חדרך ההגשה סעיף 215טעריכת כתבי טענות סעיף 215יהמצאה סעיף 215יאקביעת מועד דיון סעיף 215יבתחולת הוראות פרק ט"ז1 ואחרות סעיף 215יגתביעה שכנגד והודעה לצד שלישי פרק יז: צד שלישי סעיף 216הודעה לצד שלישי בתובענות מסויימות סעיף 217הודעה לצד שלישי בתובענות אחרות סעיף 218הודעה לצד שלישי כשהחיוב סולק סעיף 219הודעה מאת צד שלישי סעיף 220תוכן ההודעה והמצאתה סעיף 221הגנת צד שלישי סעיף 222הוראות בדבר הדיון בתובענה ובהודעה סעיף 223פסק דין על תנאי בהודעה פרק יח: טען-ביניים סעיף 224בקשת סעד בדרך טען ביניים סעיף 225בית המשפט המוסמך סעיף 226תצהיר סעיף 227הוצאת הזמנה כשהמבקש הוא נתבע סעיף 228הוצאת הזמנה כשהמבקש איננו נתבע סעיף 229הבאת נושא הבקשה לבית המשפט סעיף 230המצאת הזמנה סעיף 231הודעת הסתלקות או הודעת פרטים סעיף 232הדיון סעיף 233צו גודר פרק יט: אבעיות סעיף 234אבעיה בשאלה משפטית סעיף 235צורת אבעיה סעיף 236חתימה סעיף 237השמעת טענות סעיף 238כשבעל דין הוא פסול דין סעיף 239תאריך הדיון פרק כ: בקשות בכתב סימן א: בקשה בכתב סעיף 240בקשה תהא בכתב סעיף 241הגשת בקשה בכתב והדיון בה סעיף 242דחיית בקשה כשלא ניתנה הודעה מספקת סעיף 243דחיית הדיון סעיף 244צו על פי צד אחד סעיף 245סדר הדין סעיף 246הסתמכות על ראיות שבהליך ביניים סעיף 247הודעה כהגשה סימן ב: המרצת פתיחה סעיף 248הזכאים לבקש בהמרצת פתיחה סעיף 249שאלות שניתן לבקש בהן בהמרצת פתיחה סעיף 250המרצת פתיחה מטעם מוכר או קונה של מקרקעין סעיף 251המרצת פתיחה מטעם שותף בשותפות סעיף 252המרצת פתיחה מטעם מעונין סעיף 253תובענה לסעד הצהרתי סעיף 254סייג סעיף 255הגשת המרצת פתיחה סעיף 256הגשת תשובה סעיף 256אהחלטה בהעדר תשובה ובקשה לקיום דיון סעיף 257ראיות סעיף 258ביטול ההמרצה חלק ג1: תובענות בעניני משפחה פרק כ1: בית המשפט לענייני משפחה סעיף 258אפרשנות סעיף 258בתחולת הוראות סעיף 258גמקום השיפוט סעיף 258דפתיחת תיק סעיף 258הכתב תביעה סעיף 258ובקשת ביניים סעיף 258זסעדים בשל תביעות שונות סעיף 258חאימות כתב טענות בתצהיר סעיף 258טגילוי מסמכים מוקדם סעיף 258יכתבי טענות נוספים סעיף 258יאהתייצבות בעלי הדין סעיף 258יבחוות דעת של מומחה בעניני משפחה סעיף 258יב1שכר טרחה של מומחה סעיף 258יגהזמנת עד מטעם בית המשפט סעיף 258ידקבלת עדות סעיף 258טומינוי כונס נכסים סעיף 258טזשכרו של כונס נכסים סעיף 258יזצו עיקול בתביעת מזונות סעיף 258יחצו עיכוב יציאה מהארץ סעיף 258יטהפניה ליחידת סיוע סעיף 258יט1חיסיון ביחידות הסיוע סעיף 258כבקשה ליישוב סכסוך סעיף 258כאהתנגדות להפניה סעיף 258כא1בקשה ליישוב סכסוך בין הורי הורה לבין הורה סעיף 258כבהעברת ענין לייעוץ או לפישור סעיף 258כב.12העברת ענין לייעוץ או לפישור סעיף 258כב.14העברת ענין לייעוץ או לפישור סעיף 258כגהפסקת הייעוץ או הפישור סעיף 258כג.12הפסקת הייעוץ או הפישור סעיף 258כג.14הפסקת הייעוץ או הפישור סעיף 258כדהסדר הסכסוך סעיף 258כד.12הסדר הסכסוך סעיף 258כד.14הסדר הסכסוך סעיף 258כהבקשה לסעד זמני בעת עיכוב ההליכים סעיף 258כה.14בקשה לסעד זמני בעת עיכוב ההליכים סעיף 258כואישור הסכם בענייני משפחה סעיף 258כזפשרה בבית המשפט סעיף 258כחהמועד להגשת ערעור סעיף 258כטערעור שכנגד סעיף 258למצורפי כתב הערעור סעיף 258לאהגשת עיקרי טיעון ומוצגים על ידי המשיב סעיף 258לבערובה לערעור סעיף 258לגהדיון בערעור פרק כ2: השתתפות ילדים סעיף 2שמיעת ילדים בהליכים אחרים סעיף 258לג1הגדרות ופרשנות סעיף 258לג2זכות הילד להישמע סעיף 258לג3החלטה על שמיעת הילד סעיף 258לג4אופן שמיעת הילד וגילו סעיף 258לג5פגישת הילד ביחידת הסיוע סעיף 258לג6שמיעת הילד על ידי שופט סעיף 258לג7שמיעת הילד על ידי עובד יחידת הסיוע סעיף 258לג8חיסיון דברי הילד סעיף 258לג9מתן ההחלטה בנוגע לילד פרק כא: מזונות סעיף 259הגדרה סעיף 260חלותן של התקנות סעיף 261כתב התביעה סעיף 262הזמנה וכתב הגנה סעיף 263אישור כתב טענות בתצהיר סעיף 264הרצאת הפרטים סעיף 265פסיקת מזונות סעיף 266דיון בבקשה לפסיקת מזונות זמניים פרק כב: אימוץ ילדים סימן א: הוראות כלליות סעיף 267הגדרות סעיף 268חלותן של התקנות סעיף 269תיקים סעיף 270חקירה ותסקיר סעיף 271שמיעת המאומץ סעיף 271אתקופת פגרה תובא במנין סעיף 271במינוי מומחה סימן ב: הסכמת הורה סימן ג: הכרזת בר-אימוץ סעיף 275מקום השיפוט סעיף 276הגשת בקשה ותסקיר סעיף 277המשיבים סעיף 277אהמצאה אל מחוץ לתחום המדינה סעיף 278סייג לפרסום הודעה ברבים סעיף 279קביעת מועדי דיון ומתן החלטות סעיף 280שמיעת אפוטרופסים והורי הורים סעיף 280אדיון בצמצום תוצאי האימוץ סעיף 281שכר עורך דין ממונה ועדים סימן ד: מסירת ילד סעיף 282בקשה לאישור פעולה דחופה סימן ה: צו אימוץ סעיף 283מקום השיפוט סעיף 284בקשה למתן צו אימוץ סעיף 285המשיב סעיף 286למי יומצאו עתקי הבקשה סעיף 287תסקיר פקיד סעד כתשובה לבקשה סעיף 288תסקיר נוסף סעיף 289מסירת העתק תסקיר סעיף 290סייג לגילוי זהותו של מאמץ סעיף 291חזרה מבקשת אימוץ סעיף 292הוראה בדבר משמורתו של המאומץ סעיף 293חקירת המאומץ סעיף 294צמצום תוצאי האימוץ סעיף 294אנוסח צו האימוץ סימן ו: אימוץ בין-ארצי סעיף 294בבקשה למתן צו אימוץ סעיף 294גהמשיב סעיף 294דלמי יומצאו עותקי הבקשה סעיף 294התסקיר וחוות דעת כתשובה לבקשה סעיף 294ותסקיר נוסף סעיף 294זמסירת העתק תסקיר וחוות דעת סעיף 294חסייג למתן צו אימוץ סעיף 294טפקיעת אפוטרופסות סעיף 294ינוסח צו האימוץ סעיף 294יאאמצעים להגנה על שלום הילד סעיף 295אימוץ בין ארצי קודם פרק כב1: החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ סעיף 295אפרשנות סעיף 295בבית המשפט שאליו תוגש התובענה סעיף 295ב1המצאה למדינה סעיף 295גכתב התביעה סעיף 295דהמשיב לתביעה סעיף 295הבקשה לסעד ביניים סעיף 295והמצאת כתב התביעה סעיף 295זתשובת המשיב סעיף 295חמועד הדיון בתביעה סעיף 295טהזמנת עדים וחקירתם סעיף 295יהדיון בתביעה סעיף 295יאראיות נוספות סעיף 295יבצו שנתנה רשות שיפוטית אחרת סעיף 295יגהחלטת בית המשפט בתביעה סעיף 295ידערעור סעיף 295טופטור מערובה סעיף 295טזהוצאות התובע סעיף 295יזשפת המסמכים סעיף 295יחאין צורך באימות מסמכים סעיף 295יטהכרה בהחלטות חוץ סעיף 295כהארכת מועדים סעיף 295כאבקשה לאכיפת זכות ביקור בישראל סעיף 295כבבקשה לקבלת החלטה בדבר הרחקה שלא כדין פרק כג: ירושה סימן א: סימן ב: סימן ג: סימן ד: סימן ה: סימן ו: פרק כד: היתר נישואין סעיף 343בקשה להיתר נישואין סעיף 343אהגדרות סעיף 343בתחולת הוראות סעיף 343גצורת התובענה ותוכנה סעיף 343דצירוף מסמכים סעיף 343ההמצאה סעיף 343וכתב הגנה סעיף 343זפניה לבית דין דתי סעיף 343ז1הודעה על העברת תובענה לבית דין דתי סעיף 343חהדיון בתובענה סעיף 343טפסק דין להתרת נישואין סעיף 343יבקשה לנשיא בית המשפט העליון פרק כד2: ברית זוגיות סעיף 343יאתחולה סעיף 343יבבקשה ליישוב סכסוך להתרת ברית זוגיות סעיף 343יגבקשה בעניינו של פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס פרק כה: שינוי שם סעיף 344בקשה לשינוי שמו של קטין או פסול דין פרק כו: קביעת גיל סעיף 345הגדרה סעיף 346מקום השיפוט והגשת הבקשה סעיף 347המשיבים סעיף 348המשיבים בבקשת יוצא צבא סעיף 349צירוף משיבים אחרים סעיף 350בקשות קודמות לקביעת גיל סעיף 351צירוף תצהיר ומסמכים פרק כו1: אבהות או אימהות סעיף 351אהמצאה ליועץ המשפטי לממשלה חלק ג2: ענינים מיוחדים נוספים פרק כז: אכיפת פסקי-חוץ סעיף 352הגדרה סעיף 353צורת הבקשה סעיף 354צירוף העתק פסק החוץ ותצהיר סעיף 355תרגום פסק החוץ סעיף 356התנגדות המשיב סעיף 357הגבלה לנימוקים סעיף 358חזרת המבקש מבקשתו סעיף 359שער החליפין סעיף 359אאישור החלטה לצורך אכיפתה במדינה זרה פרק כח: סעד זמני סימן א: כללי סעיף 360הגדרות סעיף 361תחולת הוראות סעיף 362בקשה לסעד זמני סעיף 363סעד זמני לפני הגשת תובענה ולאחר מתן פסק דין סעיף 364ערבות ועירבון סעיף 365הגשת בקשה לסעד זמני סעיף 366הדיון בבקשה סעיף 367צו במעמד צד אחד סעיף 368עיון מחדש סעיף 369שמיעת התובענה במקום דיון בסעד הזמני סעיף 370פקיעת הסעד הזמני סעיף 371חילוט עירבון; החזרת ערבות ועירבון סעיף 372סמכות רשם סעיף 373החלטה בבקשה סימן א1: עיקול זמני סעיף 374צו עיקול זמני סעיף 375רישום בפנקסי מקרקעין סעיף 376הודעה למחזיק סעיף 377מחזיק שהודה סעיף 378מחזיק שלא הודה סעיף 379הדיון בבקשה סעיף 380מבקש שלא דרש את אישור העיקול סעיף 381עיקול זמני לטובת תובע שזכה בתביעתו סעיף 382החלת חוק ההוצאה לפועל סעיף 383הגבלת שימוש בנכס סעיף 383אהמצאה למדינה סימן ב: עיכוב יציאה מן הארץ סעיף 384צו עיכוב יציאה מן הארץ סעיף 385ערבות ועירבון של המבקש סעיף 386עירבון של המשיב סעיף 387צו עיכוב וצו גירוש או צו הסגרה סימן ב1: תפיסת נכסים וכינוס נכסים זמני סעיף 387אתפיסת נכסים סעיף 387בכינוס נכסים זמני סעיף 387גסייגים למינוי תופס נכסים או כונס סעיף 387דכניסה לחצרים חיפוש ותפיסה סעיף 387החיפוש בחומר מחשב סעיף 387ומתן דין וחשבון סעיף 387זשמירת סודיות סעיף 387חהוראות בדבר הנכסים התפוסים סעיף 387טזכויות מחזיק וצד שלישי סעיף 387יהודעת הצטרפות סימן ג: מינוי כונס נכסים סעיף 388מינוי כונס נכסים סעיף 389שכר סעיף 390חובת פרסום סעיף 391חובותיו של כונס נכסים סעיף 392אכיפת תשלום פרק כט: סדר הדין בבית הדין המיוחד סעיף 393מה יובא לפני בית הדין המיוחד סעיף 394צורת התזכיר סעיף 395הדיון סעיף 396פסק הדין חלק ד: הערעור פרק ל: סדר הדין בערעור סימן א: המועדים סעיף 397המועד להגשת ערעור בזכות סעיף 398המועד להגשת ערעור ברשות סעיף 398אהמועד להגשת ערעור על החלטה במעמד צד אחד סעיף 399המועד לבקשת רשות לערער סעיף 400ערעור על החלטת רשם סעיף 401ערעור על פסק דין בתביעה אזרחית סעיף 402מנין הימים סימן ב: רשות לערער סעיף 403הגשת בקשת רשות לערער לבית המשפט שלערעור סעיף 404ערובה ומסמכים שיש לצרפם לבקשה לרשות ערעור סעיף 405ערובה להוצאות בערעור ברשות סעיף 406תשובת המשיב בעל פה או בכתב סעיף 406ארשות ערעור על החלטה בענין סעד זמני סעיף 407החלטת בית המשפט והמצאתה סעיף 407אהחלטה בבקשת רשות ערעור לאחר שתי ערכאות סעיף 408הרשות לערער מסוייגת סעיף 409אין ערעור על רשות לערער סעיף 410הגשת בקשת רשות לערער כהגשת ערעור סעיף 410אהפיכת בקשה לכתב ערעור סעיף 411השגה על החלטות שאינן פסק דין סימן ג: ערעור סעיף 412הגשת ערעור סעיף 413תוכן כתב הערעור סעיף 414נימוקי הערעור סעיף 415נימוקים שלא פורשו סעיף 416פטור מנימוקי ערעור סעיף 417מחיקת נימוקים ותיקונם סעיף 418פרטים נוספים סעיף 419מסמכים שיש לצרפם לכתב ערעור סעיף 420מסמכים שיש להמציאם למשיבים סעיף 421ערעור שאינו בהתאם להוראות סעיף 422איחוד בעלי דין סעיף 423ערעור של תובענות שאוחדו סעיף 424מיהו המשיב סעיף 425צירוף משיב בידי בית המשפט סעיף 426תחולת התקנות 36 עד 43 סימן ד: ערובה להוצאות סעיף 427הוצאות הערעור סעיף 428ערבון סעיף 429ערובה במקום ערבון סעיף 430קביעת ערובה סעיף 431דחיית ערעור מהעדר ערובה סעיף 432פטור מחובת ערבון סעיף 433שינוי החלטה בענין ערבון סימן ה: ערעור שכנגד סעיף 434ערעור שכנגד טעון הודעה סעיף 435הודעה כשהמערער פטור מערובה סעיף 436אי הגשת הודעה סימן ו: תיק מוצגים סעיף 437הגשת העתקי מוצגים בידי המערער סעיף 438הזמן להגשה סעיף 439תיק המוצגים סעיף 440המצאת תיק המוצגים סעיף 441הגשת מוצגים בידי המשיב סעיף 442הגשת תיק מוצגים נוסף בידי המערער סעיף 443הגשת תיק מוצגים לאחר שעבר המועד סעיף 444הסתמכות על מוצגים סימן ז: הדיון בערעור סעיף 445דיון מקדמי בערעור סעיף 446עיקרי טיעון סעיף 447הדיון בערעור סעיף 448סיכום טענות בכתב סעיף 449טענת פגם או אי קיום תנאי סעיף 450אי התייצבות בערעור סעיף 451ביטול החלטה על פי צד אחד סעיף 453היסוד להכרעה בערעור סעיף 454הכרעה על יסוד נימוק שונה סעיף 455החזרת הדיון לבית המשפט בערכאה הקודמת סעיף 456התנגדות לממצאי בית המשפט בערכאה הקודמת סעיף 457ראיות נוספות בערעור סעיף 458כיצד גובים עדות נוספת סימן ח: פסק הדין בערעור סעיף 459מתן פסק דין בערעור סעיף 460תוכן פסק הדין סעיף 461פסק דין מוסכם סעיף 462סמכותו של בית המשפט בערעור סעיף 463שימוע החלטה סעיף 464החלטה תיערך בצורת פסיקתה סימן ט: בקשות ביניים בערעור סעיף 465בקשה להחלטת ביניים סימן י: עיכוב ביצוע וסעד זמני סעיף 466הביצוע לא יעוכב סעיף 467עיכוב ביצוע וסעד זמני סעיף 470עיכוב ביצוע מהו? חלק ה: הוראות כלליות פרק לא: טענת פסלות לישב בדין סעיף 471אסייג לתחולתן של התקנות סעיף 471במועד לטענת פסלות סעיף 471גערעור על החלטה פרק לא1: עורכי דין סעיף 472ייפוי כוח לעורך דין סעיף 472ארשימת עורכי דין סעיף 472בהודעה על הרשאה לעיין בתיק בית המשפט סעיף 473בעל דין רשאי להחליף עורך דינו סעיף 474התייצבות בעל דין פרק לב: המצאת כתבי בי-דין סימן א: הוראות כלליות סעיף 475דרכי המצאת כתב בי דין סעיף 475אהמצאה על ידי בעל דין סעיף 476המצאה כיצד? סעיף 477המצאה היא לנמען גופו או למורשהו סעיף 478מורשה לקבלת כתבי בי דין סעיף 479המצאה לבעלי דין אחדים סעיף 480מקום שניתן מען סעיף 481המצאה לבן משפחה או למזכיר ישוב סעיף 482המצאה למורשה בהנהלת עסקים סעיף 483המצאה בענין מקרקעין סעיף 484המצאה לתאגיד סעיף 485המצאה למדינה סעיף 486המצאה לרשות מקומית סעיף 487המצאה לפסול דין סעיף 488אישור קבלה סעיף 489הנמען לא נמצא או מסרב לקבל המצאה סעיף 490רישום זמן ההמצאה ודרכה סעיף 491חקירת שליח בי דין סימן ב: המצאה על ידי מוסד סעיף 492המצאה על ידי מוסד סעיף 493חובת מי שנשלח לו כתב בי דין סעיף 494המצאה לאנשי הסגל הדיפלומטי סימן ג: המצאה בדואר סעיף 495המצאה בדואר על ידי בית משפט סעיף 496המצאה בדואר בידי עורך דין למשנהו סעיף 497תקנות שלא יחולו סימן ג1: המצאה בפקסמילה סעיף 497אהמצאה לעורך דין סעיף 497בהמצאה לבית המשפט סימן ג2: המצאת כתב בי-דין אלקטרוני באמצעי אלקטרוני סעיף 497ב1הגדרות סעיף 497גהמצאת כתב בי דין אלקטרוני סעיף 497ג1הוראות לביצוע סעיף 497דהחלת הוראות הסימן סעיף 497ההמצאה אלקטרונית מבית המשפט סעיף 497ה1הוראת שעה סימן ד: תחליף המצאה סעיף 497והגדרה לסימן ד' סעיף 498תחליף המצאה סעיף 499בקשה לתחליף המצאה סימן ה: המצאה אל מחוץ לתחום המדינה סעיף 500המצאה מחוץ לתחום השיפוט סעיף 501הבקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט סעיף 502בקשה לבטל צו המצאה מחוץ לתחום השיפוט סעיף 503המצאת שאר מסמכים מחוץ לתחום השיפוט סעיף 503אהמצאה לנתבע שכפר בסמכות פרק לג: תשלום לקופת בית המשפט וממנה סעיף 504תשלום כסף לקופת בית המשפט מאת הנתבע סעיף 505תשלום לתובע סעיף 506כסף שנשאר בקופת בית המשפט סעיף 507נתבעים אחדים סעיף 508התשלום בתביעה שכנגד סעיף 509השפעת התשלום סעיף 510כסף ששולם לפי צו פרק לד: הוצאות המשפט וערובה לתשלומן סעיף 511הטלת הוצאות סעיף 512קביעת סכום ההוצאות סעיף 513חישוב הוצאות סעיף 514הארכת דיון שלא לצורך סעיף 515אכיפת צו הוצאות סעיף 516בעל דין הטוען לעצמו סעיף 517תיאום ההוצאות בין בעלי הדין סעיף 518בדיקת שומה סעיף 519ערובה לתשלום הוצאות פרק לה: שונות סעיף 520איחוד ענינים מטעם בית המשפט סעיף 520אמידע על אודות קטין סעיף 521עריכת תצהיר סעיף 522חקירת מצהיר סעיף 522אכתב בי דין שהופק במערכת ממוכנת סעיף 523עריכת טופס סעיף 524סמכות כללית לתקן פגם בהליך סעיף 525תיקון טעויות סעיף 526אי קיום התקנות סעיף 527מחיקה אינה מעשה בית דין סעיף 528הארכת מועדים סעיף 529תקופת פגרה לא תובא במנין סעיף 530ביטול סעיף 531הוראת מעבר סעיף 532תחילה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: