פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: הוראות כלליות סעיף 2עזרה משפטית מהותה סעיף 3הרשות המוסמכת לקבל בקשה לעזרה משפטית וסמכויותיה סעיף 4בקשה לעזרה משפטית של מדינה אחרת סעיף 5סירוב לבקשה סעיף 6דחיית מועד ביצוע בקשה לעזרה משפטית או עיכוב ביצועה סעיף 7ביצוע בקשה לעזרה משפטית סעיף 8כפיפות להוראות הדין סעיף 9סמכות בית משפט ורשות שלטונית סעיף 10שימוש ייחודי בראיות סעיף 11שמירת סודיות סעיף 12הוראות סודיות שבדין סעיף 13תוקפן של תקנות בענין הסכמים בין לאומיים מסוימים פרק ג: סוגי פעולות עזרה משפטית סימן 1: המצאת מסמכים סעיף 14המצאת מסמך משפטי זר בישראל סימן 2: גביית ראיות סעיף 15בקשה לגביית ראיות בישראל סעיף 16הסמכה לגביית ראיות סעיף 17זכות ייצוג סעיף 18גביית הראיות סעיף 19צו להעברת חפץ או תחליפו למדינה אחרת סעיף 20העברת הראיות למדינה המבקשת סעיף 21החזרת החפץ וחזקת תקינות סימן 3: העברת אדם למדינה אחרת לעדות או לסיוע בחקירה סעיף 22התייצבות של אדם במדינה אחרת סעיף 23העברת אסיר או אדם המוגבל בצו למדינה אחרת סעיף 24הסכמת האדם סעיף 25שחרור אסיר סעיף 26התחייבויות של המדינה המבקשת סעיף 27מעבר אסיר זר דרך ישראל והעברת אסיר לישראל סימן 4: פעולות חקירה סעיף 28בקשה של מדינה אחרת לבצע פעולות חקירה סעיף 29בקשה לבצע חיפוש ותפיסה בישראל סעיף 30דיון בקשר להעברת חפץ סעיף 31האזנת סתר סימן 5: העברת מידע סעיף 32בקשת מידע של מדינה אחרת סימן 6: חילוט רכוש סעיף 33בקשה של מדינה אחרת לאכוף צו חילוט זר סעיף 34צו לאכיפת צו חילוט זר סעיף 35סייגים לחילוט רכוש סעיף 36ביטול חילוט סעיף 37חילוט רכוש אחר סעיף 38ערעור סעיף 39בקשה של מדינה אחרת לסעדים זמניים סעיף 40צו זמני סעיף 41חילוט הרכוש סעיף 42עשייה ברכוש סעיף 43התחייבות המדינה המבקשת סעיף 44פעולת חקירה פרק ד: בקשות לעזרה משפטית מטעם מדינת ישראל סעיף 45הרשות המוסמכת להגיש בקשה לעזרה משפטית סעיף 46המצאת מסמך משפטי במדינה אחרת סעיף 47גביית ראיות מטעם מדינת ישראל סעיף 48שימוש ייחודי בראיות סעיף 49התייצבות לעדות בישראל סעיף 50החזקת אסיר זר בישראל סעיף 51הגנות ותנאים סעיף 52בקשה לפעולת חקירה מטעם מדינת ישראל סעיף 53בקשה לבצע חיפוש ותפיסה במדינה אחרת סעיף 54בקשת מידע מטעם מדינת ישראל סעיף 55בקשות לאכיפת צו חילוט רכוש ולסעדים להבטחת רכוש מטעם מדינת ישראל פרק ה: שונות סעיף 56תעודה של הרשות המוסמכת סעיף 57שינוי התוספות סעיף 59ביצוע ותקנות סעיף 60ביטול סעיף 61הוראות מעבר סעיף 62תחילה תוספת 1: תוספת 2: