פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: מעצר סימן א: מעצר בלא צו סימן ב: הנוהל בתחנת המשטרה סעיף 8תחנת משטרה מהי סימן ג: סימן ד: פעולות אגב מעצר סעיף 19שימוש בכוח סעיף 20עזרת הציבור סעיף 21כלי התקפה סעיף 22חיפוש בעצור פרק 3: חיפוש סעיף 23צווי חיפוש סעיף 23אחדירה לחומר מחשב סעיף 24סמכות לפי צו חיפוש סעיף 25חיפוש שלא על פי צו חיפוש סעיף 25אחיפוש בבית משפט והפקדת חפצים סעיף 26הנוהל בעריכת חיפוש סעיף 27רשימת החפצים שנמצאו סעיף 28נוכחות התופש מותרת סעיף 29חיפוש באדם סעיף 30הוראת שופט לערוך חיפוש סעיף 31סמכויות שופט לגבי חפצים שנמצאו פרק 4: תפיסת חפצים סעיף 32סמכות לתפוס חפצים סעיף 32אהעתקת חומר מחשב סעיף 33שמירת התפוס סעיף 34מסירת התפוס לפי צו סעיף 35החזרת התפוס על ידי המשטרה סעיף 36הכרעת בית המשפט בתפוס סעיף 37חפץ שלא הוגש כראיה סעיף 38צו מכירה סעיף 38אערר סעיף 39צו חילוט סעיף 40טענת בעלות או זכות מצד אדם סעיף 41תפוס שנמכר או אבד סעיף 42חפץ ללא בעל פרק 5: הוראות כלליות סעיף 43הזמנה להציג חפץ סעיף 44פטור שוטר מאחריות סעיף 45כניסה למקום סעיף 46חיפוש אצל אשה סעיף 47עבירות סעיף 48תחילה