פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: הסדרת תחום הספורט סעיף 2חיוב בתעודת הסמכה סעיף 3הודעה על העדר תעודת הסמכה סעיף 4הסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ לארץ סעיף 5בדיקות רפואיות סעיף 6איסור שימוש בתכשירים ממריצים סעיף 7ביטוח סעיף 8בטיחות סעיף 9ניהול פנקסים ועיון בהם סעיף 9אייצוג הולם סעיף 9בחופש המידע סעיף 10תקנונים סעיף 10אמוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט סעיף 10בכשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד סעיף 11מוסדות שיפוט פנימיים סעיף 11אהעברת ספורטאים סעיף 11בטופס הרשמה לאגודה סעיף 12ערר בענין העברת ספורטאי סעיף 13שימוש במיתקני ספורט סעיף 14הגנת סמלים סעיף 15עונשין סעיף 16סייג לתחולה סעיף 17שמירת דינים פרק ג: המועצה הלאומית לספורט סעיף 17אהקמת המועצה הלאומית לספורט והרכבה סעיף 17בסייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה סעיף 17גמינוי יושב ראש המועצה וסגנו סעיף 17דתקופת כהונה סעיף 17ההפסקת כהונה סעיף 17וסדרי עבודת המועצה סעיף 17זמניין חוקי סעיף 17חתוקף פעולות סעיף 17טועדות המועצה סעיף 17יתפקידי המועצה סעיף 17יאמינוי הוועדה הציבורית סעיף 17יבפעולת הוועדה הציבורית סעיף 17יגאישור אמות מידה לתמכיה ותחולתן סעיף 17ידתכנית המיתקנים הלאומית סעיף 17טותקציב המועצה סעיף 17טזגמול והחזר הוצאות סימן א: הקמת המועצה ופעילותה סעיף 17אהקמת המועצה הלאומית לספורט והרכבה סעיף 17בסייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה סעיף 17גמינוי יושב ראש המועצה וסגנו סעיף 17דתקופת כהונה סעיף 17ההפסקת כהונה סעיף 17וסדרי עבודת המועצה סעיף 17זמניין חוקי סעיף 17חתוקף פעולות סעיף 17טועדות המועצה סימן ב: תפקידי המועצה סעיף 17יתפקידי המועצה סעיף 17יגאמות מידה לתמיכה ותחולתן הוראת שעה סעיף 17ידתכנית המיתקנים הלאומית סימן ג: תקציב, גמול והחזר הוצאות סעיף 17טותקציב המועצה סעיף 17טזגמול והחזר הוצאות פרק ד: ביצוע ותקנות סעיף 18ביצוע ותקנות