סעיף 1הגדרות סעיף 2ביטול עסקה סעיף 3החזרת התמורה סעיף 4אופן החזרת התמורה סעיף 5דמי ביטול סעיף 6הגבלת זכות הביטול סעיף 7תחילה סעיף 8תחולה סעיף 9הוראת שעה