סעיף 1פרשנות סעיף 2העלאת שיעורי מס הרכישה לגבי דירה שאינה דירה יחידה סעיף 3הפחתת שיעורי מס הרכישה לגבי דירה יחידה סעיף 4הצמדה למדד סעיף 5הפחתת שיעור מס שבח לגבי קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים סעיף 6פטור במכירת דירת מגורים מזכה סעיף 6אפטור במכירת דירת מגורים שאינה מזכה סעיף 7תחילה