סעיף 1הגדרות סעיף 2הסמכות לפסוק ריבית סעיף 3ריבית על הוצאות ושכר טרחה סעיף 3אהצמדה סעיף 4שיעור הריבית סעיף 5תקופת הריבית וריבית פיגורים סעיף 6סייגים סעיף 7ריבית דריבית סעיף 8פיצויים במשפט פלילי סעיף 9פטור מחיוב בתשלום ריבית סעיף 10שמירת זכויות סעיף 11תחולה על המדינה סעיף 13ביטולים