פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: אסירים סימן א: קבלת אסירים וכליאתם סעיף 2קבלת אסירים סעיף 3זיהוי סעיף 4רישום פרטים סעיף 5קבלה למשמורת סעיף 6בדיקה רפואית סעיף 7חפצי אסיר במשמורת סעיף 8השמדת בגדים סעיף 9סירוב לקבל למשמורת סעיף 10הפרדת מינים וחלוקה לסוגים סימן ב: משמורת אסירים והעברתם סעיף 11אסירים במשמורת המנהל סעיף 11אכבילת אסיר במקום ציבורי סעיף 11בתנאי כליאה הולמים סעיף 11גפעילות חינוך ופנאי סעיף 11דשיקום אסירים סעיף 11השמירת דינים סעיף 12העברת אסירים סעיף 13העברה לרגל מחלה מידבקת סעיף 14מקומות לטיפול בחולי נפש סעיף 15אסיר חולה נפש סעיף 16אשפוז אסירים חולים סעיף 17החזרת אסיר מאשפוז סעיף 18מניעת בריחה מבית חולים סעיף 19אמצעים מיוחדים בבית חולים סימן ב1: החזקה בהפרדה סעיף 19אהגדרות סעיף 19במטרות ההפרדה סעיף 19גהפרדה מינהלית סעיף 19דשימוע סעיף 19ההפרדה בהוראת בית משפט סעיף 19ועיון חוזר סעיף 19זערעור סעיף 19חראיות סעיף 19טהפרדה לאחר החלטת בית משפט סעיף 19יביטול הפרדה סעיף 19יאחובת הנמקה סימן ב2: מניעת נזקים בריאותיים לאסיר שובת רעב סעיף 19יבהגדרות סעיף 19יגבקשת היתר למתן טיפול רפואי לאסיר שובת רעב סעיף 19ידהחלטת בית המשפט בבקשת היתר לטיפול רפואי סעיף 19טוסדרי דין וראיות סעיף 19טזמתן טיפול רפואי לאסיר שובת רעב סעיף 19יזסייג לאחריות סעיף 19יחעיון חוזר סעיף 19יטערעור סימן ג: הבאת אסיר לבית המשפט סעיף 20הגדרות סעיף 21ייחוד הוראות סעיף 22צו הבאה סעיף 23משמורת סעיף 24הוצאות סימן ד: עבודה סעיף 25מקום עבודה סעיף 26עבודת אסירות סעיף 27פיקוח סימן ה: רשיונות חופש סעיף 36חופשה מיוחדת סעיף 37אבדן רשיון חופש סימן ו: חפצים אסורים וקשר עם החוץ סעיף 38איסור החזקה סעיף 39חפץ שנשלח לאסיר סעיף 40בדיקה ותפיסת חפץ אסור סעיף 41איסור הכנסה והוצאה סעיף 42איסור העברה סעיף 42אהעברת מכתב סעיף 43איסור הנחה סעיף 44חילוטים ודינם סעיף 45פגישת אסיר עם עורך דין סעיף 45אמניעת פגישת אסיר עם עורך דין מסוים סעיף 45א1הגבלת פגישת אסיר עם כמה עורכי דין סעיף 45בשמירת דינים סעיף 47אסיר שפוט סעיף 47אשליחת מכתבים סעיף 47בקבלת דבר דואר או מכתב סעיף 47גסמכות בודק למניעת מסירה או קבלה של דבר דואר סעיף 47דהתכתבות עם חבר הכנסת סעיף 48אסיר חולה סעיף 49אנשי דת סעיף 50פיקוח על מבקרים סעיף 51איסור תקשורת סעיף 52עונשין סימן ז: אסירים שנידונו למיתה סעיף 53החזקה סעיף 54גישה סעיף 55הנוכחים בביצוע גזר הדין סימן ח: משמעת סעיף 56עבירות בתי סוהר סעיף 57שיפוט בעבירות בית סוהר סעיף 58עונשין ועבירת בית סוהר סעיף 59חיוב בפיצויים סעיף 59אגביית קנס ופיצויים סעיף 59בייעוד קנסות סעיף 60זכות אסיר להתגונן בדין סעיף 61שיפוט בתי המשפט סעיף 62אין פטור מהליכים רגילים סימן ח1: עתירות אסירים סעיף 62אעתירה סעיף 62בסמכות סעיף 62גערעור סעיף 62דשמירת סמכות סימן ט: שחרור סעיף 63אחריות המנהל סעיף 64הקדמת השחרור בשל ימי מנוחה סעיף 64אזמן השחרור סעיף 65בדיקה רפואית לפני שחרור סעיף 66שחרור אסיר חולה סעיף 67ביגוד סעיף 68שחרור אסיר נצרך סימן ט1: שחרור מינהלי סעיף 68אהגדרות סעיף 68בקביעת תקן הכליאה סעיף 68גשחרור מינהלי סעיף 68דדין קדימה בשחרור סעיף 68הדין שחרור מינהלי כדין שחרור על תנאי סעיף 68ודיווח לכנסת פרק ג: בתי סוהר סימן א: הקמת בתי סוהר סעיף 69הקמת בתי סוהר סעיף 70בתי סוהר ארעיים סימן ב: מבקרים רשמיים סעיף 71מינוי מבקרים רשמיים סעיף 72מבקרים רשמיים מכוח כהונתם סעיף 72אסמכויות מבקר רשמי סעיף 72בריאיון אסירים סעיף 72גדרכי הראיון סעיף 72דמסירת מידע סעיף 72הדו"ח על ביקור סעיף 72ואיסור ביקור לשעה סימן ג: רופאים סעיף 73מינוי רופאים סעיף 74סמכויות רופאים סעיף 75רישום פטירות סימן ד: ארגון השירות סעיף 76תפקידי השירות סעיף 77הרכב השירות סעיף 78מינוי נציב בתי הסוהר סעיף 79מינוי סוהרים בכירים סעיף 80תפקידי הנציב סעיף 80אהוצאת פקודות השירות סעיף 80בפרסום פקודות השירות סעיף 80גדין פקודות השירות סעיף 81תפקידי מנהלים סימן ה: גיוס ושחרור סעיף 82תקופת השירות סעיף 83הצהרת מתגייס סעיף 84שבועת אמונים סעיף 85הארכת תקופת שירות סעיף 86התפטרות סוהר סעיף 87שחרור מטעמי בריאות סימן ו: סוהרים מוספים זמניים סעיף 88גיוס סעיף 89הפסקת שירות והמשכתו סעיף 90שחרור סעיף 91מתן הודעות סעיף 92תקנות מסויימות לא יחולו סימן ו1: משרתים בשירות אזרחי-ביטחוני סעיף 92אמשרת בשירות אזרחי ביטחוני סימן ז: סמכויות הסוהרים ואחריותם סעיף 93התפקידים סעיף 94אחריות כספית של סוהרים סעיף 95שימוש בנשק סימן ז1: סמכויות סוהר – עיכוב, מעצר וחיפוש סעיף 95אהגדרות סעיף 95בסמכויות עיכוב ומעצר בלא צו סעיף 95גסמכות חיפוש אגב מעצר סעיף 95דסמכות חיפוש בעת קבלת אסיר למשמורת סעיף 95החיפוש באסיר בעת שהייתו בבית סוהר סעיף 95והעדר הסכמה סעיף 95זחיפוש באסיר מחוץ לבית הסוהר סעיף 95חחיפוש בגוף האסיר לגילוי סמים סעיף 95טחיפוש במי שמוחזק במקום המיועד לאסירים שאינם משתמשים בסמים סעיף 95יחיפוש בעת ביקור בבית הסוהר סעיף 95יאתחולת חוק סדר הדין הפלילי סעיף 95יבתקנות סימן ח: איסורים סעיף 95יגסוהר יעסוק בתפקידו בלבד סעיף 96מניעת שחיתות סעיף 97משטר לילה סעיף 98תאי אסירות סעיף 99החזרת חפצים סעיף 100עריקה סימן ט: דין משמעתי – הוראות כלליות סעיף 101הגדרות סעיף 102תחולת הדין המשמעתי סעיף 103עבירת משמעת סעיף 104העמדה לדין משמעתי סעיף 105תחולה לפי מקום סעיף 106יסוד נפשי בעבירות משמעת סעיף 107ראיות וסדרי דין סעיף 108אין אחריות משמעתית פעמיים סעיף 109שיפוט משמעתי נוסף על שיפוט פלילי סעיף 110הליך משמעתי והליך פלילי סעיף 110אשיפוט משמעתי לפי חיקוק אחר סעיף 110בהליכים משמעתיים נגד מי שחדל להיות סוהר סעיף 110גהתיישנות עבירות סעיף 110דהתיישנות עונשים סעיף 110האי תלות סעיף 110ופומביות הדיון סעיף 110זאיסור פרסום סעיף 110חהפרעות לדיונים סעיף 110טביזיון בית הדין סעיף 110יצו הבאה סעיף 110יארציפות הדיון סעיף 110יבייצוג סוהר בדין משמעתי סעיף 110יגנוכחות בדין סעיף 110ידגביה מוקדמת של עדות סעיף 110טודרגת שופט סעיף 110טזאב בית דין סעיף 110יזמינוי תובע סעיף 110יחפסלות שופט או דן יחיד סעיף 110יטהחלפת היושב בדין משמעתי סעיף 110כהפסקת כהונה של שופט או דן יחיד סעיף 110כאשתיקת נאשם סעיף 110כבקבילות אמרה סעיף 110כגפסק דין במשפט פלילי סעיף 110כדחיסיון סימן ט1: דן יחיד סעיף 110כהדרגת דן יחיד סעיף 110כופסק סעיף 110כזחובת זימון נפגע סעיף 110כחהרשעה בעבירת משמעת על פי עובדות שלא נטענו בכתב התלונה סעיף 110כטהרשעה בעבירות משמעת אחדות סעיף 110לסמכות ענישה של דן יחיד סעיף 110לאדחיית ביצוע עונש סעיף 110לבערר על פסק סעיף 110לגסופיות פסק של רב גונדר ושל שופט סעיף 110לג1פסק חלוט סעיף 110לדסמכויות קצין שיפוט בכיר הדן בערר סימן ט2: בית דין למשמעת סעיף 110להכינון בית דין למשמעת סעיף 110לומינוי נשיא בית הדין סעיף 110לזמינוי מותב בית הדין סעיף 110לחבית דין למשמעת בשופט אחד סעיף 110לטהרחבת סמכות סעיף 110מהכרעת הדין סעיף 110מאהרשעה בעבירת משמעת על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום סעיף 110מבהרשעה בעבירות אחדות סעיף 110מגראיות לעניין העונש סעיף 110מדסמכות ענישה של בית דין למשמעת סעיף 110מהדחיית ביצוע עונש סעיף 110מובית דין שנחלקו בו הדעות סימן ט3: בית דין לערעורים סעיף 110כוחזרה מערעור סעיף 110מזכינון בית דין לערעורים סעיף 110מחמינוי נשיא בית הדין לערעורים סעיף 110מטמינוי מותב בית דין לערעורים סעיף 110נזכות ערעור סעיף 110נאהגשת כתב ערעור סעיף 110נגדיון בערעור בפני בעלי הדין סעיף 110נדסמכות בית הדין לערעורים סעיף 110נהסמכות נשיא בית הדין לערעורים סעיף 110נופסק דין סופי סעיף 110נו1ערעור לבית המשפט המחוזי סעיף 110נו2פסק דין חלוט סימן ט4: משפט חוזר סעיף 110נזמשפט חוזר סעיף 110נחסמכויות בית הדין במשפט חוזר ופיצוי סימן ט5: דרכי ענישה סעיף 110נטעונש על תנאי סעיף 110סהארכת תקופת התנאי סעיף 110סאנשיאת כמה עונשים סעיף 110סבמקום נשיאת עונש מחבוש סעיף 110סגתנאי המחבוש סעיף 110סדאמצעי ריסון ומשמעת סעיף 110סהחיוב בפיצויים סעיף 110סוגביית קנסות ופיצויים סימן ט6: הוראות שונות סעיף 110סזתקופות שלא יבואו במניין תקופת שירות ביטחון סעיף 110סחאי זכאות לשכר בעד ימי היעדרות סעיף 110סטשכר בעת השעיה סעיף 110עמות סוהר סעיף 110עאפיטורים עקב הליך משמעתי או פלילי סעיף 110עבביטול עונש או הקלה בו סעיף 110עב1ביטול פסק או פסק חלוט וקביעת דיון חוזר סעיף 110עגשמירת סמכויות השר והנציב סימן י: בירור קבילות סוהרים סעיף 111הגדרות סעיף 112כשירות נציב קבילות סוהרים ומינויו סעיף 112אפקיעת כהונה סעיף 112בהעברה מכהונה סעיף 112גסגן נציב הקבילות סעיף 113הרשאים להגיש קבילה סעיף 114הגשת הקבילה סעיף 115הנקבל סעיף 116נושא לקבילה סעיף 117קבילות שאין לברר אותן סעיף 118קבילות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת סעיף 119פתיחת הבירור סעיף 120דרכי הבירור סעיף 121הגשת סיוע סעיף 122הפסקת הבירור סעיף 123תוצאות הבירור סעיף 124סייגים להודעה סעיף 125זכויות וסעדים סעיף 126חובת סודיות סעיף 127דין וחשבון סעיף 128אי תלותו של נציב הקבילות פרק ג1: פרק ג2: בית סוהר בניהול פרטי פרק ג3: תחקיר מבצעי סעיף 128נההגדרות פרק ג'3 סעיף 128נועדיפות החוק סעיף 128נזחיסיון ואי קבילות סעיף 128נחהעברה ליועץ המשפטי לממשלה סעיף 128נטסמכות הנציב סעיף 128ססודיות סעיף 128סאדיון בכנסת פרק ד: שונות סעיף 129יחסים שאינם יחסי עובד ומעביד סעיף 129אאיסור התארגנות סעיף 130חיפוש אצל אשה סעיף 131עונש כללי סעיף 131אועדות חקירה סעיף 132תקנות השר תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 2: תוספת 3: