סימן א: הוראות כלליות סעיף 1הגשת בקשה למינוי סניגור סעיף 1אפרטי זיהוי סעיף 2מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים סעיף 2אמינוי סניגור ביזמת בית המשפט סעיף 3מינוי ללא חוות דעת לשכת הסעד סעיף 4שכר טרחת סניגור סעיף 5הוצאות הגנה סעיף 6שכר עדים והוצאותיהם סעיף 7שכר מומחה ורופא סעיף 8מניעת כפל תשלומים סעיף 9סמכויות לרשם סעיף 10שיעור התשלומים לעדים סעיף 10אהצמדה למדד סעיף 11הפקדת כסף או ערובה סעיף 12יפוי כוח לסניגור סעיף 13יפוי כוח מטעם הקובל סעיף 14צו הגנה סעיף 15טופס צו מעצר סעיף 16צו מעצר סימן ב: ערר סעיף 17דרך הגשת ערר סעיף 18העברת הערר ליועץ המשפטי סימן ג: המשפט סעיף 19מועד המשפט סעיף 20הזמנה למשפט סעיף 20אמועד מסירה סעיף 21הטלת תוצאות בדחיית משפט סעיף 22הודעה על מאסר או קנס סעיף 23בקשה לעיון מחדש סעיף 24שמיעת טענות הצדדים סעיף 25הכחשת רישום פלילי סעיף 26מועד הגשת תסקיר ותוצאות סעיף 27הוראות בית המשפט סעיף 28גילוי ידיעות סעיף 30מעצר לפני גזר הדין סעיף 31צו ביצוע ופקודת מאסר סעיף 31בהעברת פרטי ניזוק סעיף 32מספר עתקים בערעור סעיף 32אצירופים לערעור ולבקשת רשות לערער סעיף 33המצאת העתק למשיב סעיף 34העברת התיק סעיף 35חתימת כתב אישום והודעת ערעור סעיף 36המשך ערעור בפטירת נאשם סעיף 37ראשי דת סימן ד: סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228 ו-239 לחוק סעיף 38הזמנה למשפט בעבירות קלות סעיף 39הזמנה למשפט בברירת קנס סעיף 40הודעה לתשלום קנס סעיף 41המצאה בדרך הצמדה סעיף 42בקשת משפט סעיף 42אבקשה לביטול הודעת תשלום קנס סעיף 43הזמנה למשפט בברירת משפט סעיף 44הזמנה תכופה סעיף 44אחזקת מסירה סעיף 44בהעתק הזמנה לבית המשפט סעיף 44גדין הזמנה סימן ד1: בקשת רשות לערער סעיף 44דהגשת הבקשה סעיף 44ההדיון בבקשה סעיף 44והחלטת בית המשפט סעיף 44זהעברת דיון סעיף 44חהודעת ההחלטה סעיף 44טהגדרת נושא הערעור סימן ה: סדרי דין מיוחדים בעבירות לפי סעיף 240 לחוק סימן ו: המצאת מסמכים סעיף 48מסירה על ידי מי סעיף 49מסירה לחבר מסדר דתי סעיף 50המצאה לחייל סעיף 51המצאה לכלוא והתייצבותו סעיף 52המצאה לפקיד מדינת חוץ סעיף 53המצאה לקטין או פסול דין אחר סעיף 54אישור מסירה סעיף 55החזרת עותק מסמך סעיף 56הזמנת עד סימן ז: הוראות שונות סעיף 57עריכת מסמכים לפי טפסים סעיף 57אהגשת מוצג וידיאו כראיה סעיף 58תעריף שכר טרחה סעיף 59ביטול סעיף 60תחילה סעיף 61השם