פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2תחילה סעיף 3סדרי דין באין הוראות סעיף 4אי צירוף תביעה אזרחית סעיף 5אין דנים פעמיים בשל מעשה אחד סעיף 6סמכות מקומית סעיף 7סמכות בצירוף אישומים או נאשמים סעיף 8סמכות באין אחיזה בשום מקום סעיף 9התיישנות עבירות סעיף 10התיישנות ענשים פרק ב: בעלי הדין וייצוגם סעיף 11המאשים המדינה סעיף 12התובעים סעיף 13העמדת סניגור סעיף 14סייג לבחירת סניגור סעיף 15מינוי סניגור מטעם בית המשפט סעיף 15אהודעה בדבר נאשם הצפוי למאסר בפועל סעיף 15באיסור הטלת עונש מאסר בפועל על נאשם שאינו מיוצג סעיף 16תפקידי סניגור שמינהו בית המשפט סעיף 17הפסקת ייצוג של סניגור סעיף 18חילוף סניגורים סעיף 19הוצאות ההגנה סעיף 20איסור קבלת שכר פרק ג: מעצר הנאשם ושחרורו סימן א: מעצר סעיף 26דרכי הביצוע סעיף 27תיקון סימן ג: שחרור מלא פרק ד: הליכים שלפני המשפט סימן א: תלונה, חקירה והעמדה לדין סעיף 57אמשך הליכי חקירה והעמדה לדין סעיף 58תלונה סעיף 59חקירת המשטרה סעיף 59אהחלטה שלא לחקור בעבירות מין או אלימות כלפי בן זוג סעיף 60העברת חומר חקירה לפרקליט או לתובע משטרתי סעיף 60איידוע על העברת חומר חקירה לתובע בעבירת פשע סעיף 61המשך החקירה סעיף 62העמדה לדין וסגירת תיק סעיף 62אסגירת תיק בעבירת מין או אלימות כלפי בן זוג סעיף 63הודעה על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין סעיף 64ערר סעיף 65מועד לערר סעיף 65אמתן החלטה בערר סעיף 65בהודעה על החלטה בערר סעיף 67כתב אישום סימן א1: סגירת תיק בהסדר סעיף 67אסגירת תיק בהסדר סעיף 67בהוראות לעניין עריכת הסדר סעיף 67גתנאי ההסדר סעיף 67דעיון בחומר חקירה לפני חתימה על הסדר סעיף 67התוכן ההסדר סעיף 67ועילת סגירת תיק בהסדר סעיף 67זסירוב להסדר או הפרת תנאיו סעיף 67חפרסום בדבר הסדרים סעיף 67טהכללת עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום בהסדר סעיף 67יהנחיות לעניין תחולה סעיף 67יאשינוי התוספת הרביעית, התוספת החמישית והתוספת השישית סעיף 67יבדיווח לכנסת סימן ב: קובלנה סעיף 68קובלנה סעיף 69קובלנות על עובדי המדינה סעיף 70דין קובלנה סעיף 71התביעה בקובלנה סעיף 72החלפת קובלנה בכתב אישום סעיף 73העמדת הדיון בקובלנה סימן ג: עיון בראיות התביעה סעיף 74עיון בחומר החקירה סעיף 75דרכי העיון וההעתקה סעיף 76עונשין סעיף 77סייג להבאת ראיות סעיף 78חומר סודי סעיף 79המצאת ראיות שבידי קובל סעיף 80סייג לזכות העיון בחומר הראיות סעיף 81שמירת דין סימן ד: עיון בעדויות מומחים של ההגנה סעיף 82הגדרות סעיף 83עיון בעדויות מומחים של הסניגוריה סעיף 84סייג להבאת ראיות סימן ה: אישום סעיף 85תוכן כתב האישום סעיף 86צירוף אישומים סעיף 87צירוף נאשמים סעיף 88הפרדת המשפט סעיף 89כתב אישום חדש בהפרדת המשפט סעיף 90איחוד משפטים סעיף 91תיקון כתב אישום בידי התובע סעיף 92תיקון כתב אישום בידי בית המשפט סעיף 93חזרה מאישום סעיף 94תוצאות חזרה מאישום סעיף 94אהתליית הליכים סימן ו: זימון למשפט סעיף 95הזמנה למשפט סעיף 96תוכן ההזמנה סעיף 97הודעה על דחיית מועד סעיף 98צורת ההזמנה סעיף 99צו הבאה סעיף 100תחולת סעיפים אחרים סעיף 101מסירה עם מעצר סעיף 102שחרור בערובה סעיף 103הבאה לבית המשפט סעיף 104תפיסת נכסי נאשם שנמלט סימן ז: הזמנת עדים והמצאת מסמכים סעיף 105פירושים סעיף 106הזמנת עד סעיף 107צורת ההזמנה ותכנה סעיף 108צו להמצאת מסמכים ומוצגים סעיף 109הזמנת עד על אתר סעיף 110עד שנבצר ממנו לבוא לבית המשפט סעיף 111מומחה מטעם בית המשפט סימן ח: שמירת ראיות סעיף 116הגדרות סעיף 117גביה מוקדמת של עדות סעיף 117אגביה מוקדמת של עדות של ילד סעיף 117בעדות מוקדמת של אדם עם מוגבלות סעיף 118נוכחות בעלי דין סעיף 119סדרי גביית העדות סעיף 120חתימת הפרוטוקול סעיף 120אתיעוד חזותי של עדות מוקדמת סעיף 121העדות כראיה במשפט סעיף 122עדות שנגבתה שלא בפני בעל דין סימן ט: הודיה בכתב סעיף 123הודיה בכתב סעיף 124הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות פרק ה: הליכי המשפט סימן א: מועד המשפט סעיף 125רציפות המשפט סימן ב: נוכחות בעלי הדין סעיף 126נוכחות הנאשם סעיף 127נוכחות מורשים של תאגיד סעיף 128שפיטה לא בפני הנאשם בתחילת המשפט סעיף 129אין לגזור מאסר לא בפני הנאשם סעיף 129אדרכי הטלת מאסר במקום קנס סעיף 130שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט סעיף 131הודעת ההליכים לנידון שלא בפניו סעיף 132שפיטה שלא בפני הנאשם מטעמי בריאות סעיף 133העדר תובע סימן ג: פרוטוקול ותרגום סעיף 134ניהול פרוטוקול סעיף 135רישום הפרוטוקול סעיף 136צירוף מסמכים לפרוטוקול סעיף 137תיקון פרוטוקול סעיף 138רישום תיקון סעיף 139הפרוטוקול ראיה לכאורה סעיף 140מתרגם לנאשם סעיף 141ראיה שלא בעברית סעיף 142שכרו של מתרגם סימן ד: פתיחת המשפט סעיף 143תחילת המשפט סעיף 143אדיון מקדמי סעיף 144הסכמה בדבר עובדות וראיות סעיף 145הסברת זכויות הנאשם להגנתו סעיף 146מועד לטענת פסלות סעיף 147ערעור על החלטה בטענת פסלות סעיף 148סייג לטענת פסלות סעיף 149טענות מקדמיות סעיף 150דיון בטענה מקדמית סעיף 151טענות מקדמיות בשלב אחר של המשפט סעיף 152תשובת הנאשם לאישום סעיף 153חזרה מהודיה סעיף 154דין עובדה שהודו בה סעיף 155פסק דין של נאשם שהודה סימן ה: בירור האשמה סעיף 156פרשת התביעה סעיף 157סיום פרשת התביעה סעיף 158זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה סעיף 159פרשת ההגנה סעיף 160סדר הפתיחה והבאת ראיות של נאשמים אחדים סעיף 161דבר הנאשם סעיף 162שתיקת הנאשם סעיף 163סייג לחקירת נאשם סעיף 164סיום פרשת ההגנה סעיף 165ראיות נוספות מטעם התובע סעיף 166סתירת ראיות נוספות סעיף 167ראיות מטעם בית המשפט סעיף 168סתירת ראיות מטעם בית המשפט סעיף 169סיכומים לענין האשמה סעיף 170נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין סעיף 171נאשם ששב להיות מסוגל לעמוד בדין סימן ו: סדר חקירת עדים סעיף 172עדים יעידו זה שלא בפני זה סעיף 173אזהרת עד סעיף 174חקירת עד בידי בעלי הדין סעיף 175חקירה בידי בית המשפט סעיף 176חקירה נוספת בידי בעלי הדין סעיף 177עדים במשפט של נאשמים אחדים סעיף 178עד תביעה שלא נקרא להעיד סעיף 179עד עויין סעיף 180זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים סעיף 181עדות מטעם בית המשפט סעיף 181אמועד למתן הכרעת דין סימן ז: פסק הדין סעיף 182הכרעת הדין סעיף 183נימוקים בזיכוי סעיף 184הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום סעיף 185הרשעה בעבירה שאינה בתחום הסמכות סעיף 186הרשעה בעבירות אחדות סעיף 187ראיות לקביעת העונש סעיף 188דרכי הוכחה סעיף 189דברי הנאשם וראיותיו סעיף 190ראיות נוספות לקביעת העונש סעיף 191גילוי תסקיר ותוצאות בדיקות וחקירות סעיף 191אגילוי תסקיר לפי סעיף 187 סעיף 192סיכומים לענין העונש סעיף 192אביטול הרשעה סעיף 193גזר הדין סעיף 194שמירת דינים סעיף 195פסק הדין סעיף 196הסברה על זכות ערעור פרק ו: ערעור סעיף 197פירושים סעיף 198הגשת ערעור סעיף 199תקופת ערעור סעיף 200תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם סעיף 201הארכת מועדים סעיף 202ערעור אוטומטי סעיף 203נימוקי ערעור סעיף 204תיקון הודעת ערעור ונימוקיו סעיף 205דיון לפי בקשת רשות סעיף 206חזרה מערעור סעיף 207איחוד ערעורים סעיף 208דיון בפני בעלי הדין סעיף 208אביטול דחיית הערעור סעיף 209טענת פסלות שופט בערעור סעיף 210סדר הטענות בערעור סעיף 211גביית ראיות סעיף 212שינוי במסקנות סעיף 213סמכות בית המשפט שלערעור סעיף 214ראיות במשפט שהוחזר סעיף 215דחיית ערעור על אף טענה שנתקבלה סעיף 216הרשעה בעבירה שונה סעיף 217תנאי להגדלת העונש סעיף 218קריאת פסק דין בערעור סעיף 219הסברת זכות הערעור סעיף 220מתן הוראות אחרות פרק ז: סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס סעיף 221קביעת עבירות קנס סעיף 222ברירת קנס סעיף 222אעבירת קנס נמשכת סעיף 223תשלום הקנס סעיף 224אי תשלום הקנס סעיף 225כתב אישום בעבירות קנס סעיף 225אמועדי המצאה בעבירות קנס סעיף 226אי תחולת חוק הנוער סעיף 227תחולה סעיף 228ברירת משפט סעיף 229תשלום הקנס סעיף 229אייעוד קנסות לרשות מקומית סעיף 230הזמנה למשפט פרק ז1: סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס מיוחדות – הוראת שעה סעיף 230אהגדרות פרק ז'1 סעיף 230בתחולה עבירת קנס מיוחדת סעיף 230גהודעת תשלום קנס בעבירת קנס מיוחדת סעיף 230דבקשה לביטול קנס סעיף 230הבקשה להישפט סעיף 230והחלטה על השמדת סם מסוכן לאחר ביטול הודעת תשלום קנס סעיף 230זתוצאות אי תשלום קנס סעיף 230חגביית הקנס או החזרתו סעיף 230טהוצאות משפט סעיף 230ימרשם משטרתי מיוחד של עבירות קנס מיוחדות פרק ח: הוראות שונות סעיף 231עיכוב הליכים סעיף 232חידוש הליכים סעיף 233המשך משפט בפני שופט אחר סעיף 234שינוי בהרכב חבר השופטים סעיף 235סמכות שופט ואב בית דין סעיף 236מות הנאשם סעיף 237המצאת מסמכים סעיף 238פגמים שאינם פוגמים בדין סעיף 239סדרי הזמנה בעבירות קלות סעיף 239אמסירת הודעה בעבירות תעבורה סעיף 239בחזקת מסירה לעניין נהיגה בזמן פסילה סעיף 240סדרי דין מיוחדים בעבירות קלות סעיף 241חוקרים ותובעים לפי חיקוק אחר סעיף 242סמכות פרקליט מחוז סעיף 242אאצילת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה סעיף 243שמירת דינים סעיף 244ביצוע ותקנות סעיף 245תחילה תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 1-ב: תוספת 1-ג: תוספת 1-ד: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: תוספת 7: