פרק א: מטרה והגדרות סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות פרק ב: נקיטת אמצעי הפחתה במקור סעיף 3הוראות לעניין אמצעי הפחתה במקור סעיף 4ייצור אריזה בהתאם לאמצעי הפחתה במקור פרק ג: חובות יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או של אריזות שירות סעיף 5חובת סימון אריזות סעיף 6חובת מיחזור פסולת אריזות סעיף 7חובת דיווח למנהל של יצרן ויבואן סעיף 8חובת רישום של יצרן ויבואן סעיף 9חובת התקשרות עם גוף מוכר סעיף 10פטור למשקל אריזות מזערי סעיף 11היטל על יצרנים או יבואנים פטורים פרק ד: גוף מוכר סעיף 12הכרה בחברה כגוף מוכר סעיף 13בקשה להכרה סעיף 14ביטול הכרה סעיף 15ביצוע פעולות לקיום חובות יצרנים או יבואנים סעיף 16חובת התקשרות עם יצרנים ויבואנים וחובת דיווח להם סעיף 17חובת התקשרות עם אחראי לפינוי פסולת וביצוע פעולות איסוף ופינוי של פסולת אריזות סעיף 18חובת דיווח למנהל של גוף מוכר סעיף 19חובת רישום של גוף מוכר סעיף 20קביעת משקל מופחת של פסולת אריזות בשל הפרת הוראות בידי אחראי לפינוי פסולת סעיף 21אסיפת יצרנים ויבואנים סעיף 22נציג המנהל פרק ה: הוראות לעניין הפרדה, איסוף, פינוי והטמנה של פסולת אריזות סעיף 23קביעת הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי וחובת התקשרות עם גוף מוכר סעיף 25איסור השלכה, איסוף או פינוי של פסולת אריזות שלא בהתאם להסדרי הפרדה, איסוף ופינוי סעיף 26איסוף ופינוי פסולת אריזות מבית עסק סעיף 27איסור הטמנת פסולת אריזות פרק ו: פרק ז: עונשין סעיף 31עונשין סעיף 32אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 33שיעורי קנסות פרק ח: עיצום כספי סעיף 34עיצום כספי סעיף 35הודעה על כוונת חיוב סעיף 36זכות טיעון סעיף 37החלטת המנהל ודרישת תשלום סעיף 38הפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 39סכומים מופחתים סעיף 40סכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 41המועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 42הפרשי הצמדה וריבית סעיף 43ערעור לבית משפט שלום סעיף 44פרסום בדבר הטלת עצום כספי סעיף 45שמירת אחריות פלילית פרק ט: הוראות שונות סעיף 46אגרות סעיף 47מינוי המנהל סעיף 48ייעוד כספים לקרן לשמירת הניקיון סעיף 49גבייה סעיף 50סייג לתחולה סעיף 51תחולה על המדינה סעיף 52איסור גילוי מידע סעיף 53שמירת דינים סעיף 54ביצוע ותקנות סעיף 55דיווח לכנסת סעיף 59תיקון חוק הפיקדון על מכלי משקה סעיף 60תחילה סעיף 61הוראת מעבר