פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: הוראות כלליות סעיף 2העברת בקשה לרשות המוסמכת סעיף 3תרגום סעיף 4התייעצות לפני העברת הבקשה לשר המשפטים לענין סעיף 5דחיית מועד ביצוע בקשה לעזרה משפטית או עיכוב ביצועה סעיף 6סמכות מקומית של בית משפט סעיף 7התייעצות לענין חיסיון המידע סעיף 8תוקפן של תקנות בענין הסכמים בין לאומיים מסוימים פרק ג: סוגי פעולות עזרה משפטית סעיף 9תרגום סעיף 10דרכי ההמצאה סעיף 11המצאת מסמך משפטי זר בענין פלילי סעיף 12בקשה לגביית ראיות סעיף 13הזמנת אדם לגביית ראיות שלא על ידי בית משפט סעיף 14הוכחת זכות ייצוג סעיף 15גביית עדות במערכת טלוויזיה סגורה סעיף 16הודעה לאדם על בקשה להתייצבותו במדינה אחרת סעיף 17הסכמתו של שר הבטחון סעיף 18הסכמתו של אדם סעיף 19אסמכתה להוצאת אסיר ממקום כליאתו סעיף 20אסמכתה להפסקת סעיף 21בקשה להחזר הוצאות סעיף 22אישור למעבר אסיר זר בישראל סעיף 23העברת מידע ללא בקשה סעיף 24החזקת אסיר זר במשמורת בישראל סעיף 25ביטול סעיף 26הוראת מעבר