חלק א: פרשנות סעיף 1הגדרות חלק ב: הטלת המס פרק 1: המקור סעיף 2מקורות הכנסה סעיף 2אהשתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים סעיף 3הכנסות אחרות סעיף 3אהכנסה מאזור פרק 2: המקום סעיף 4מקום ההכנסה במכירה לחוץ לארץ סעיף 4אמקום הפקת ההכנסה סעיף 5הוראות מיוחדות לעניין חכירת כלי שיט או כלי טיס פרק 3: תקופת השומה סעיף 6שנת מס סעיף 7תקופת שומה מיוחדת סעיף 8חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת סעיף 8אחלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה סעיף 8בדינן של הכנסות לפי סעיף 2 סעיף 8גמועד החיוב של הכנסה מהפרשי שער חלק ג: חישוב ההכנסה לענין מס פרק 1: פטור סימן א: פטור על פי הדין סעיף 9הכנסות פטורות סעיף 9אפטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה סעיף 9בפטור לקיצבה אחרת סעיף 9גהנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל תושב חוזר ותיק סעיף 9דפטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים סימן ב: סמכות לפטור סעיף 10הנחה ממס על הענקה בעד פריון עבודה ושכר עבודה בעד עבודה במשמרות סעיף 11הטבות מס ביישובים סעיף 11גהגבלה על הנחה או הטבה סעיף 13אדיבידנד מהכנסה מועדפת סעיף 14תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר סעיף 14אהכנסות חברה שהשליטה על עסקיה היא מחוץ לישראל סעיף 14בסמכות לפטור סעיף 15מילווה המדינה סעיף 15אסמכות לפטור הפרשי הצמדה וריבית על פיקדון, תכנית חיסכון ואיגרות חוב סעיף 15בחישוב הריבית הריאלית סעיף 16פטור על ריבית מסויימת סעיף 16אסמכות להחזיר מס לתושב חוץ סעיף 16בהפרשי הצמדה מסויימים סעיף 16גהכנסה ממכירת מים סעיף 16ההכנסות מעסקאות מסויימות בשוק ההון פרק 2: ניכויים וקיזוזים סימן א: ניכויי הוצאות סעיף 17הניכויים המותרים סעיף 18סייגים לניכוי הוצאות מסויימות סעיף 20סמכות לקבוע כללים בדבר ניכויים מסויימים סעיף 20אניכויים לחקירות מדעיות סעיף 20א1תקרה כוללת לניכוי בשל מחקר ופיתוח סעיף 20א2ניכוי בשל מחקר ופיתוח תוספת לבסיס המקדמות סעיף 20בניכוי בשל מזונות לתושב חוץ סימן ב: ניכויי פחת סעיף 21פחת נכסים סעיף 22זקיפת פחת משנה לשנה סעיף 23סייג לניכויי פחת סעיף 24פחת בהעברת נכס שאין עמה העברת שליטה סעיף 25שליטה מהי סעיף 26בעל השליטה מיהו סעיף 26אהמועד הקובע מהו סעיף 27ניכוי בעד חילוף מכונות וציוד סימן ג: קיזוז הפסדים סעיף 27אניכוי בעד פחת בחילוף מקרקעין ובפינוי ובינוי סעיף 28קיזוז הפסד סעיף 29הפסד שהיה בחוץ לארץ סימן ד: הוראות כלליות סעיף 30סייג לניכויים סעיף 31תקנות בדבר ניכוי הוצאות סעיף 32ניכויים שאין להתירם סעיף 32אסייג להתרת ניכויים והקטנת מקדמות בשל דיווח לקוי סעיף 33הגבלת ניכויים, זיכויים וקיזוזים בשל פנקסים בלתי קבילים פרק 3: ניכויים, זיכויים וקיצבאות ילדים סעיף 33אהגדרות סעיף 34זיכוי לתושב ישראל סעיף 35זיכוי לעולה סעיף 36זיכוי בעד נסיעה למקום ההשתכרות סעיף 36אזיכוי לאשה סעיף 37זיכוי בעד בן זוג סעיף 38זיכוי בעד בן זוג עובד סעיף 39זיכוי בעד בן זוג עוזר סעיף 39אזיכוי לחייל משוחרר סעיף 40נקודות קיצבה וזיכוי בעד ילדים סעיף 40אנקודת זיכוי לגרוש שנשא אשה אחרת סעיף 40בנקודת זיכוי לנער סעיף 40גנקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי סעיף 40דנקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע סעיף 40המניעת כפל סעיף 41בן זוג שהיה נשוי חלק מהשנה סעיף 41אדיווח לכנסת סעיף 44זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד סעיף 45זיכוי בעד נטולי יכולת סעיף 45אזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים סעיף 46תרומה למוסד ציבורי סעיף 46אתקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ סעיף 46בזיכוי בשל תרומה תוספת לבסיס המקדמות סעיף 47ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה סעיף 47אניכוי בשל תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל סעיף 47גשכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל סעיף 48זיכויים לתושבי האזור סעיף 48אזיכויים לעובד זר חלק ד: חישוב ההכנסה במקרים מיוחדים פרק 1: חברות ביטוח סעיף 49חברת ביטוח כללי סעיף 50חברת ביטוח חיים סעיף 51הוצאותיה של חברת ביטוח חיים סעיף 52חברת ביטוח חיים המקבלת פרמיות מחוץ לארץ סעיף 53מבטח חוץ שקיבל פרמיות מביטוח בישראל פרק 2: גופים שיתופיים סימן א: קיבוצים שיתופיים או מתחדשים סעיף 54הגדרות סעיף 55שומת קיבוץ שיתופי וחבריו סעיף 56ההכנסה החייבת סעיף 57המס בקיבוץ שיתופי סעיף 58נקודות זיכוי בעד ילדים סעיף 58אקרן השתלמות לחבר קיבוץ שיתופי סעיף 60אהמס בקיבוץ מתחדש סעיף 60בשומת קיבוץ מתחדש ושומת חבריו לפי החלטת הקיבוץ סימן ב: מושבים ואגודות חקלאיות סעיף 61מושבים שיתופיים וכדומה סעיף 62אגודה שיתופית חקלאית סימן ב1: בעל מניות מהותי בחברת מעטים סעיף 62אבעל מניות מהותי בחברת מעטים סימן ג: שותפויות וחברות בית סעיף 63שותפויות סעיף 64חברת בית סימן ד: חברות משפחתיות סעיף 64אחברות משפחתיות סימן ה: חברה שקופה סעיף 64א1חברה שקופה פרק 2-1: קרן להשקעות במקרקעין סעיף 64א2הגדרות סעיף 64א3קרן להשקעות במקרקעין סעיף 64א4ההכנסה מקרן להשקעות במקרקעין סעיף 64א5ניכוי המס סעיף 64א6שומה, השגה, ערר, ערעור וגביה סעיף 64א7מס רווחי הון על העברת מקרקעין ומס רכישה מופחת לקרן בייסוד סעיף 64א7אמס רכישה מופחת על מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או על מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה סעיף 64א7בהעברת נכסים תמורת מניות סעיף 64א7גהחזקה באיגוד מקרקעין סעיף 64א8קיזוז הפסד שהיה לבעל מניות סעיף 64א9העברת הכנסה חייבת לבעלי המניות וחלוקת רווחים סעיף 64א10הוראות לענין חברה שחדלה להיות קרן להשקעות במקרקעין סעיף 64א11סמכות שר האוצר פרק 3: הכנסת בני-זוג סעיף 64בבן זוג רשום סעיף 65חישוב מאוחד סעיף 65אתיק על שם בני זוג סעיף 66חישוב נפרד סעיף 66אהוראות כלליות סעיף 66בהכנסת משפחה אומנת סעיף 67הכנסת איש ואשה במשק חקלאי פרק 3-1: תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ סעיף 67אתושב ישראל השוהה בחו"ל פרק 3-2: פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית סעיף 67בהגדרות סעיף 67גחברת החזקות ישראלית סעיף 67דחברה מוחזקת סעיף 67הפטור להכנסתה של חברת החזקות ישראלית סעיף 67ודיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית סעיף 67זדיבידנד רעיוני סעיף 67חהוראות מיוחדות לענין מי שהיה לתושב ישראל סעיף 67טמכירת מניה בחברת החזקות ישראלית סעיף 67יחברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראלית סעיף 67יאסייג לתחולת סעיף 75ב פרק 4: תושבי-חוץ סעיף 68אתנאים למתן הקלות לתושב חוץ סעיף 68במינוי נציג סעיף 69שאינם תושבים סעיף 70פטור ספן חוץ סעיף 71רווחי ספן חוץ ממטען ישראלי סעיף 72חישוב רווחיו של ספן חוץ שבידו תעודה סעיף 73חישוב רווחי ספן חוץ במקרים אחרים סעיף 74אניה שבאה באקראי סעיף 75מפעלי תובלה אווירית ומפעלי אלחוט סעיף 75אעיתונאי חוץ וספורטאי חוץ פרק 4-1: חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה סעיף 75בבעלי שליטה ישראלים בחברה נשלטת זרה סעיף 75ב1בעלי מניות ישראלים בחברת משלח יד זרה סעיף 75ב2הוראות לעניין חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת פרק 4-2: נאמנויות סעיף 75גהגדרות סעיף 75דיוצר הנאמנות סעיף 75הנהנה בנאמנות סעיף 75וחיובה של הכנסת הנאמן במס סעיף 75ו1חיובה של הכנסת הנאמן בידי היוצר או הנהנה סעיף 75זנאמנות תושבי ישראל סעיף 75חנאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל סעיף 75ח1נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים סעיף 75טנאמנות תושבי חוץ סעיף 75ינאמנות נהנה תושב חוץ סעיף 75יאנאמנות שחדלה להיות נאמנות נהנה תושב חוץ סעיף 75יבנאמנות לפי צוואה סעיף 75יגהקניה מאת חבר בני אדם סעיף 75ידחלוקה לנהנים לאחר סיום הנאמנות סעיף 75טוהוראת לענין תשלום המס, גביה, דיווח ועונשין סעיף 75טזהוראות כלליות סעיף 75טז1חובת הגשת הודעה בידי יוצר סעיף 75טז2חובת הגשת הודעה בידי נאמן סעיף 75יזסייג לתחולה סעיף 75יחסמכות שר האוצר פרק 5: רווחי חברת מעטים שלא חולקו סעיף 76תחולה סעיף 77רווחים לא מחולקים שרואים אותם כמחולקים סעיף 78דיבידנד להלכה לחברות מעטים סעיף 79מס שלא שולם יהיה חוב החברה סעיף 80ריווח בלתי מחולק שחזרו וחילקוהו סעיף 81ועדה מייעצת פרק 6: עסקאות מיוחדות סעיף 82פרשנות סעיף 83הסבה לטובת צעירים סעיף 84הסבה הניתנת לביטול סעיף 85הערכת מלאי עסקי במקרים מסויימים סעיף 85אמחירי העברה בעסקה בין לאומית סעיף 86סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות סעיף 87הפרשות לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין פרק 7: תקני דיווח כספי בין-לאומיים – אי-תחולה בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 2007 עד 2013 סעיף 87אאי תחולת תקן חשבונאות מס' 29 הוראת שעה חלק ה: רווחי הון סעיף 88הגדרות סעיף 88אקרן נאמנות חייבת שהפכה לקרן נאמנות פטורה סעיף 89דין תמורה ודין רווח הון סעיף 91המס על ריווח הון סעיף 92קיזוז הפסד הון סעיף 92אהכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מחקר ופיתוח הוראת שעה סעיף 93ריווח הון בחבר בני אדם שנתפרק סעיף 93אהוראות מיוחדות לענין פירוק בשנת המס 2003 סעיף 94מניות הטבה וכתבי אופציה סעיף 94אמכירת הלוואה עם מניות סעיף 94ברווחים ראויים לחלוקה סעיף 94גהפחתת הדיבידנד סעיף 94דפדיון מניה באגודה שיתופית סעיף 95ריווח הון ממכירה תמורת מניות בחברה סעיף 96ריווח הון מנכס שנקבע לו פחת סעיף 97פטור ממס סעיף 98שיטת חישוב ריווח הון סעיף 99דרישת ידיעות סעיף 100העברת נכס למלאי עסקי סעיף 100אאדם שחדל להיות תושב ישראל סעיף 100א1חלוקה מרווחי שערוך סעיף 101הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות בבורסה סעיף 101אסמכות שר האוצר סעיף 101בסמכות המנהל חלק ה1: הקצאת מניות לעובדים סעיף 102הקצאת מניות לעובדים חלק ה2: שינוי מבנה ומיזוג פרק 1: הגדרות ופרשנות סעיף 103הגדרות סעיף 103אתחולה על שותפויות רשומות, אגודות שיתופיות, קרנות נאמנות, עמותות, חברות ממשלתיות, חברות בת ממשלתיות וחברות עתירות מחקר ופיתוח סעיף 103א1סמכות לשינוי תנאים פרק 2: רווחים מניירות ערך מסוימים סעיף 103בפטור ממסים סעיף 103גתנאים לזכאות סעיף 103דסייג לענין קבלת תמורה במזומנים סעיף 103הדין נכס שהועבר במיזוג סעיף 103וריווח הון ממכירת מניות סעיף 103זתיאומים לענין חברות קשורות סעיף 103חקיזוז הפסדים של חברה מעבירה וחברה קולטת סעיף 103טאישור מראש מאת המנהל לתכנית מיזוג סעיף 103ימתן ההטבות ושלילתן סעיף 103יאהפעלת חוק תיאומים בשל אינפלציה סעיף 103יבשינוי הייעוד של נכס סעיף 103יגדין איגוד סעיף 103ידמקדמות של חברה קולטת סעיף 103טודין נכסים שהועברו במיזוג סעיף 103טזדין עובד שעבר לחברה קולטת סעיף 103יזסמכות לשלול הטבות בנסיבות מסויימות סעיף 103יחתקנות לענין פרטים מסויימים סעיף 103יטדו"חות סעיף 103כמיזוג על דרך של החלפת מניות פרק 3: יחידה בקרן נאמנות סעיף 104הגדרות סעיף 104אהעברת מלוא הזכויות בנכס סעיף 104בהעברת נכס על ידי מספר בני אדם סעיף 104גהעברת מניות לחברת אם סעיף 104דמכירת זכויות ונכסים סעיף 104הדרכי חישוב בעת מכירת הנכס סעיף 104ומכירת המניות סעיף 104זהוראות שונות סעיף 104חהחלפת מניות פרק 3-1: מכירת נייר ערך או יחידה בקרן נאמנות פטורה או מעורבת, בשנת המס 2003 – הוראת שעה פרק 4: פיצולי חברות, אגודות שיתופיות ועמותות סעיף 105הגדרות סעיף 105אדרכי הפיצול סעיף 105בפטור ממסים סעיף 105גתנאים לזכאות סעיף 105דחלוקת חבויות ורווחים סעיף 105הקיזוז הפסדים של חברה מתפצלת סעיף 105ודין נכס שהועבר בפיצול סעיף 105זריווח ממכירת מניות סעיף 105חהוראות שונות סעיף 105טפיצול לחברה קיימת סעיף 105יהסמכה בענין שינויי מבנה באיגודי מקרקעין פרק 5: שינוי מבנה נוסף סעיף 105י1שינוי מבנה נוסף חלק ו: חיוב במס על ידי נציג סעיף 106נאמנים וכו' של פסולי דין סעיף 108תושב חוץ שמורשהו בארץ סעיף 109הכנסת תושב חוץ מיפוי כוח וכו' סעיף 110רב חובל סעיף 111עסקים עם תושב חוץ סעיף 112הנוהג במקום שאין לברר סכום הכנסתו של תושב חוץ סעיף 113עסקאות בין תושבי חוץ סעיף 114שומת הכנסתו של תושב חוץ ממכירת תוצרת חוץ סעיף 115תושב חוץ לא יישום על שם סוכן שאיננו מורשהו סעיף 116פעולות שהן חובה על נאמנים וכו' סעיף 117מנהלו של חבר בני אדם סעיף 118רשימות שנציג או סוכן חייבים בהכנתן סעיף 119שיפוי לנציג סעיף 119אגביית מס בנסיבות מיוחדות סעיף 120שומת הכנסתו של נפטר חלק ו1: הצמדת תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה, הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים סעיף 120אהגדרות סעיף 120בהצמדה חלק ז: שיעורי המס סעיף 121שיעור המס ליחיד סעיף 121במס על הכנסות גבוהות סעיף 122השכרת דירת מגורים סעיף 122אהכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל סעיף 124שיעור המס על דמי מפתח ופרמיה סעיף 124אשיעור המס על מכירת זכויות שחוק הגנת הדייר חל עליהן סעיף 124בשיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים סעיף 124גשיעור המס על העברה לבן זוג לשעבר של עמית סעיף 125שיעור המס על מכירת פטנט וכו' סעיף 125אהמס על הכנסה לאחר פטירה סעיף 125בשיעור המס על דיבידנד סעיף 125ב1שיעור המס ופטור ממס על רווחים של יחיד מקרן נאמנות סעיף 125גשיעור המס על הכנסה מריבית ומדמי ניכיון סעיף 125דניכוי מריבית סעיף 125הריבית מוטבת סעיף 125וסייג סעיף 126מס חברות סעיף 126אהטבה במס על הכנסה מדיבידנד שמקורה מחוץ לישראל הוראת שעה לשנת המס 2009 סעיף 129פטור אגודות שיתופיות מסויימות ממס חברות סעיף 129בהכנסה ממקרקעין ומניירות ערך זרים בידי קופת גמל סעיף 129גהכנסה של קרן נאמנות סעיף 129דהוראה מיוחדת לענין קיזוז הפסדים בקרן נאמנות חייבת סעיף 129הסמכות שר האוצר לענין מיסוי תכניות חסכון חלק ח: דו"חות, הודעות וידיעות פרק 1: הכנת דו"ח והגשתו סעיף 130סמכות לחייב בניהול פנקסים סעיף 130אניהול פנקסים במטבע חוץ וקביעת ההכנסה בהתאם לכך סעיף 131מי חייב בדו"ח סעיף 131אדו"חות נוספים סעיף 131בדו"ח מרואה חשבון ופקיד ברית פיקוח סעיף 131גהגשה באופן מקוון סעיף 131דדיווח בגין חוות דעת סעיף 131הנקיטת עמדה חייבת בדיווח סעיף 132המועד להגשה סעיף 133דחיית המועד סעיף 134הודעה על התחלת התעסקות או שינויה סעיף 134אסמכות לפטור מהגשת דו"ח סעיף 134בפטור מדיווח פרק 2: סמכות להשיג ידיעות סעיף 135סמכות לדרוש דוחו"ת, ידיעות פנקסים וכו' סעיף 135אסמכות לדרוש ידיעות על ספקים ולקוחות סעיף 135בהגדרות לעניין סעיפים 135ג עד 135ז סעיף 135גזיכוי בעל חשבון ומסירת פרטים סעיף 135דהודעה ללקוח בדבר העברת מידע למנהל וממנו לרשות מס זרה סעיף 135ההוראות ליישום הסכם פטקא סעיף 135והגבלת שימוש במידע סעיף 135זסמכות יישום הסכמים סעיף 135חדיווח לכנסת הוראת שעה סעיף 136סמכות לדרוש ממעביד דו"ח על עובדיו סעיף 137סמכות לדרוש דו"ח על הכנסה המתקבלת או המשתלמת לאחר סעיף 138סמכות לדרוש דו"ח מתופס בית סעיף 139סמכות לדרוש דו"ח על מתגוררים ודיירים סעיף 140סמכות לדרוש ידיעות רשמיות סעיף 140אקבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי סעיף 141חובת הודעה על הסכם לתשלום ניטו סעיף 141אחובת דיווח של חלפני כספים הוראת שעה סעיף 141בחובת דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום פרק 3: שונות סעיף 142פקיד שומה רשאי לדרוש מילואים או הוספות סעיף 143עריכת דו"ח על ידי אחר סעיף 144יש לראות דו"ח כאילו ניתן בהרשאה כהלכה סעיף 144אהמצאת העתק של תובענה לפקיד השומה חלק ט: שומת הכנסה, החלטת מיסוי, השגה וערעור פרק 1: השומה סעיף 145סמכות לשום סעיף 145אסמכות לשום במקרים מיוחדים סעיף 145א1סמכות לשום יהלומנים סעיף 145א2שומה חלקית סעיף 145בפסילת ספרים בשל אי רישום תקבולים או אי ניהול קופה רושמת סעיף 146ועדות לקבילות פנקסים סעיף 147סמכות המנהל לעיין ולתקן סעיף 148רשימות נישומים והודעת שומה סעיף 149הודעת שומה לנישום פרק 2: השגה וערעור סעיף 150זכות השגה לפני פקיד השומה סעיף 150אהדיון בהשגה סעיף 151סמכות פקיד השומה בהשגה סעיף 152הסכם או החלטה בהשגה סעיף 153זכות ערעור סעיף 154בית משפט של ערעור סעיף 155חובת הראיה סעיף 156סמכות בית המשפט שלערעור סעיף 157ערעור לפני בית המשפט העליון סעיף 158תקנות לסדרי דין בערעור פרק 2-א: שמיעה והנמקה במיטב השפיטה סעיף 158אשמיעת טענות ומתן נימוקים פרק 2-ב: החלטת מיסוי סעיף 158בהגדרות סעיף 158גסמכויות לענין החלטת מיסוי סעיף 158דבקשה להחלטת מיסוי סעיף 158האגרת בקשה סעיף 158והוראות נוספות פרק 3: טעויות והחזרת מס סעיף 159פגמים וטעויות שאינם פוסלים סעיף 159אהחזר מס יתר בעקבות הדו"ח סעיף 160החזרת מס יתר בעקבות שומה סעיף 160אעיכוב החזר מס בהליך שומה חלק י: תשלומים וגביה פרק 1: ניכויים על חשבון מס סימן א: ניכוי מדיבידנד ומריבית סעיף 162קיזוז המס על ריבית ודיבידנד סעיף 163הקלה ממס על דיבידנד של חברות חוץ מהכנסה ישראלית סימן ב: ניכוי מהכנסת עבודה ומהכנסה אחרת סעיף 164חובת ניכוי במקור סעיף 165קיזוז הניכוי סעיף 166חובת המנכה סעיף 167פקיד השומה רשאי לשום ניכויים סעיף 168זכות השגה סימן ג: ניכוי מתושב-חוץ סעיף 170חובת המשלם לתושב חוץ סעיף 171חובת המנכה מתושב חוץ סעיף 172קיזוז הניכוי סעיף 173פקיד השומה רשאי לשום את הניכוי סימן ד: סמכויות עזר סעיף 173אסמכות להיכנס לחצרים, לבדוק ולחקור סימן ה: הוראות שונות סעיף 173בדחיית מועדים בשל חג או חול המועד פרק 2: גביה סימן א: מקדמות סעיף 174הגדרות סעיף 174אחזקה סעיף 175מקדמות סעיף 177זקיפת תשלומים על חשבון מקדמות סעיף 178ספק לגבי מס לשנה הקובעת סעיף 179שר האוצר רשאי לשנות שיעורים ומועדים סעיף 180פקיד השומה רשאי לפטור או להגדיל סעיף 181דין מי שעדיין לא נישום סעיף 181אסמכות למתן הנחה סימן א1: מקדמה בשל הוצאות שניכויין אינו מותר סעיף 181במקדמה בשל הוצאות עודפות סעיף 181גקיזוז כנגד מס בעתיד סימן ב: המועדים לתשלום המס סעיף 182תשלום עם הגשת הדו"ח סעיף 183תשלום לאחר הודעת שומה סעיף 184תשלום לאחר השגה סעיף 185תיאום תשלום לאחר פסק דין סימן ג: ריבית וקנסות סעיף 186ריבית על דחיית מועדי תשלומים סעיף 187תשלום ריבית והפרשי הצמדה סעיף 187אתמריץ להקדמת הגשת דו"ח ותשלום סעיף 188קנס על אי הגשת דו"ח סעיף 189האחריות הפלילית שמורה סעיף 190קנס על פיגור בתשלום סעיף 190אקנס על קיזוז ניכוי במקור שלא כדין סעיף 191קנס על גרעון סעיף 191אקנס על אי ניכוי סעיף 191בהגדלת שיעורי המס בשל אי ניהול פנקסים סעיף 191גקנס על רישום כוזב סעיף 192סמכות למנהל להקטין ריבית או קנס סעיף 192אהמועד לתשלום ריבית, הפרשי הצמדה או קנס סימן ד: אכיפת תשלום סעיף 193פקיד השומה רשאי לאכוף תשלום סעיף 193אערב לתשלום חוב מס סעיף 194גביית מס במקרים מיוחדים סעיף 194אבקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות סעיף 195תביעה על ידי פקיד השומה סימן ה: זקיפת תשלומיו של נישום סעיף 195אזקיפת תשלומים סימן ו: עיצום כספי לעניין דוח מקוון סעיף 195בעיצום כספי סעיף 195גדרישת עיצום כספי ותשלומו סעיף 195דכתב טענות סעיף 195העדכון סכום העיצום הכספי סעיף 195והפרשי הצמדה וריבית סעיף 195זגביה סעיף 195חשמירת אחריות פלילית סעיף 195טעתירה לבית משפט לעניינים מינהליים סימן ז: עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי סעיף 195יעיצום כספי בשל אי זיהוי פרטים או בשל פגם בהעברתם סעיף 195יאהודעה על כוונת חיוב סעיף 195יבזכות טיעון סעיף 195יגהחלטת המנהל ודרישת תשלום סעיף 195ידהפרה חוזרת סעיף 195טוסכומים מופחתים סעיף 195טזסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 195יזהמועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 195יחהפרשי הצמדה וריבית סעיף 195יטגבייה סעיף 195כעיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר סעיף 195כאערעור סעיף 195כבפרסום סעיף 195כגשמירת אחריות פלילית סעיף 195כדהוראת שעה לעניין סימן ז' פרק 3: הקלה ממסי-כפל סימן א: הסכם גומלין בין-לאומי סעיף 196צו הנותן תוקף להסכם סעיף 197חובת הסודיות כשיש הסכם סעיף 198סמכות להתקין תקנות סימן ב: קביעת סכום ההקלה סעיף 199הגדרות סעיף 200הוראות לזיכוי מסי כפל סעיף 201הפחתת מסי חוץ סעיף 202זיכוי מס חברות קודם לזיכוי מס הכנסה סעיף 203סכום הזיכוי ממס חברות סעיף 204סכום הזיכוי ממס הכנסה סעיף 205אעודף זיכוי בשנת מס סעיף 206כללים בחישוב ההכנסה לענין זיכוי סעיף 207זיכוי לחשבון מס דיבידנד במקרים מיוחדים סעיף 207אזיכוי בשל דיבידנד סעיף 207בזיכוי בשל מסי חוץ סעיף 207גזיכוי בשל מסי חוץ עובד של מעביד מסוים סעיף 207דסייג לזיכוי סעיף 208ויתור על זיכוי סעיף 210טעות בחישוב הזיכוי סימן ג: הוראות שונות סעיף 211הגדרות סעיף 212השפעת הקלה על קיזוז ועל החזרה סעיף 213מקומו של דיבידנד בסולם ההכנסה סעיף 214הקלת מסי כפל על הכנסת חוץ של תושב פרק 4: חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי סעיף 214אהגדרות סעיף 214בהעברת מידע על פי הסכם בין לאומי סעיף 214גאיסוף מידע לצורך הסכם בין לאומי סעיף 214דפרסום ברשומות חלק יא: עונשין סעיף 215עבירות שאין עליהן עונש מפורש סעיף 215אאי הודעה על התחלת התעסקות או על שינוי בה סעיף 215באי הודעה על תכנון מדף סעיף 216אי קיום דרישות מסויימות וכו' סעיף 216אתקיפה או הפרעה בשעת מילוי תפקיד סעיף 216בהעברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס סעיף 216גייצוג שלא כדין סעיף 217דו"ח וידיעות לא נכונים סעיף 218אי ניכוי מס סעיף 219אי העברת מס שנוכה סעיף 220מרמה וכו' סעיף 220אהצמדת הסכום שעליו מוטל קנס סעיף 220בתשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת סעיף 221כופר כסף סעיף 222חובת הראיה סעיף 223חזקת אשמה סעיף 224אחריות המסייע לעריכת דו"ח סעיף 224אאחריות מנהל וכו' סעיף 225התיישנות סעיף 226הליכים לענישה אינם פוטרים מתשלום מס סעיף 227חקירות וחיפושים סעיף 228חוקים אחרים שמורים סעיף 228אפרסום רשימת עבריינים חלק יב: הוראות כלליות סעיף 229מינוי רשות מבצעת סעיף 230סמכויות המנהל סעיף 230אצו התייצבות סעיף 231חובת סודיות סעיף 232עובד מס הכנסה לא יידרש לגלות סוד סעיף 233פרסום רשימת נישומים סעיף 234עונש על גילוי סוד הכנסה סעיף 235סייג לחובת מסירת ידיעות סעיף 235אפרשנות סעיף 235בסמכות לדרוש מסמכים מעורך דין סעיף 235גטענת חסיון סעיף 235דהחלטת בית המשפט סעיף 236רשות לייצג נישומים סעיף 237החתימה על הודעות סעיף 238המצאת הודעות סעיף 240עיגול סכומים סעיף 240אכללי המרת הכנסה והפסדי חוץ סעיף 240בטפסים, מידע ודיווח סעיף 241ציון תקופת שומה מיוחדת סעיף 242השפעת דיני המסחר עם האויב או עם נפקדים סעיף 243סמכות להתקין תקנות סעיף 244סמכות לשנות ניכויים וזיכויים סעיף 244אסמכות מיוחדת סעיף 245איסור מתן הנחות והקלות תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2מס על הכנסה חסומה סעיף 3זכותו של האפוטרופוס להקלות סעיף 4שומת יחיד בעל הכנסה סעיף 5חובת האפוטרופוס לשלם מס שעל הכנסה חסומה סעיף 6חובת האפוטרופוס לשלם כל מס המגיע מבעל הכנסה חסומה סעיף 7התוצאות של שחרור הכנסות סעיף 8בעל הכנסה ששוחרר אחראי לשומה לפני השחרור סעיף 9הקלת ההגבלות בזמן סעיף 10בני אדם שהם בחזקת בעל הכנסה סעיף 11מס על הכנסה שנצמחה וטרם שולמה סעיף 12תחולה