פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2לשכות הוצאה לפועל סעיף 3מינוי רשמי הוצאה לפועל וכהונתם סעיף 3אמעמדם וסמכותם של רשמי הוצאה לפועל סעיף 3בתחולת הוראות מחוק בתי המשפט סעיף 3ב1סמכות רשם לסיים דיון סעיף 3ב2רציפות הדיון סעיף 3גהממונה על רשמי הוצאה לפועל סעיף 3דאחראי על בירור תלונות סעיף 4מנהלי לשכות ההוצאה לפועל ומנהל מערכת ההוצאה לפועל סעיף 4אהענקת סמכויות לדון בבקשות סעיף 5הטלת תפקידים סעיף 5אועדת האישורים סעיף 5בתוקף אישורים וסדרי עבודה סעיף 5ב1בעל אישור חדש סעיף 5גניהול פנקס סעיף 5דסייג לעיסוק סעיף 5החובת סודיות סעיף 5ואי חידוש, ביטול או פסילה סעיף 5זבירור תלונות והתליה סעיף 5חהפסקת ביצועו של הליך סעיף 6בקשת ביצוע סעיף 7המצאת אזהרה ופסק דין סעיף 7אבקשת חייב לצו תשלומים סעיף 7במסירת מידע סעיף 7ב1פטור מאחריות במסירת מידע סעיף 7ב2מידע על כניסת חייב לארץ סעיף 7גחזקה בדבר יכולת החייב סעיף 8נקיטת הליכים, הפסקתם וביטולם לפי בקשת הזוכה סעיף 9אגרות והוצאות סעיף 10שכר עורך דין סעיף 11העברת הביצוע של פסק דין או של הליך סעיף 12פסק דין הטעון הבהרה סעיף 12אבקשה לבית המשפט בעניין פסק דין למזונות סעיף 13מעצר למניעת הפרעה בביצוע סעיף 14עיכוב יציאה מן הארץ סעיף 15חיפושים סעיף 16השהיית הליך ואי נקיטתו סעיף 17עיכוב ביצועו של פסק דין סעיף 18פסק דין שבוטל או שונה סעיף 19טענת פרעתי סעיף 19אעדכון על קבלת תקבולים סעיף 19בהסדר עם החייב סעיף 20גביית יתר פרק א1: הוצאה לפועל במסלול מקוצר סעיף 20אתחולה סעיף 20בחיוב הניתן לביצוע במסלול מקוצר סעיף 20גהחלת הוראות החוק סעיף 20דבקשת ביצוע במסלול מקוצר סעיף 20ההליכים במסלול מקוצר סעיף 20ופרק הזמן לנקיטת הליכים במסלול מקוצר סעיף 20זסגירת תיק או העברה למסלול רגיל סעיף 20חהעדר זכאות לשכר טרחת עורך דין סעיף 20טחובת דיווח לכנסת הוראת שעה סעיף 20יתקנות וכללים פרק א2: הוצאה לפועל במסלול מזונות – הוראת שעה סעיף 20יאהגדרות סעיף 20יבתחולה והוראות מעבר סעיף 20יגמסלול לביצוע פסק דין למזונות סעיף 20ידהגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות והעברתה סעיף 20טונקיטת הליכים במסלול מזונות סעיף 20טזעדכון תיק סעיף 20יזמסירת מידע על החייב סעיף 20יחדיווח שנתי לזוכה שאינו המוסד סעיף 20יטהעברת ביצוע פסק דין למזונות ממסלול מזונות למסלול רגיל סעיף 20כהעברת ביצוע פסק דין למזונות ממסלול רגיל למסלול מזונות סעיף 20כאשכר טרחת עורך דין במסלול מזונות סעיף 20כבחובת דיווח לכנסת סעיף 20כגתקנות לעניין מסלול מזונות פרק ב: עיקול מיטלטלין סעיף 21עיקול מטלטלין ומכירתם סעיף 21אעיקול רכב סעיף 22מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול סעיף 23הוצאת מעוקלים סעיף 24העמדת נאמן סעיף 25אחריותו של נאמן סעיף 26זכות שימוש במיטלטלין סעיף 27מכירת המעוקלים סעיף 28ספק בבעלות סעיף 30ביטול עסקאות סעיף 32ביטול עיקול לאחר תשלום חוב פרק ג: עיקול מקרקעין סעיף 33הגדרות סעיף 34הטלת עיקול ותוצאותיו סעיף 35עיקול זמני סעיף 36מכירת מקרקעין שעוקלו סעיף 37רישום זכות במקרקעין שעוקלו סעיף 38הגנת דירת המגורים סעיף 39הגנת חייב חקלאי סעיף 39אתחולה סעיף 40זכותו של צד שלישי סעיף 41ביטול העיקול בשל העדר פעולה סעיף 42ביטול העיקול לאחר תשלום החוב פרק ד: עיקול בידי צד שלישי סעיף 43הטלת עיקול בידי צד שלישי סעיף 44עיקול כלל נכסי החייב סעיף 45עיקול נכס מסויים סעיף 45אהודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי סעיף 45בהודעת עיקול לצד שלישי שהוא חברה מנהלת סעיף 45געיקול מתחדש בתיק מזונות סעיף 46דינו של צד שלישי שלא הגיש הודעה סעיף 47מסירת נכסים מעוקלים סעיף 48חיוב של צד שלישי סעיף 49תחולת הוראות סעיף 49אתשלום לצד השלישי סעיף 50נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי סעיף 51דין פרעון חוב סעיף 52ביטול צו עיקול בידי צד שלישי פרק ה: כינוס נכסים סעיף 53מינוי כונס נכסים סעיף 54סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים סעיף 55שמירת הוראות סעיף 56אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים סעיף 57זכויות צד שלישי סעיף 58אחריותו של כונס נכסים סעיף 59שכרו של כונס נכסים סעיף 60סיום תפקידו של כונס נכסים פרק ו: ביצוע בעין סעיף 61מסירת נכס סעיף 62מסירת קטין סעיף 63עשיית מעשה סעיף 64פינוי מקרקעין סעיף 65טענות צד שלישי סעיף 66חייב שחזר לאחר הפינוי פרק ו1: הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו סעיף 66אהטלת הגבלות על חייב סעיף 66א1סייג להגבלה על כרטיס חיוב סעיף 66בתנאים להטלת הגבלות סעיף 66גהתראה בדבר הגבלה סעיף 66דביטול הגבלה פרק ו2: מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם סעיף 66הרישום חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חוב במרשם החייבים המשתמטים סעיף 66וניהול מרשם החייבים המשתמטים סעיף 66זמחיקת חייב ממרשם החייבים המשתמטים ורישום חוזר סעיף 66חחובת דיווח לכנסת הוראת שעה פרק ז: חקירת יכולת ותשלום בשיעורים סעיף 67חקירת יכולת סעיף 68החלטה על פי תצהיר סעיף 68אחוקרי ההוצאה לפועל סעיף 69תשלום בשיעורים סעיף 69אכללים סעיף 69בבקשה לשינוי צו תשלום או הוראת תשלום פרק ז1: חייב מוגבל באמצעים סעיף 69גהכרזה של חייב מוגבל באמצעים סעיף 69דהגבלות של חייב מוגבל באמצעים סעיף 69המרשם חייבים מוגבלים באמצעים סעיף 69וריבוי תיקים של חייב מוגבל באמצעים סעיף 69זבדיקת יכולת וצו תשלומים סופי סעיף 69חהסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים סעיף 69טתוקף הגבלות על חייב שאינו מוגבל באמצעים סעיף 69יביטול הכרזת חייב כמוגבל באמצעים סימן א: הכרזה על חייב מוגבל באמצעים ותוצאותיה סעיף 69גהכרזה של חייב מוגבל באמצעים סעיף 69דהגבלות של חייב מוגבל באמצעים סעיף 69המרשם חייבים מוגבלים באמצעים סעיף 69וריבוי תיקים של חייב מוגבל באמצעים סעיף 69זבדיקת יכולת וצו תשלומים סופי סעיף 69חהסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים סעיף 69טתוקף הגבלות על חייב שאינו מוגבל באמצעים סעיף 69יביטול הכרזת חייב כמוגבל באמצעים סעיף 69י1הגבלת האפשרות להכריז על חייב מוגבל באמצעים סימן ב: הפטר לחייב מוגבל באמצעים – הוראת שעה סעיף 69י2תחולה, הוראות מעבר והגדרות סעיף 69י3תנאים למתן צו הפטר סעיף 69י4סייגים למתן צו הפטר סעיף 69י5בקשת הפטר סעיף 69י6הגשת בקשת הפטר והלשכה שבה יתנהל התיק סעיף 69י7דרישת מידע עדכני סעיף 69י8החלטה בעניין פתיחת תיק במסלול הפטר סעיף 69י9פרסום הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר סעיף 69י10הודעה לנושים סעיף 69י11התנגדות לבקשת הפטר סעיף 69י12דיון והחלטה בהתנגדות לבקשת הפטר סעיף 69י13החלטה בבקשת ההפטר סעיף 69י14תוצאות דחיית בקשת הפרט סעיף 69י15פעולת ההפטר סעיף 69י16ביטול צו הפטר סעיף 69י17השהיית הליכים בתיק במסלול הפטר עקב הגשת בקשת פשיטת רגל סעיף 69י18הודעה לחייבים על האפשות להגיש בקשת הפטר סעיף 69י19הוראות לעניין מחיקה מהמרשם של חייבים מוגבלים באמצעים סעיף 69י20הוראות לעניין ערעור סעיף 69י21סמכות בתי משפט סעיף 69י22דיווח לכנסת סעיף 69י23הסדר מוסכם לפירעון החוב בין החייב לנושים פרק ז2: צווי הבאה וצווי מאסר סעיף 69יאהזמנה לבירור סעיף 69יבצו הבאה סעיף 69יגמעמד הבירור או ההבאה סעיף 70מאסר חייב בעל יכולת בשל אי תשלום חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי סעיף 71סייג למתן צו הבאה או צו מאסר סעיף 72שחרור החייב מהבאה וממאסר סעיף 72אתקופות מצטברות של מאסר סעיף 73אין לאסור שנית בעד אותו חוב סעיף 73אחסינות סעיף 74מאסר בשל חוב בעד מזונות פרק ז3: איחוד תיקים סעיף 74אהגדרות סעיף 74בבקשת איחוד סעיף 74גהמשך הליכים שננקטו סעיף 74דעיכוב יציאה מן הארץ סעיף 74העיקול סעיף 74ותנאים לדיון בבקשת איחוד סעיף 74זחובת גילוי סעיף 74חהחלטה לענין האיחוד סעיף 74טמבחן יכולת הפרעון סעיף 74ידחיית בקשה סעיף 74יאצו איחוד סעיף 74יבתיק נוסף סעיף 74יגהבטחת מימוש הליך האיחוד סעיף 74ידמינוי ממונה סעיף 74טוביטול צו פרק ז4: ביצוע צווי הבאה וצווי מאסר סעיף 74טזביצוע בידי משטרת ישראל סעיף 74יזסייג לביצוע צו הבאה או צו מאסר סעיף 74יחסמכויות שוטר בביצוע צו הבאה או צו מאסר סעיף 74יטיחידה מיוחדת סעיף 74כאגרה מיוחדת סעיף 74כאקרן מיוחדת סעיף 74כבדין וחשבון פרק ז5: היוועדות חזותית סעיף 74כגהגדרה סעיף 74כדהיוועדות חזותית סעיף 74כהתנאים לעריכת דיון בהיוועדות חזותית סעיף 74כואופן עריכת היוועדות חזותית סעיף 74כזתוקף פרק ח: הוראות שונות סעיף 75זקיפת הכנסות הביצוע סעיף 76ריבוי הליכים ופסקי דין סעיף 77העודף שבידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל סעיף 77איידוע בדבר פנייה להליכי פשיטת רגל סעיף 78מות החייב סעיף 79ביצוע הליכים וצווים סעיף 79אמסמך מיכון ראיה לכאורה סעיף 80ערר וערעור סעיף 81חיוב שדינו כפסק דין סעיף 81אהוצאה לפועל של שטרות סעיף 81א1ביצוע תביעה על סכום קצוב סעיף 81א2הוראות לענין שכר טרחה בתביעה על סכום קצוב ובתובענה לתשלום שטר סעיף 81א3הפרשי הצמדה וריבית בהוצאה לפועל על שטר ועל תביעה על סכום קצוב סעיף 81א4 סעיף 81בשמירת דינים וזכויות סעיף 81ב1אופן הוצאה לפועל של משכנתה או משכון לגבי דירת מגורים סעיף 81ב2חובת סודיות סעיף 81געונשין סעיף 81דסמכות רשם ההוצאה לפועל להטיל הוצאות סעיף 82שמירת דינים סעיף 83ביצוע ערובה סעיף 84ביצוע לפי בקשת החייב סעיף 85ביטולים סעיף 86תחילה סעיף 87הוראות מעבר סעיף 87בדיווח שנתי סעיף 88ביצוע ותקנות תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: